Podstawy nauki o finansach

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy nauki o finansach - strona 1 Podstawy nauki o finansach - strona 2 Podstawy nauki o finansach - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWY NAUKI O FINANSACH Wykładowca - p. Marian Podstawka
Wykład 1 , 2 Literatura:
D. i S. Kornik „Podstawy finansów” PWN W-wa 2004
L. Szyszko „Propedeutyka finansów” SGH W-wa 2004
S. Owsiak „Podstawy nauki o finansach”
Z. Dobosiewicz „Wprowadzenie do finansów finansów bankowości” W-wa 2005
L. Oręziak „Finanse UE” PWN W-wa 2005
W. Bień „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa” DYFIN W-wa 2001
M. Podstawka „Podstawy finansów - teoria i praktyka” SGGW W-wa 2005
W połowie lutego test wielokrotnego wyboru i niewyboru. 8/15 poprawnych odpowiedzi zalicza.
Temat: Strumienie pieniężne i ich podział. Problematyka makrofinansowa - finanse publiczne.
Problematyka mikrofinansowa - finanse prywatne.
Podział I strumieni pieniężnych : przychody i wydatki ekwiwalent ne - takie strumienie pieniężne, które charakteryzują się tym, że wydatkowi pieniężnemu towarzyszy wzajemne ekwiwalentne świadczenie usług przez inne podmioty. Relacja pomiędzy ilością świadczonych pieniędzy przez jeden podmiot, a ilością otrzymanych towarów, pracy i usług jest kształtowana przez rynek. (np. ceny usług, towarów, pracy w sektorze prywatnym) Prawo popytu i podaży - jeżeli jest przewaga popytu nad podażą, to ceny idą w górę. Gdy podaż popyt = ceny idą w dół przychody i wydatki redystrybuc yjne (transfery) - wydatkowi pieniężnemu jednego podmiotu nie towarzyszy wzajemne ekwiwalentne świadczenie usług przez związek publiczno - prawny jakim jest państwo lub organizacja samorządowa. (np. podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, opłaty) W zamian za to mamy emerytury, zasiłki, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, sądownictwo, szkolnictwo, opiekę medyczną. Relacja ilości pieniędzy świadczonych przez podmioty do świadczonych usług nie jest efektem sytuacji rynkowej, wynika z decyzji politycznych. Strumienie te pełnią różne role w …
Podział II (kryterium podmiotowe): przychody i wydatki banków.
przychody i wydatki gospodarstw domowych.
przychody i wydatki przedsiębiorstw.
przychody i wydatki firm ubezpieczeniowych.
przychody i wydatki państwa i jednostek samorządowych.
W ramach tego podziału można też wyszczególnić strumienie pieniężne ekwiwalentne i redystrybucyjne.
Def. FINANSE - zjawiska i procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków pieniężnych. Publiczne
Prywatne
Sektor publiczny a finanse publiczne

(…)

…, ustalenie kosztów i dochodu
podział dochodu narodowego za sprawą cen, rozmieszczenie wśród różnych grup społecznych towarów, usług, pracy
podatki (składowe ceny) + ceny dzielą dochody
wywołują reakcję podmiotów na zmiany cen (obniżenie ceny → zwiększenie dochodu rzeczywistego podatnika, zakup większej ilości towarów i usług)
Cenowa elastyczność popytu - pomiar reakcji nabywcy towaru na zmianę ceny (odnosi się do konsumenta).
Funkcja cenowej elastyczności popytu:
EPD = 1 popyt jest sztywny (nie reaguje na zmianę ceny - podstawowe produkty, np. żywność)
EPD < 1 wzrost ceny o 1% sprawia, że popyt rośnie o mniej niż 1%
EPD > 1 wzrost ceny o 1% sprawia, że popyt roście o więcej niż 1 %
Cenowa elastyczność podaży - jak podaż reaguje na zmianę ceny, reakcja producenta na zmianę ceny.
Funkcja cenowej elastyczności podaży…
… podatkowa - zestawienie stawek podatku, które odnosimy do podstawy opodatkowania celem wymierzenia podatku. Mogą mieć charakter stawek proporcjonalnych (podatek liniowy, np. podatek rolny od gruntów, leśny) i progresywnych (ciągłych lub skokowych - w miarę wzrostu podstawy opodatkowania, podatek przypadający na jednostkę jest coraz większy, do pewnego momentu) oraz regresywnych (w miarę wzrostu podstawy…
… systematycznej nowelizacji, ostatnia w 2003r.
Podmiot podatku - gł. osoby fizyczne i prawne (Obowiązek tego podatku ciąży na głównie na osobach fizycznych, rzadziej na osobach prawnych (przedsiębiorstwa)
Przedmiotem opodatkowania jest nabycie przez osobę fizyczną własności rzeczy i praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku oraz nabycie praw…
… się do konsumenta).
Funkcja cenowej elastyczności popytu:
EPD = 1 popyt jest sztywny (nie reaguje na zmianę ceny - podstawowe produkty, np. żywność)
EPD < 1 wzrost ceny o 1% sprawia, że popyt rośnie o mniej niż 1%
EPD > 1 wzrost ceny o 1% sprawia, że popyt roście o więcej niż 1 %
Cenowa elastyczność podaży - jak podaż reaguje na zmianę ceny, reakcja producenta na zmianę ceny.
Funkcja cenowej elastyczności podaży…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz