Podstawy wytrzymałości materiałów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy wytrzymałości materiałów - strona 1 Podstawy wytrzymałości materiałów - strona 2 Podstawy wytrzymałości materiałów - strona 3

Fragment notatki:


PODSTAWY WYTRZYMAŁO Ś CI  MATERIAŁÓW   (POWYM) Automatyka i Robotyka Sem. 3 Dr inŜ. Anna DĄBROWSKA-TKACZYK  PODSTAWY WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW   2 (4, 11, 18, 25) X; (8, 13, 22, 29) XI; (6, 13, 20), XII; (3, 10, 17, 24) I 13 XI (wtorek) zamiast 15 XI (czwartek) – Dzień Politechniki  PODSTAWY WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW   3 LITERATURA 1. Lewiński J., Wilczyński A., Wittenberg –Perzyk D, Podstawy Wytrzymałości  Materiałów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, 2. Lewiński J., Wawrzyniak A., Pomoce dydaktyczne do ćwiczeń z wytrzymałości  materiałów, Warszawa 2005, 3. Bąk Roman, Burczyński Tadeusz, Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia  komputerowego, WNT, Warszawa 2001, 4. Niezgodziński M., E, Niezgodziński T, Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe,  WNT, 1996, 5. Brzoska Zbigniew, Wytrzymałość materiałów, PWN, Warszawa 1972  PODSTAWY WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW   4 Momenty wzgl ę dem osi i wzgl ę dem układu osi (od ś rodkowe, dewiacji,  zboczenia) Przy obliczeniach wytrzymałościowych dotyczących niektórych przypadków obciąŜenia (np.  zginanie)  potrzebna jest  znajomość pewnych wielkości geometrycznych charakteryzujących przekroje poprzeczne prętów.  Wielkościami tymi są momenty bezwładności względem osi oraz moment  względem układu osi,  nazywany równieŜ momentem dewiacji lub odśrodkowym. Dalej podane są definicje tych wielkości. PODSTAWY WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW   5 MOMENTY  BEZWŁADNO Ś CI  WZGL Ę DEM  OSI Dowolnych  Centralnych ρ • Je Ŝ eli osie układu współrz ę dnych przechodz ą  przez  ś rodek ci ęŜ ko ś ci figury, nosz ą  nazw ę  osi centralnych i s ą  oznaczane  x ic (i  = l, 2). • Definicje momentów bezwładno ś ci wzgl ę dem osi centralnych pozostaj ą bez zmiany,  PODSTAWY WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW   6 BIEGUNOWY MOMENT BEZWŁADNO Ś CI ∫ ∫ + = + = = A A 2 x 1 x 2 2 2 1 2 o I I dA ) x x ( dA ρ I WZGL Ę DEM  UKŁADU  OSI (momenty od ś rodkowe, dewiacji, zboczenia)  - osie dowolne - osie centralne • Moment dewiacji wzgl ę dem układu osi, z których co najmniej  jedna jest osi ą  symetrii figury, jest równy zeru . 0 dA x ) x ( dA x x dA x x I A A A 2 2 1 1 2 1 2 1 2 x 1 x 1 2 = − + = = ∫ ∫ ∫ Układ osi, wzgl ę dem których moment dewiacji jest równy zeru,  nazywa si ę  układem głównym.  Je Ŝ eli dodatkowo układ taki przechodzi przez  ś rodek ci ęŜ

(…)

… układem głównym centralnym. Przykładem
takich figur moŜe być kwadrat, trójkąt równoboczny, koło.
17
PODSTAWY WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW
18
PODSTAWY WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW
PRZYKŁAD 2
Wyznaczyć połoŜenie głównych centralnych osi bezwładności oraz wartości głównych centralnych
momentów bezwładności pola figury przedstawionej na rysunku. Wymiary podano w centymetrach.
19
PODSTAWY WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz