Podstawy Prawa - Przedstawiciel

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy Prawa - Przedstawiciel - strona 1 Podstawy Prawa - Przedstawiciel - strona 2 Podstawy Prawa - Przedstawiciel - strona 3

Fragment notatki:

Przedstawiciel(pełnomocnik)
Zastępca pośredni
Organ osoby prawnej
Oświadczenie woli
Własne
Własne
Osoby prawnej
W imieniu
Cudzym
własnym
Osoby prawnej
Na rachunek
cudzy
cudzy
Osoby prawnej Posłaniec - osoba która przenosi cudze oświadczenia. Nie działa we własnym imieniu, ani na własny rachunek. PRAWA PODMIOTOWE Prawo podmiotowe- równoważnik, ze ktoś ma do czegoś prawo, być do czegoś uprawnionym Możliwość postępowania w określony sposób, przyznana i zabezpieczona przez normę prawna. Wiązka pewnych uprawnień. np. własność, prawo ustanowienia hipoteki, prawo użytkowania, prawo udziałowe, prawo do nazwiska, nietykalności mieszkania, prawa wynalazcze. Uprawnienie podmiotowe- to jest coś mniejszego niż prawo podmiotowe.(np. do rozporządzania, dysponowania rzeczy, czerpanie pożytku z rzeczy, korzyści) . Prawo podmiotowe:
We względu na skuteczność wobec innych osób: - bezwzględne- które są skuteczne wobec wszystkich (` erga omnes') prawa rzeczowe, użytkowanie, własność, prawo wynalazcy do wynalazku, prawa osobiste. - względne- skuteczne wobec jednej konkretnej osoby, lub kilku osób np. wierzytelności, zobowiązaniowe
Podział ekonomiczny: - majątkowe- -niemajątkowe- prawa osobiste, takie które nie maja charaktery majątkowego, o ich istocie rozstrzygają aspekty nie materialne np. ochrona zdrowia, prawo do wolności, ochrony czci, swoboda sumienia i wyznania, nazwisko, pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, spokój domowy. Sankcje: żądanie zaniechania działań naruszających, usunięcie skutków, złożenie oświadczenia w odpowiedniej formie i o odpowiedniej treści, zadośćuczynienie, zapłata sumy na cel społeczny, odszkodowanie(musi powstać jakaś szkoda materialna), Prawa zbywalne i niezbywalne: - zbywalne- np. własność, - niezbywalne- np. prawa użytkowania, Prawa autorskie: - majątkowe- - osobiste- Wg kryterium samodzielności: - samodzielne- własności, najmu, prawo do użytkowania, osobiste -zależne- - akcesoryjne- służące do zabezpieczenia innych praw, dzielą los innych praw. Jeśli przeniesione prawo główne to przeniesione też akcesoryjne np. hipoteka, poręczenie, Postacie normatywne praw podmiotowych: - poprzez roszczenie- żądanie określonego zachowania, np. prawo kształtujące- ustanie stosunku prawnego poprzez jednostronne własne działanie, - zarzut- przeciwstawienie swojego prawa jakimś roszczeniom drugiej strony, Nabycie prawa podmiotowego: - pochodne- nabycie od drugiej osoby, przeniesienie prawa od drugiej osoby, której to prawo przysługiwało. Nikt nie może przenieść na innego więcej praw niż się samemu posiada- jakieś dziwne prawo rzymskie ;p wyjątki osoby ubezwłasnowolnione całkowicie- dobra wola, nie wiedziało się o tym- nie dotyczy rzeczy zgubionej, skradzionej, lub inaczej jakkolwiek utraconej przez właściciela(do 3 lat właściciel staje się prawomocnym właścicielem), występuje jako pt. szczególnym(nabycie zespołu praw od konkretnej osoby) lub ogólnym[sukcesja uniwersalna](nabycie określonego dobra, prawa od konkretnej osoby)

(…)

…. roszczenia
Nie ma obowiązku realizacji praw podmiotowych! wyjątki: prawo użytkowania(wygasa po 10 latach jeśli się nie wykonuje danego prawa)
Nadużycie prawa podmiotowego- nie można go nadużywać, granicą są zasady życia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa. Ochrona praw podmiotowych: - ochrona sądowa- wnoszenie pozwu do sądu powszechnego. Obowiązują zasady ciężaru dowodu, kto wywodzi…
…, każdy kto miał doczynienia ze szkodą w/w produktu.-> solidarna odpowiedzialność; If nie wiadomo kto wyrządził szkodę odpowiada sprzedawca chyba że wskaże osobę odpowiedzialną za to. Odpowiada za niebezpieczne właściwości produktu-> tylko na mieniu. Surowa odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Odpowiada nawet jeśli nie ponosi winy. Przyczyny egzoneracyjne występują. Warunki tej odpowiedzialności: produkt wprowadzony do obrotu, do osobistego użytku konsumencki, szkoda nie może przekraczać 500 euro; nie można tej odpowiedzialności ograniczyć lub wyłączyć w formie umowy. Nie wyłącza odpowiedzialności kontraktowej i z czyny niedozwolonego. -szkody na osobie, kodeks cywilny, na zasadzie winy, nie ryzyka. Kto wyrządzi odpowiada jeśli zawini chociażby nieumyślna. Uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, np. renta…
…. Terminy nie mogą być skracane albo zmieniane przez od tak po prostu. Długość terminu przedawnienia: 10 lat- zasadniczo. Wszystkie inne wyjątki: 3 lata, oświadczenia okresowe, ze stosunku pracy, o naprawienie szkody która została wyrządzona, w związku z działalnością gospodarczą(3 lata), szczególne: umowa o dzieło 2 lata, roczne- umowa spedycji, składu, przewozu. Jeśli wygramy w sądzie sprawę w terminie…
… czas, dostawa, Starannego działania- usługi
Rezultatu-które kończą się konkretnym rezultatem np. umowa o dzieło
Rzeczy oznaczone co do gatunku- zamienna np. woda na półce
Rzeczy oznaczone co do tożsamości- niezamienna np. obraz w galerii, zwierzę, nieruchomość
Przyczyny powstawania zobowiązań: 1. Z czynności prawnych- umowy, jednostronne czynności prawne -> między podmiotami o równorzędnej pozycji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz