Podstawy prawne do świadczenia pomocy społecznej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy prawne do świadczenia pomocy społecznej-opracowanie - strona 1 Podstawy prawne do świadczenia pomocy społecznej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Art. 67 Konstytucji RP
Obywatel ma prawo zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa.
Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa ustawa.
Konsytuacja bezpośrednio nie odwołuje się do pomocy społecznej, czyni to w sposób pośredni poprzez zasadę pomocniczości i instytucję zabezpieczanie społecznego.
Przepis nie wskazuje form zabezpieczenia społecznego , nie określa, czy ma być ono realizowane poprzez ubezpieczenia, czy pomoc społeczną.
Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej
Jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej współpracując w tym zakresie na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi pozarządowymi kościołem katolickim innymi kościołami związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
Osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
Ubóstwa
Sieroctwa
Bezdomności
Bezrobocia
Niepełnosprawności
Długotrwałej lub ciężkiej choroby
Przemocy w rodzinie
Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
Potrzeby ochrony macierzyństwa
Alkoholizm lub narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń
Pracy socjalnej
Prowadzeniu i rozwoju niezbędniej infrastruktury socjalnej
Analizie i ocenie zjawisk rodzących
Ustala się następujące stopnie specjalizacji pracownika socjalnego:
I stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej, mający na celu uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników socjalnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz