Podział wód naturalnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział wód naturalnych-opracowanie - strona 1 Podział wód naturalnych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Podział wód naturalnych-charakterystyczne cechy. Wody naturalne to wody biorące udział w kołowym obiegu wody w przyrodzie: wody opadowe; Wody opadowe zawierają w swym składzie gazy głównie CO2 i O2. Wody te mają nieco obniżone pH (konsekwencje posiadanie CO2 ). CO2 + H2O=H+ + HCO3- =H+ + CO32 pH=6,0 do 6,5 wody opadowe mogą być zanieczyszczone mechanicznie pyłami i chemicznie poprzez gazy SO2 i NOx. Obecność tych związków zwiększa zakwaszenie i powoduje powstawanie kwaśnych deszczy(pH= 4do5). wody powierzchniowe ich główną cechą jest barwa ( od żółtej do brunatnej) wywołana jest dużą ilością zw. humusowych. Są najczęściej wodami zanieczyszczonymi. Odznaczają się obecnością zawiesin ( zanieczyszczenia mech). Brak związków żelaza i manganu. Zmienności odczynu w skali roku wynika z obecności CO2, który wiosną i latem jest asymilowany przez rośliny. Na2CO3+ 2H2O= 2Na+ +2OH- + H2O + 2 CO2 wody podziemne. Charakteryzują się obecnością zw. Fe i Mn, są wodami bezbarwnymi poza szczególnymi przypadkami np. kobalt w poziomach geolog.Związek pomiędzy zanieczyszczeniami a zasoleniem zależy od głębokości.Im głębiej tym wody bardziej zasolone i mniej zanieczyszczone
Procesy kształtujące skład wód podziemnych. Wody podziemne charakteryzują się raczej stałym składem chemicznym. Ten skład kształtują procesy hydrogeochemiczne; pewien wpływ mają także procesy fizyczne i biologiczne /głównie biochemiczne/.
Do procesów tych należą:
*utlenianie i redukcja *ługowanie skał *hydratacja i hydroliza *wietrzenie /rozkład minerałów skały pod działaniem wody/
*sorpcja, desorpcja, wymiana jonowa i procesy membranowe
*migracja /dyspersja/ *procesy biochemiczne /i biologiczne/.
Poza wymienionymi procesami udział w kształtowaniu chemizmu wód podziemnych ma mieszanie się różnego typ wód.
Czynniki kształtujące skład wód powierzchniowych.
*budowa geologiczna zlewni /rodzaj minerałów przenikających do wody/
*topografia zlewni /kierunki przepływu wód/
*procesy wietrzenia i rozpuszczania minerałów budujących zlewnię
*procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w środowisku wodnym
*prędkość i natężenie przepływu wody- wymiana między substancjami występującymi w wodzie a znajdującymi się na dnie rzek oraz zbiorników wodnych
*wielkość powierzchni kontaktu wody z powietrzem atmosferycznym
*mieszanie się wód o różnym składzie
*rodzaj organizmów wodnych i aktywność przemian biologicznych
*warunki atmosferyczne /temperatura, wielkość opadów/
*rodzaj działalności prowadzonej na zlewni /decyduje o rodzaju/ i ilości zanieczyszczeń doprowadzanych do wód powierzchniowych/


(…)

… opadów/
*rodzaj działalności prowadzonej na zlewni /decyduje o rodzaju/ i ilości zanieczyszczeń doprowadzanych do wód powierzchniowych/
*rodzaj obiektów hydrotechnicznych i stopień regulacji rzeki
*sposób użytkowania wód
*głębokość zbiorników wodnych i ich położenie w stosunku do źródeł emisji zanieczyszczeń.
Ilość czynników wskazuje, że jakość wód powierzchniowych zależy od wielu parametrów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz