Podział prawa karnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział prawa karnego - strona 1 Podział prawa karnego - strona 2

Fragment notatki:

Podział prawa karnego  Działy prawa karnego 1. Prawo karne materialne ( prawo karne ) to zespół norm prawnych, zawierających zakazy i nakazy określonego zachowania się oraz przewidujących konsekwencje w razie ich naruszenia. Prawo karne materialne jest dziedziną prawa określającą czyny społecznie szkodliwe będące przestępstwami , ustanawiające zasady odpowiedzialności za te czyny oraz kary i inne środki ( karne i środki zabezpieczające ) stosowane wobec sprawców w związku z naruszeniem prawa karnego. W całokształcie norm pk wyodrębniamy: 1. prawo karne procesowe (inaczej postępowanie karne lub procedura karna) zespół norm prawnych regulujących postępowanie w sprawach o przestępstwa, które zabezpieczają realizację normy prawa karnego materialnego, zmierzających do realizacji norm prawa materialnego, określają status sprawy. Prawo karne procesowe określa: naczelne zasady warunki dopuszczalności ( przesłanki )postępowania karnego uprawnienia jego uczestników stadia procesu rodzaje rozstrzygnięć ( wyroki, postanowienia ) środki kontroli tych rozstrzygnięć ( apelacja, zażalenie, kasacja ) 2.Prawo karne wykonawcze określa organy powołane do wykonywania kar, tryb i sposób ich wykonywania. Reguluje tryb wykonywania kar, środków karnych i zabezpieczających orzeczonych za przestępstwo w postępowaniu karnym na podstawie norm prawa karnego materialnego oraz uprawnienia osób skazanych. W ramach prawa karnego wykonawczego wyróżnia się część zwaną prawem penitencjarnym, która normuje celowe wykonywanie kary pozbawienia wolności, zmierzające do resocjalizacji sprawcy. Między przepisami kodeksów karnych zachodzą liczne związki: 1. przepisy kpk są tak ukształtowane aby zapewniały realizację norm prawa materialnego, 2. w kk występują przepisy o charakterze proceduralnym - tryb ścigania przestępstw na wniosek pokrzywdzonego, albo z oskarżenia prywatnego, 3. w kk zawarto najistotniejsze przepisy dotyczące dziedziny wykonania kary - art. 77 - 84 4. mieszany materialno - procesowy charakter instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego W całokształcie norm prawa karnego wyróżnia się pewne jego części charakteryzujące się odmiennością przedmiotu i sposobu regulacji. Są to wyspecjalizowane ( szczególne ) dziedziny prawa karnego : - Prawo karne skarbowe ( materialne i procesowe ):jest wyodrębnione ze względów przedmiotowych reguluje problematykę odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, tzn. czyny naruszające interesy Skarbu Państwa w zakresie podatków, ceł, obrotu dewizowego oraz gier losowych i totalizatorów. Prawo karne skarbowe zawarte jest w kodeksie karnym skarbowym z 1999r. (KKS) normuje odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz postępowanie w tych sprawach, które należy do finansowych organów orzekających i - w pewnym zakresie - sądów .

(…)

…”. Odpowiedzialność żołnierzy unormowana jest w kk i opiera się na tych samych zasadach, co odpowiedzialność osób cywilnych, jednakże z licznymi odrębnościami wynikającymi z dyscypliny wojskowej.
- prawo wykroczeń, dziedzina prawa bliska prawu karnemu zwana też prawem karno administracyjnym. Prawo o wykroczeniach określa czyny stanowiące wykroczenia, normuje zasady odpowiedzialności za te czyny, kary i inne środki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz