Podstawy ubezpieczeń-idea, historia, źródła prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy ubezpieczeń-idea, historia, źródła prawa - strona 1 Podstawy ubezpieczeń-idea, historia, źródła prawa - strona 2 Podstawy ubezpieczeń-idea, historia, źródła prawa - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWY UBEZPIECZEŃ (idea, historia, źródła prawa, podstawowe pojęcia, podział ubezpieczeń). IDEA, ZADANIA I FUNKCJE UBEZPIECZEŃ. Wszystkie procesy gospodarcze, cała rzeczywistość funkcjonuje w warunkach niepewności, związanych z występowaniem rozmaitych zdarzeń, w tym także zdarzeń losowych. One z kolei są skutkiem obiektywnych zagrożeń czyli ryzyk, których nie da się uniknąć i przewidzieć. Ryzyka te związane są nie tylko z działalnością gospodarczą, ale zagrażają też zdrowiu i życiu człowieka. Przed negatywnymi finansowo - materialnymi skutkami tych ryzyk można się zabezpieczyć na dwa sposoby:
indywidualnie gromadzić środki finansowe na pokrycie strat;
przenieść finansowego ciężaru „na kogoś innego” (ubezpieczenie).
GŁÓWNE ZADANIA UBEZPIECZEŃ. W sferze procesów gospodarczych głównym zadaniem ubezpieczeń jest przywrócić jednostce ekonomiczną i gospodarczą pozycję (ujęcie mikroekonomiczne), a także zabezpieczyć w miarę równomierne i stabilne funkcjonowanie całej gospodarki (ujęcie makroekonomiczne). W sferze społecznej ubezpieczenia gospodarcze oraz osobowe mają łagodzić proces zubożenia na skutek negatywnych zdarzeń losowych oraz niedostatecznego zabezpieczenia starości z tytułu niskich świadczeń państwowych. ZDARZENIA LOSOWE w sferze ubezpieczeń to zdarzenia, które występują ze statystyczną prawidłowością, są nadzwyczajne i niezależne od woli osób nimi dotkniętych.
WYPADEK UBEZPIECZENIOWY to zdarzenie losowe objęte działalnością ubezpieczeniową (umową), z którego nastąpieniem zakład ubezpieczeń zobowiązany jest spełnić świadczenie (odszkodowanie) ubezpieczeniowe).
IDEA UBEZPIECZEŃ polega na tworzeniu z opłat (składek) specjalnego funduszu ubezpieczeniowego przez jednostki (przedsiębiorstwa, osoby fizyczne) w celu zabezpieczenia się przed skutkami zdarzeń losowych. Zgłoszenia szkód Odszkodowania (świadczenia)
Składki

(…)

…, 2) eksplozję, 3) burzę, 4) inne żywioły, 5) energię jądrową, 6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia. 9. Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8. 10. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania…
… ubezpieczenia musi być potwierdzona przez zakład ubezpieczeń dokumentem ubezpieczenia np. polisą, legitymacją ubezpieczeniową, zaświadczeniem lub innym dokumentem (art.. 809 k.c.).
do umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń jest zobowiązany dostarczyć ubezpieczającemu „Ogólne warunki ubezpieczenia” (o.w.u.), które są jej integralną częścią.
DATA ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA.
umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z datą doręczenia ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia. WYJĄTKI:
Jeżeli przed upływem 14 dni od otrzymania oferty (wniosku) zakład ubezpieczeń nie doręczył dokumentu ubezpieczenia - umowę uważa się za zawartą z 15 dniem.
Jeżeli dokument ubezpieczenia zawiera postanowienia odbiegające od oferty lub o.w.u zakład ubezpieczeń musi o tym zawiadomić i wyznaczyć…
… lub najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia okoliczności i ustalenia wysokości świadczenia. Jednakże bezsporną odszkodowania część zakład winien wypłacić w ciągu 30 dni.
3.1.4. Ogólne warunki ubezpieczenia (o.w.u.) podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu zakładu ubezpieczeń powinny być doręczone ubezpieczającemu najpóźniej wraz z dokumentem ubezpieczenia (polisą itp.).
Instytucja ogólnych warunków ubezpieczenia w związku z ich różnorodnością nie jest prawnie jednolita. Związane jest to z ustawowym podziałem ubezpieczeń na obowiązkowe i dobrowolne. Ogólne warunki ubezpieczeń obowiązkowych sensu stricto są przepisami prawa, bo ustanawiane przez Ministra Finansów rozporządzeniem, natomiast ubezpieczeń dobrowolnych są elementem składanych oświadczeń woli. Ogólne warunki ubezpieczeń określają…
…) świadczenia powtarzające się, 3) świadczenia kombinowane. 3. Ubezpieczenie casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w: 1) pojazdach samochodowych, 2) pojazdach lądowych bez własnego napędu. 4. Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych. 5. Ubezpieczenie casco statków powietrznych, obejmujące szkody w pojazdach powietrznych. 6…
… r.p.n.e. - wzajemna pomoc w pokrywaniu kosztów pogrzebu wśród kamieniarzy egipskich;
- czasy Hammurabiego (1750 r.p.n.e.) - wspólne, umowne pokrywanie strat uczestników karawan;
- Fenicja i Grecja - wspólnoty pokrywające straty w transporcie morskim;
- w średniowieczu wspólnoty zawodowe tworzyły już fundusze i wypłacały świadczenia w razie wypadków oraz śmierci i chorób.
2.2. OKRES DRUGI (II POL. XIV…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz