Podstawy zarządzania pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania pytania i odpowiedzi - strona 1

Fragment notatki:

1.Źródła władzy.
Władza oznacza zdolność wywierania przez jednostkę A wpływu na zachowania
jednostki B w taki sposób, żeby B działała zgodnie z życzeniami A.
Władza formalna jest oparta na stanowisku zajmowanym przez daną osobę w
organizacji. Władza formalna może wynikać ze zdolności do wymuszania lub
nagradzania albo może wynikać z autorytetu formalnego. Z badań wynika, że
najważniejsze jest uzyskanie władzy nieformalnej, władzy eksperckiej i władzy
odniesienia.
Władza z mocy prawa oznacza formalne uprawnienia do sporządzania kontroli nad
zasobami organizacji i do ich wykorzystywania.
Władza ekspercka polega na wywieraniu wpływu dzięki kompetencjom szczególnie
dzięki umiejętnościom i wiedzy.
Władza odniesienia wynika z identyfikowania się z osobą mającą pożądane zasoby
lub cechy osobiste.
Max Webber władze prawomocną dzielił na:
Władzę tradycjonalistyczną, władzę charyzmatyczną i władzę legalną.
2.Władza liniowa.
Głównymi cechami charakteryzującymi ten rodzaj struktury są zachowania zasady
jednoosobowego kierownictwa oraz wzajemne nałożenie się zależności
funkcjonalnych i zależności hierarchicznych. Zastosowanie zasady jednoosobowego
kierownictwa to główne źródło wszystkich zalet tej struktury, natomiast
większość wad, jakie niesie to rozwiązanie, wynika z nałożenia na siebie
zależności hierarchicznych i funkcjonalnych.
Władza sztabowo-liniowa, opracowana przez Fayola jej istotą jest zachowanie
zasady jedności kierowania oraz powołanie stanowisk sztabowych, których zadaniem
jest funkcja doradcza i wspomaganie kierowników liniowych specjalistyczną
wiedzą.
3.Delegowanie władzy.
Delegowanie oznacza, że menadżer przydziela zadanie wraz ze związaną z nim
odpowiedzialnością i uprawnieniami pracownikowi w taki sposób, że od tej pory
menedżer nie jest bezpośrednio zaangażowany w dane zadanie. Zadanie to jednak
wciąż pozostaje w obszarze odpowiedzialności menedżera, który nie może uciec
przed odpowiedzialnością za wynik osiągnięty przez pracownika.
4.Decentralizacja władzy.
Decentralizacja to proces delegowania władzy i uprawnień z wyższych na niższe
szczeble zarządzania.
5.Struktury nieformalne.
Każda organizacja poza formalnymi strukturami posiada również nieformalne
struktury. Badacze organizacji wprowadzili semantykę i w tej dziedzinie.
Początek badań nad nieformalnymi strukturami zapoczątkował E. Mayo, co dało
początek budowy szkoły „human relations”.W trakcie badań w zakładach
należących do Western Electric Company w Chicago zauważono, że w grupie
eksperymentalnej pojawiła się tendencja wzrostu wydajności pracy niezależna
od jakichkolwiek fizycznych zmian pracy. Analiza tych zachowań pozwoliła
stwierdzić, że powstała grupa o charakterze nieformalnym, która wywiera
silną presję na swoich członków, poprzez system wypracowanych norm.
Na system oddziaływań nieformalnych składają się:
Stosunki osobiste komunikowanie się.
Subkultury organizacyjne nieformalne wzory postępowania w ramach zarówno
własnych, jak i obcych grup.
Grupy nieformalne element

(…)

… obowiązkami, możliwościami oddziaływania na innych pracowników oraz
większymi osiąganymi korzyściami.
Przeniesienia służą różnym celom: zdobywanie doświadczenia, otworzenie ścieżki
awansu, Degradacja przenoszenie pracowników niezadowalająco wywiązujących się z
obowiązków.
Przeniesienie pracownika z wyższego stanowiska na niższe lub obniżenie jego
stopnia służbowego (to drugie zwykle jako kara dyscyplinarna
… ważnych dla organizacji funkcji.
Premie jednorazowe zwiększenie wynagrodzenia.
Nagrody okolicznościowe jednorazowe świadczenia pieniężne mające za zadanie
upamiętnienie ważnego wydarzenia dla organizacji.
Dodatki do pensji dzielą się na obligatoryjne (nadgodziny) i fakultatywne w
wyniku bezpośredniej oceny przełożonego.
48.Kierowanie przez cele.
P.F. Drucker określał zarządzanie przez cele
… kontakty towarzyskie (społeczne) przyczyniają się do
powstania i utrzymania motywacji.
Douglas McGregor – model zasobów ludzkich, ludzie z natury nie lubią pracować
(teoria X), praca jest czymś równie naturalnym, jak zabawa lub wypoczynek
(teoria Y). Według teorii Y problem polega na tym, że we współczesnym życiu
przemysłowym nie korzysta się w całej pełni z potencjału istot ludzkich. Aby
wykorzystać…
…), wyszukiwane ludzi akceptujących zmiany,
wymuszanie.
57.Modele i sposoby realizacji zmian.
Trzyetapowy model Lewina według Kurta Lewina, aby skutecznie wprowadzić zmianę,
trzeba rozmrozić stan dotychczasowy, zmienić go na pożądany nowy i zamrozić ten
nowy stan, żeby go utrwalić.
Ośmioetapowy program wdrażania zmian Kottera jest rozwinięciem poprzedniego
modelu, został stworzony w Harvard Business School…
… i innowacyjnością.
Twórczość jest to generowanie nowych pomysłów.
Innowacja jest to przekształcenie nowego pomysłu w nową firmę (Apple), nowy
wyrób (Walkman), nową usługę (dostawa w ciągu 24h), nowy proces albo nową metodę
produkcji.
Należy stworzyć kulturę pracy sprzyjającą innowacji.
Innowacje mogą być popychane przez technologię lub też ciągnięte przez popyt.
Technologii Push, technika sama w sobie kieruje nowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz