Podstawy rachunkowości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2723
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy rachunkowości - strona 1 Podstawy rachunkowości - strona 2 Podstawy rachunkowości - strona 3

Fragment notatki:

Dokument porusza takie zagadnienia jak: podstawa prawna rachunkowości, podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnej rachunkowości, bilans, cechy bilansu, układ, aktywa, pasywa, majątek trwały, majątek obrotowy, środki pieniężne, kapitały własne, fundusze własne, kapitał obcy, wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały, finansowy majątek trwały, zapasy, papiery wartościowe, kapitały własne, kapitały powierzone, kapitały samofinansowania, kapitał zapasowy, kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych, pozostałe rezerwy, długoterminowe pożyczki, obligacje, papiery wartościowe, pozostałe zobowiązania długoterminowe, operacje gospodarcze, konto księgowe, cechy konta księgowego, konta bilansowe aktywne, konta bilansowe pasywne, konta wynikowe, zasady funkcjonowania kont wynikowych, konta wynikowe kosztów, konta wynikowe przychodów, klasyfikacja kosztów, koszty finansowe, pozostałe koszty operacyjne, koszty zwykłe, klasyfikacja przychodów,.

Podstawy rachunkowości
Istota i funkcje rachunkowości.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości.
Księgi rachunkowe (zawartość ksiąg rachunkowych).
Proces rejestracji operacji gospodarczych.
Bilans - istota, cechy, układ.
Rachunek wyników.
Wpływ operacji gospodarczych na bilans - typologia operacji gospodarczych.
Powiązanie kont z bilansem.
Zasady ewidencji operacji na kontach bilansowych.
Zasady ewidencji operacji na kontach niebilansowych.
Dowody księgowe.
Poprawianie błędów księgowych.
Podzielność kont (pionowa i pozioma).
Sprawozdawczość finansowa (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa, rachunek przepływów środków pieniężnych).
Podstawą prawną rachunkowości jest Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku
26.09.1999
Do prowadzenia rachunkowości pełnej (zgodnie z zasadą podwójnego zapisu) zobowiązane są: spółki prawa handlowego i prawa cywilnego, przedsiębiorstwa, spółdzielnie, instytuty naukowe, szkoły wyższe, banki, giełdy papierów wartościowych, biura maklerskie, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze powiernicze, państwowe i gminne jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, fundusze celowe, gminy oraz osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedażą towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 800.00 Euro.
Rachunkowość jest to system obserwowania, pomiaru, ewidencji, prezentowania i interpretowania zdarzeń gospodarczych. Przedmiotem zainteresowania rachunkowości są te zdarzenia gospodarcze, które są wyrażone w mierniku wartościowym i mają wpływ na bilans i rachunek wyników.
Rachunkowość obejmuje:
opis przyjętych zasad rachunkowości (każda firma, która ma obowiązek prowadzenie rachunkowości pełnej zgodnie z Ustawą o rachunkowości, winna posiadać dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości - zakładowy plan kont);
prowadzenie ksiąg rachunkowych;
okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
Bilans - pojęcie, cechy, układ 10.10.1999
Bilans jest to dwustronne, tabelaryczne zestawienie składników majątkowych, czyli aktywów oraz źródeł ich pochodzenia sporządzone w ujęciu wartościowym na ściśle określony moment czasowy. Momentem tym jest:
dla firm kontynuujących działalność 31 grudnia każdego roku obrotowego;
dzień likwidacji firmy;
dzień podziału firmy na dwie lub więcej;
dzień łączenia firm;
dzień zmiany formy własnościowej firmy.


(…)

… - kapitał akcyjny, 802 - kapitał zapasowy, 803 - kapitał z aktualizacji wyceny, 860 - wynik finansowy);
każde konto posiada dwie strony, stronę Wn (Dt) i stronę Ma (Ct); zapisy po stronie Winien oznaczają obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta bądź po prostu księgowanie po stronie Wn lub Dt; zapisy po stronie Ma to: uznanie konta, zapisanie na dobro konta lub zapisanie po stronie Ma lub Ct;
każde…
… musi się równać sumie pasywów;
być podpisany przez osobę sporządzającą w lewym dolnym rogu z podaniem daty jego sporządzenia (bilans sporządzony na 31 grudnia w ciągu trzech miesięcy) i osobę odbierającą bilans, czyli kierownika firmy;
poszczególne składniki oraz źródła ich pochodzenia są w bilansie oznaczone za pomocą liter (A, B, C, D, E), cyfr rzymskich i cyfr arabskich; wypełniając bilans wpisujemy w pierwszej kolejności dane obok cyfr arabskich, suma cyfr arabskich daje cyfrę rzymską, suma cyfr rzymskich literę.
W aktywach bilansu wyróżniamy:
Majątek trwały,
Majątek obrotowy,
Rozliczenia międzyokresowe (czynne).
W pasywach bilansu wyróżniamy:
Kapitały (fundusze) własne,
Rezerwy,
Zobowiązania długoterminowe,
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze celowe,
Rozliczenia międzyokresowe (bierne) i przychody…
… - pozostałe koszty rodzajowe);
zespół 5 - koszty według typów działalności (501 - koszty podstawowe działalności produkcyjnej, 502 - koszty podstawowej działalności usługowej, 503 - świadczenia na rzecz pracowników, 408 - amortyzacja, 409 - pozostałe koszty rodzajowe);
zespół 6 - produkty i rozliczenia międzyokresowe (601 - wyroby gotowe, 620 - odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych, 640…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz