Podstawy prawa - wykłady - Prawa podmiotowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3801
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy prawa - wykłady - Prawa podmiotowe - strona 1 Podstawy prawa - wykłady - Prawa podmiotowe - strona 2 Podstawy prawa - wykłady - Prawa podmiotowe - strona 3

Fragment notatki:


1. Prawo - termin wieloznaczny; normy, reguły postępowania wydawane przez państwo w odpowiednim trybie, ich wykonanie zabezpieczone jest przez państwo oraz przymus ich wykonania.
Normy obyczajowe, moralne nie mają sankcji, nie są zabezpieczone przez prawo.
Prawo reguluje zachowanie zewnętrzne, uchwytne, możliwe do zdefiniowania.
Prawo nie jest tylko stanowione. Np. prawo brytyjskie jest prawem precedensowym. Rozstrzyganie różnych przypadków na przestrzeni lat stanowi o normie przyjętej.
2. Prawa podmiotowe dzielą się na:
a) względne: nie obowiązuje wszystkich, tylko wybrane osoby np. gdy pożyczam komuś określoną sumę pieniędzy to mogę żądać zwrotu tylko od tej osoby której pożyczyłem b) bezwzględne: każdy musi respektować prawa np. własności, nikt nie może wkraczać w sferę własności
c) majątkowe: dotyczą majątku, dóbr posiadają wartość
d) niemajątkowe: ich przedmiotem nie są stosunki majątkowe, są to dobra osobiste np. wizerunek, godność Roszczenia windykacyjne: jeżeli coś zostanie zajęte wbrew naszej woli, to mamy prawo żądania jego zwrotu
Prawa autorskie: mogą być niemajątkowe i majątkowe e) zbywalne: te którymi można rozporządzić, przenosić na inne osoby
f) niezbywalne: wygasają np. z powodu śmierci adresata, nie możemy przenosić np. na inne osoby
dobra osobiste - przynależą do określonej osoby, nie możemy ich zbyć ani odziedziczyć
3. Funkcje prawa
kontroluje zachowanie ludzkie - poprzez różne nakazy, zakazy i zezwolenia
rozdział dóbr i ciężaru - nakazuje by podział obowiązków i przywilejów był sprawiedliwy, jest to tzw. Zasada równej miary
rozstrzyganie sporów - rozwiązywanie sporów nie tylko przed sądami, są różne sposoby, np. kontaktowy, arbitrażowy
4. Prawo a moralność
Etos - ogół norm społecznych, regulujących zachowania społeczeństwa
Normy prawne, a normy moralne
prawne: większy stopień normalizacji i instytucjonalizacji, wydawane przez państwo, państwo pomaga wykonać te normy, także pod przymusem; dotyczy zachowań zewnętrznych
moralne: nie są mocno sformalizowane, nikt ich formalnie nie wydaje, ukształtowały się historycznie; przedmiotem regulacji jest świadomość i motywy postępowania
M P - odrębność normy moralnej i prawnej, jedynie częściowe zachowanie tych norm i wówczas mamy do czynienia z
cechami wspólnymi dla obu norm M - prawo jako minimum moralności, każda norma prawa ma P odbicie w normie moralnej

(…)

… wojskowe obejmują sądy garnizonowe i okręgowe, które podlegają izbie wojskowej Sądu Najwyższego
Sądy konstytucyjne organy Kontroli Państwowej
26. Najwyższa Izba Kontroli - instytucja państwowa, podlegająca bezpośrednio Sejmowi i prowadząca kontrole w państwie. W zakresie NIK-u jest m.in.: kontrolowanie działalności organów państwa (administracji rządowej), NBP, osób prawnych działających na rzecz państwa, organizacji państwowych. Głównym zadaniem prowadzonych przez NIK kontroli jest dostarczanie Sejmowi i opinii publicznej informacji o działaniach państwa.
27. Rzecznik praw obywatelskich - jednoosobowy organ władzy państwowej Działalność Rzecznika reguluje Konstytucja. Rzecznik stoi na straży wolności praw człowieka i obywatela powołanych przez sejm.
28. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - wolność słowa…
… prawa
22. Organy ustawodawcze to: sejm i senat. Ich główną funkcją jest stanowienie prawa. Stanowią oni dwuizbowy parlament. Połączenie izby sejmu i senatu tworzą zgromadzenie narodowe.
a) Sejm
460 posłów wybieranych w wyborach na 4 lata
Organowi sejmu są Marszałek Sejmu, Prezydium sejmu i Konwent Seniorów. Organami pomocniczymi są komisje sejmowe.
Sejm pełni funkcje:
Ustrojodawczą
Ustawodawczą
Kreacyjną - m.in. wybiera i odwołuje skład Trybunału Stanu Konstytucyjnego, Prezesa NBP, udziela wotum Radzie Ministrów Kontrolną - m.in. udziela rządowi absolutorium, uchwala budżet
b) Senat
100 senatorów wybieranych w wyborach powszechny i bezpośrednio w głosowaniu, kadencja 4 lata
Organami senatu są: Marszałek, Prezydium Senatu, Konwent Seniorów, Komisje senackie
Senat pełni funkcje:
Ustrojodawczą…
… hierarchii - wyższa reguła uchyla niezgodną z nią niższą regułę
Reguła merytoryczna - norma bardziej szczegółowa uchyla normę ogólną
Reguła chronologiczna - ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
Reguła desuetudo - wyjście normy prawnej z użycia z powodu upływu czasu
12. Forma Radbrucha - twierdził że punkt moralności prawa do życia nie może obowiązywać, sprzeciwiaj się eksterminacji Żydów i Cyganów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz