Finanse i bankowość- Opracowane pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse i bankowość- Opracowane pytania na egzamin - strona 1 Finanse i bankowość- Opracowane pytania na egzamin - strona 2 Finanse i bankowość- Opracowane pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:


ZŁOTA REGUŁA BILANSOWA Majątek trwały pokryty jest kapitałem stałym
majątek trwały = kapitały stałe
CASH FLOW Nadwyżka finansowa - obejmuje nie tylko zysk przedsiębiorstwa (netto), ale również wielkość dokonanych w danym okresie odpisów amortyzacyjnych. FORMUŁA OD ZYSKU OPERACYJNEGO DO ZYSKU NETTO Zysk operacyjny - odsetki = zysk brutto
Zysk brutto - podatek = zysk netto DŹWIGNIA FINANSOWA (KAPITAŁOWA) Dźwignia finansowa - jest efektem korzystania z kapitałów obcych, ustalana jako różnica między (2) i (1). Za posługiwanie się kapitałem obcym firma płaci odsetki. Jeżeli stopa odsetek jest niższa od zyskowności, to wpływa to dodatnio na (2). Przy obliczaniu dźwigni należy uwzględnić koszt pozyskania kapitałów obcych, który prowadzi do zmniejszenia podstawy wymiaru podatku.
Wskaźnik zyskowności (rentowności) majątku = zysk netto / wartość majątku (aktywów)
Wskaźnik zyskowności kapitałów własnych = zysk netto / wartość kapitałów własnych
Dźwignia finansowa = zyskowność kapitałów własnych - skorygowana zyskowność majątku
DŹWIGNIA OPERACYJNA Dźwignia operacyjna - relacja, jaka będzie zachodzić między przyrostem zysku operacyjnego a przyrostem wartości (przychodów) sprzedaży.
Skala dźwigni operacyjnej: gdzie: S w - sprzedaż w okresie wyjściowym,
V - koszty,
Z o - zysk operacyjny.
STOPA DYWIDENDY Dywidenda - część zysku netto, która jest wypłaca akcjonariuszom, jest to ich wynagrodzenie. Jest to wartość dywidendy na jedną akcję / cena rynkowa jednej akcji.
Stopa wypłat dywidendy - skłonność spółki do przeznaczania zysku netto na dywidendy
= dywidenda na jedną akcję / zysk netto na jedna akcję.
Jeżeli ten wskaźnik jest wyższy, to udział dywidendy w zysku jest większy.
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI (optymalna wartość 1,5 - 2)
(optymalna wartość 1 - 1,2)
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI (ZYSKOWNOŚCI) wskaźnik zyskowności kapitałów własnych wskaźnik zyskowności majątku
SKŁAD FINANSÓW PUBLICZNYCH Zgodnie z nowelizacją ustawy z 25 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 273, poz. 2703) sektor finansów publicznych obejmuje: organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrona prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki;
jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych;
fundusze celowe;
państwowe szkoły wyższe;
jednostki badawczo-rozwojowe;


(…)

… publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrona prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki;
jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych;
fundusze celowe;
państwowe szkoły wyższe;
jednostki badawczo-rozwojowe;
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
państwowe lub samorządowe instytucje kultury;
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze;
Narodowy Fundusz Zdrowia;
Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.
FINANSE…
… i redystrybucyjne.
WŁADZTWO PODATKOWE
Uprawnienie podmiotów czynnych, czyli państwa lub organizacji samorządowych do nakładania podatków, ustalania ich stawek, ustalania w nich ulg i zwolnień oraz do pobierania wpływów z podatków.
PODATKI LOKALNE
Podatki lokalne - gdy wpływy z podatków zasilają budżety gmin:
Podatek rolny od gruntów,
Podatek od nieruchomości,
Podatek od środków transportowych,
Podatek od czynności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz