Podsumowanie-finanse

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podsumowanie-finanse - strona 1 Podsumowanie-finanse - strona 2

Fragment notatki:

1* Zmiana ceny rynkowej akcji wpływa bezpośrednio na kapitał zakładowy spółki - NIE 2* Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego poprzedza jego prywatyzację - TAK 3* Formę prawnego zabezpieczenia kredytu wybiera KREDYTODAWCA 4* Akcje danej SA kolejnych emisji mogą mieć różną cenę emisyjną - TAK 5* Określenie „stała część majątku obrotowego” ma czasami sens - TAK 6* Przedsiębiorstwo, osoba prawna - MOŻE POSIADAĆ DOWOLNĄ ILOŚĆ RACHUNKÓW BANKOWYCH 7* Spadek wartości zapasów oznacza zawsze „uwolnienie” środków pieniężnych - NIE 8* Zysk pozostawiony w przedsiębiorstwie państwowym zwiększa: FUNDUSZ PRZEDSTIĘBIORSTWA 9* Wypłata dywidendy jest przykładem strumienia: FINANSOWEGO 10* Kapitał stały jest to: KAPITAŁY WŁASNE + ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 11* Które z podanych wielkości zaliczyć można do finansowej części rachunku przepływu pieniądza: WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYEMITOWANYCH AKCJI, OTRZYMANY KREDYT INWESTYCYJNY 12* Spadek wartości należności zawsze oznacza uwolnienie środków pieniężnych - NIE 13* Wzrost wartości majątku obrotowego jest równoznaczny z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi - NIE 14* Każdy przychód ze sprzedaży wcześniej czy później przekształca się w strumień wpływającego pieniądza- NIEKONIECZNIE 15* Kapitał zapasowy w spółce akcyjnej jest zawsze tworzony w ciężar kosztów - NIE 16* Split akcji zwykle idzie w parze ze zmieszeniem ich wartości rynkowej - TAK 17* Podatek od nieruchomości zaliczymy do wydatków zmieniających się wraz ze zmianą sprzedaży - NIE 18* Standardy wykorzystywane w ocenie zadłużenia mają charakter - ZALECANEGO WZORCA 19* Otrzymana dywidenda jest w rachunku zysków i strat przychodem FINANSOWYM 20* Otrzymana dywidenda jest w rachunku przepływu pieniądza strumieniem - INWESTYCYJNYM 21* Wypłacona dywidenda jest w rachunku przepływu pieniądza strumieniem - FINANSOWYM 22* Tzw. miara elastyczności lub unieruchomienia majątku to stosunek: MAJĄTKU TRWAŁEGO DO MAJĄTKU OBROTOWEGO 23* Może się zdarzyć, że przepływy z działalności finansowej będą miały znak minus - TAK 24* Spadek przychodów przyszłych okresów skutkuje spadkiem środków pieniężnych - TAK 25* Wzrost rozliczeń międzyokresowych biernych skutkuje spadkiem środków pieniężnych - TAK 26* Rosnąca relacja majątku trwałego finansowego do majątku ogółem świadczy o: TRUDNO O OPINIE 27* Przedsiębiorstwo ma obowiązek przyjąć zapłatę czekiem - NIE 28* Nazwa „venture capital” jest związana z: FINANSOWANIEM INWESTYCJI PRODUKCYJNYCH O PODWYŻSZONYM RYZYKU 29* Ustawowe ograniczenie długu publicznego to:

(…)

…* Aby uzyskać kredyt wystarczy zaproponować bankowi odpowiednio cenne zabezpieczenie - NIE
36* Nadzór bankowy sprawowany jest obecnie przez - KNF
37* Podatek dochodowy jest dla przedsiębiorcy - WYDATKIEM
38* Ryzykiem kredytowym bank zarządza tylko według własnego regulaminu - NIE
39* Polskie prawo dopuszcza formy własności banków: SPÓŁDZIELNIA, SA, PAŃSTWOWY
40* Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz