Podział funduszy -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział funduszy -opracowanie - strona 1 Podział funduszy -opracowanie - strona 2 Podział funduszy -opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Podział funduszy na :
Posiadające osobowość prawną
Nieposiadające osobowości prawnej Podział funduszy ze względu na dopuszczalną formę prawną : Regulowane: Fundusze inwestycyjne (FIO, FIZ)
Reguluje ustawa o FI Fundusze emerytalne Reguluje ustawa o funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Wyróżnia się: Otwarte fundusze emerytalne Pracownicze fundusze emerytalne (w ramach 3 filaru) Dobrowolne fundusze emerytalne, tworzone przez te same fundusze, które tworzą otwarte fundusze emerytalne - podmioty mogą występować w ramach IKE i IXE Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Tworzone na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Nie posiadają osobowości prawnej
Stanowią część aktywów zakładu ubezpieczeń
Wykorzystuje się je w polisach ubezpieczeniowych powiązanych z ubezpieczeniami kapitałowymi
Muszą działać w formie FIO
Nie są tak bezpieczne jak fundusze inwestycyjne
Aktywa funduszu w przypadku upadłości wchodzą w skład masy upadłościowej i będą wykorzystywane do wypłacania świadczeń
Nie ma żadnych zewnętrznych limitów aktywów określonej jakości,
Fundusze mogą prowadzić różną politykę inwestycyjną Nieregulowane: Mają zastrzeżone prawo do nazwy dla formy organizacyjnej, czyli żaden inny podmiot nieprowadzący takiej działalności nie może tej nazwy używać
Jeśli jakiś podmiot będzie nieprawnie używał takiej nazwy:
KNF może umieścić informacje o tym na swojej stronie
KNF może zawiadomić odpowiednie organy ścigania
Jest kilku inwestorów, mających znaczną kwotę pieniężną i chcą ją przeznaczyć na inwestycje o bardzo dużym ryzyku.
Fundusze, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności muszą spełniać wymogi polskiego prawa, mogą też działać inne fundusze mające zezwolenie na terenie innego kraju. Ale muszą działać w zakresie, w jakim prawo dotyczące funduszu im na to pozwala. Venture capital Private equity Hedge fund Notyfikacja - zgłoszenie chęci prowadzenia działalności inwestycyjnej na terenie danego kraju. Kryterium ekonomiczne - cel inwestycyjny: Cel inwestycyjny jest nadrzędny w stosunku do polityki Zapewnienie bezpieczeństwa utrzymanie realnej wartości kapitału w czasie inwestowania
środki trzeba lokować w aktywa cechujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa,
niskim ryzykiem
dodatnią realną stopą zwrotu
fundusze realizujące cel bezpiecznego inwestowania wymagają długiego okresu przechowywania środków (koszty są niskie, nawet opłata za zarządzanie)

(…)

…:
Więcej jest papierów dłużnych (nawet do 80%)
Obligacyjne (dłużne):
Większość środków lokują w instrumenty dłużne zwane obligacjami
Mogą być różne profile aktywów
W Polsce fundusze obligacyjne kojarzą się z obligacjami skarbowymi
Na rynku europejskim fundusze inwestycyjne mogą mieć inny poziom ryzyka
Rynku pieniężnego:
Inwestują powierzone im środki w instrumenty dostępne na rynku pieniężnym
Lokują środki w depozyty międzybankowe, bony skarbowe, bony pieniężne
Nie każdy fundusz może używać nazwy fundusz rynku pieniężnego, więc stosuje się nazwy gotówkowy lub pieniężny
Muszą spełniać szczególne cechy
Wyspecjalizowane:
Fundusze, które nie mieszczą się w 4 pierwszych kategoriach
Branżowe:
Inwestują w określoną branżę, Np. bankową, chemiczną
Większe ryzyko, bo jest wąski rodzaj emitentów
Nieruchomości:
Lokują aktywa…
… w nieruchomości i papiery wartościowe generowane na nieruchomościach
Kiedyś były to bezpieczne inwestycje
Deweloperzy boją się starych klientów, gdyż ceny mieszkań są coraz niższe im później deweloper sprzedaje
Np. mieszkanie na dębowych tarasach przed rozbudową Silesii i po
Private equity (venture capital):
Hedge funds:
Fundusze, które mocno spekulują
Fundusze funduszy:
Fundusze lokujące swoje aktywa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz