Podstawy marketingu - zagadnienia wstępne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy marketingu - zagadnienia wstępne  - strona 1 Podstawy marketingu - zagadnienia wstępne  - strona 2 Podstawy marketingu - zagadnienia wstępne  - strona 3

Fragment notatki:


Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Lp Elementy składowe syllabusa Opis 1. Nazwa przedmiotu  Podstawy marketingu (wykład) 1a Nazwa przedmiotu w języku  angielskim Fundamentals of Marketing   (lecture) 2 Kod przedmiotu Kod przedmiotu zostanie wpisany przez Dziekanat. 3 Ilość punktów ECTS Ilość punktów zostanie wpisana przez Dziekanat. 4 Język wykładowy polski 5 Grupa treści kształcenia, w  ramach której przedmiot jest  realizowany grupa treści kierunkowych  6 Typ przedmiotu obowiązkowy 7 Rok studiów, semestr I rok, studia stacjonarne, specjalność medialna 8 Imię i nazwisko osoby (osób)  prowadzącej przedmiot Dr Maciej Tokarski 9 Imię i nazwisko osoby (osób)  egzaminującej bądź udzielającej  zaliczenia w przypadku, gdy nie  jest nim osoba prowadząca dany  przedmiot jw 10 Forma prowadzenia przedmiotu wykład 11 Wymagania wstępne Znajomość podstaw teorii organizacji i zarządzania  oraz   podstawowej   wiedzy   z   zakresu   ekonomii,   a  także marketingu politycznego 12 Liczba godzin dydaktycznych 30 godzin Lp Elementy składowe syllabusa Opis 13 Założenia i cele przedmiotu Przekazanie podstawowej wiedzy na temat orientacji  marketingowej   i   marketingowego   zarządzania  przedsiębiorstwem.   Wyrobienie   wśród   studentów  myślenia   kategoriami   klienta   i   wymogów   rynku,  przedstawienie   zagadnień   związanych   z  problematyką   marketingowej   orientacji  przedsiębiorstwa.   Uzyskanie   niezbędnej   wiedzy   o  metodach   kształtowania   systemu   zarządzania  przedsiębiorstwem  nakierowanym  na klienta  i  jego  potrzeby.   Nauczenie   opracowywania   planu  marketingowego,   metod   wyboru   strategii  marketingowych. 14 Metody dydaktyczne Prezentacja treści programowych przy zastosowaniu  środków   audiowizualnych:   rzutnik,   projektor  multimedialny. 15 Forma i warunki zaliczenia  przedmiotu, w tym zasady  dopuszczenia do egzaminu,  zaliczenia z przedmiotu, a także  formę i warunki zaliczenia  poszczególnych form zajęć  wchodzących  zakres danego  przedmiotu Warunkiem   zaliczenia   przedmiotu   jest   uzyskanie  pozytywnej oceny z egzaminu (w formie pisemnej). Istnieje   możliwość   zdania   egzaminu   ustnego,   jeśli  będzie takie zapotrzebowanie ze strony studentów; Egzamin obejmuje: ●   zagadnienia   podane   w   syllabusie   (omawiane   na  zajęciach i zawarte w literaturze przedmiotu), ●   studenci   na   egzaminie   muszą   wykazać   się 

(…)

… 2004;
R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka, Strategiczne planowanie
marketingowe, PWE Warszawa, wyd. 2 zmieniona, Warszawa
2001;
I.H.Gordon, Relacje z klientem, marketing partnerski, PWE
Warszawa 2001.
Czasopisma:
Marketing w praktyce, Marketing Serwis, Handel Wewnętrzny,
AIDA Media, Marketing i Rynek.
www. swiatmarketingu.pl (czasopismo internetowe)
www. marketingpower.com (American Marketing…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz