podstawy prawa cywilnego - Rodzaje norm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 10514
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy prawa cywilnego - Rodzaje norm - strona 1 podstawy prawa cywilnego - Rodzaje norm - strona 2 podstawy prawa cywilnego - Rodzaje norm - strona 3

Fragment notatki:

Umożliwia zapoznanie się z podstawowymi terminami prawa cywilnego. Wprowadza systematykę Kodeksy cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Notatka porusza temat: stosunek prawny, osoba fizyczna, osoba prawna, norma umowna, uprawnienia obowiązki, treść stosunku prawnego. Z notatki można dowiedzieć się czym jest czynność prawna,jakie są elementy czynności prawnej, jakie są klasyfikacje czynności prawnych. Notatka ma 13 stron i podzielona jest na wyraźne części gdzie osobno została przeanalizowana zawartość części ogólnej kodeksu cywilnego, a w niej: sposoby zawarcia umowy, wady oświadczenia woli, przedstawicielstwo, terminy, przedawnienie, ochrona dóbr osobistych. W kolejnej części odpowiadającej kolejnemu tytułowi Kodeksy cywilnego omówione zostało prawo rzeczowe. w tej części notatki wyjaśniono między innymi czym jest nieruchomość, części składowe, przynależności, mienie, ograniczone prawa rzeczowe, sposoby nabycia własności, współwłasność i jej źródła, oraz zarząd rzeczą wspólną, ochrona własności. Opisano również prawa rzeczowe jak posiadanie, hipoteka spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także posiadanie.

PODSTAWY PRAWA I POSTĘPOWANIA CYWILNEGOPrawo cywilne jest to zespół norm, które regulują stosunki majątkowe i osobiste pomiędzy równorzędnymi partnerami, zbiór przepisów majątkowych i osobistych, żadna strona nie ma uprawnień władczych, podmioty są równorzędne.Rodzaje norm:Dyspozytywne (względnie obowiązujące) - dotyczą ściśle ograniczonego grona podmiotówImperatywne ( bezwzględnie obowiązujące) obowiązują wszystkichStosunki cywilno prawne są to zachodzące pomiędzy równorzędnymi prawnie stronami, stosunek społeczny na tle majątkowym oraz stosunek osobisty regulowany przez normy prawa cywilnego, np. stosunek zawarty pomiędzy dwoma podmiotami, które zawierają umowę sprzedaży.W stosunku cywilno prawnym występują podmioty tj.:Podmiot osoba fizyczna lub prawna,Przedmiot określone zachowanie podmiotu, do jakiego zobowiązuje go norma lub postępowanie umowy,Uprawnienia i obowiązki (treść) o Uprawnienia jest to możliwość domagania się określonego zachowania od drugiego podmiotu stosunku cywilno prawnego,o Obowiązki jest to powinność zachowania odpowiadająca danemu uprawnieniu, obowiązek spoczywa na konkretnej osobie, bądź na wszystkich osobach, np. zapłata ceny, czynszu.Rola prawa cywilnego prawo te jest stosowane w przypadku, np. testamentu, dziedziczenia. Dzieli się na 4 działy:część ogólna przepisy regulujące zagadnienia wspólne dla wszystkich działów,prawo rzeczowe określa prawne formy korzystania z rzeczy, normy imperatywne,prawo zobowiązań reguluje stosunki między dłużnikami a wierzycielami, normy dyspozytywne, np. umowa sprzedaży,prawo spadkowe reguluje przejście praw i obowiązków osoby zmarłej na inne osoby.Źródła prawa cywilnego:- Kodeks Cywilny (1964 r.) np. ustawa o zamówieniach publicznych, ustawa prawo spadkowe,- Kodeks Postępowania Cywilnego (1964 r.)CZĘŚĆ OGÓLNAZdolność prawna jest to możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków  cywilno prawnych. Zdolność prawną posiadają osoby fizyczne i prawne (jednostki organizacyjne, sp. Prawa handlowego). Człowiek posiada zdolność prawna od chwili narodzin do śmierci. Osoba prawna posiada zdolność prawną od chwili powstania do momentu likwidacji. Zdolności prawnej nie można się zrzec, nie można jej ograniczyć, nie można przenieść na inną osobę. Zdolność ta powstaje z mocy prawa.Zdolność do czynności prawnej prawo do samodzielnego dysponowania swoimi uprawnieniami, a także praw

(…)

… składowa rzeczy jest to wszystko to, co nie może być odłączone od rzeczy bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo przedmiotu odłączonego. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Co do zasady do części składowych gruntu należą budynki oraz inne urządzenia trwale z gruntem związane oraz drzewa i inne rośliny od chwili ich zasądzenia. Urządzenia…
… prawnego, z ostatniego spokojnego stanu posiadania, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności. Mieniem jest własność oraz inne prawa majątkowe. Wyróżniamy: - mienie prywatne przysługuje osobom fizycznym i prawnym, - mienie państwowe przysługuje Skarbowi Państwa oraz państwowym osobom prawnym (ZWS), - mienie komunalne przysługuje ono jednostkom samorządu terytorialnego (gminy, powiaty), - mienie kościołów…
…, co zastaw, ale dotyczy tylko nieruchomości. Posiadanie polega na sprawowaniu rzeczywistego władztwa nad rzeczą, jest jedynie słowem faktycznym, a nie prawem. Wyróżniamy posiadanie samoistne i zależne. Obydwa składają się z 2 elementów: władztwa nad rzeczą, woli władania rzeczą dla siebie samoistne. Wola władania ze świadomością, ze włada się cudzą rzeczą zależne. Posiadaczem samoistnym jest właściciel…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz