Podział przedsiębiorstw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3682
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział przedsiębiorstw - strona 1 Podział przedsiębiorstw - strona 2 Podział przedsiębiorstw - strona 3

Fragment notatki:


L.p. Kryterium podziału Podział przedsiębiorstw 1.
wg miar jakościowych i ilościowych (np. ilość zatrudnienia, ilość kapitału, wielkość rocznego obrotu netto)
mikro (0-9 osób; roczny obrót netto w mln euro, nie więcej niż 2; suma aktywów z bilansu w mln euro, nie więcej niż 2)
małe (10-49 osób; roczny obrót netto w mln euro, nie więcej niż 10; suma aktywów z bilansu w mln euro, nie więcej niż 10)
średnie (50-249 osób; roczny obrót netto w mln euro, nie więcej niż 50; suma aktywów z bilansu w mln euro, nie więcej niż 43)
duże (od 250 osób; roczny obrót netto w mln euro, nie mniej niż 50; suma aktywów z bilansu w mln euro, nie mniej niż 43)
2.
wg form i charakteru własności
publiczne (państwowe, komunalne)
prywatne (jednostki prywatne krajowe o różnej formie organizacyjno-prawnej, spółdzielnie, jednostki prawne z udziałem kapitału zagranicznego, przedsiębiorstwa zagraniczne)
3.
wg źródła prawa regulującego
jednoosobowe
spółki
państwowe
fundacje
spółdzielnie
4.
wg zakresu odpowiedzialności
jednoosobowe
dominujące
powiązane
zależne
stowarzyszone
publiczne
5.
wg rodzajów prowadzonej działalności
produkcyjne (wytwórcze)
handlowe
usługowe
budowlane
6.
wg źródła pochodzenia kapitału
krajowe
zagraniczne
7.
wg ilości wykonanej pracy umysłowej
wysoko-zintelektualizowane
średnio-zintelektualizowane
nisko-zintelektualizowane
8.
wg stopnia rozwoju technologii informatycznej
uczące się
wirtualne
sieciowe
9.
wg zasięgu działania
lokalne
regionalne
międzynarodowe
globalne
Rozwinięcie podziału nr 4 Przedsiębiorstwa- spółki: jednoosobowe - wszystkie udziały i akcje należą do jednego właściciela; np. jednoosobowa spółka skarbu państwa dominująca - tzw. spółka-matka; dysponuje większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu bądź w zarządzie innej spółki zależnej; jest uprawniona do powoływania i odwoływania większości członków zarządu, rady nadzorczej w spółce zależnej;

(…)

… form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw. W dalszej perspektywie można oczekiwać, że powstanie wspólnotowy kodeks spółek handlowych. W prawie europejskim uregulowane są następujące formy paneuropejskie:
spółka europejska, SE
europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, EZIG
spółdzielnia europejska, SCE
Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem trzech kolejnych form paneuropejskich:
europejska spółka prywatna, ESP
europejska spółka wzajemna
stowarzyszenie europejskie
Spółka europejska S.E. - zwana jest również europejską spółką akcyjną. Oficjalny skrót w całej Unii Europejskiej dla tej formy to SE. Jedna z paneuropejskich form prowadzenia działalności gospodarczej na skalę całej Unii Europejskiej. Jest odpowiednikiem krajowej spółki akcyjnej. Podlega rejestracji w rejestrze handlowym tego państwa, w którym znajduje się jej statutowa siedziba (w Polsce w Krajowym Rejestrze Sądowym, KRS). Spółka ta uregulowana jest w prawie europejskim; Kapitał zakładowy spółki musi wynosić minimum 120 000 euro. Spółka europejska może powstać tylko poprzez:
transgraniczną fuzję spółek akcyjnych mających siedziby na obszarze UE, jeżeli co najmniej dwie z nich podlegają prawu różnych państw członkowskich;
utworzenie grupy kapitałowej spółek europejskich przez spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
utworzenie spółki zależnej przez co najmniej dwie spółki w rozumieniu art. 48 ust. 2 TWE;
przekształcenie spółki akcyjnej podlegającej wyłącznie prawu krajowemu
utworzenie przez spółkę europejską innej jednoosobowej spółki w tej formie
Ograny spółki europejskiej - ponieważ w państwach…
… i usługi na bazie wspólnego stosunku gospodarczego, występując przy tym wobec innych podmiotów gospodarczych jako jednolite przedsiębiorstwo. Istotną rolę w koordynacji działań odgrywają informatyka i techniki komputerowe;
sieciowe - układ stworzony przez przedsiębiorstwa niezależne kapitałowo lub powiązane kapitałowo tylko w niewielkim stopniu. Za czynnik stabilizujący układ sieciowy uważa się zwykle…
… kontrolę nad rynkiem i jego regulację (ceny, podaży, popytu). Tworzenie karteli pomiędzy przedsiębiorstwami jest nielegalne w Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, jak również w wielu innych państwach świata.
Syndykat - (zwany także wspólnotą interesów) - jedna z form wchodzenia przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe. Jest to nietrwałe porozumienie przedsiębiorstw o porównywalnej wielkości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz