Podstawy inwestowania - zagadnienia ogólne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 4767
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy inwestowania - zagadnienia ogólne - strona 1 Podstawy inwestowania - zagadnienia ogólne - strona 2 Podstawy inwestowania - zagadnienia ogólne - strona 3

Fragment notatki:

Z każdą inwestycją wiążą się:
Oczekiwania
Wyrzeczenia
Ryzyko (dotyczy przyszłości)
Upływ czasu (zweryfikowanie oczekiwań)
Inwestycje w aspekcie finansowym to wydatek pieniężny, który w przyszłości ma przynieść dochód temu, który podejmuje inwestycje. Inwestycje w aspekcie rzeczowym to proces, w którym następuje przekształcanie środków pieniężnych w inne dobra, głównie w dobra materialne.
Prawie do końca XX w. inwestowanie rozumiano, jako zorganizowaną działalność gospodarczą, której zadaniem jest stworzenie nowych lub powiększenie dotychczasowych obiektów majątków trwałych, bądź ich modernizacje w wyniku, których uzyskuje się bardziej efektywne ich wykorzystanie. W ostatnich latach XX w. wraz z powstaniem i rozwojem takich instytucji jak: Giełda Papierów Wartościowych, fundusze powiernicze lub towarzystwa ubezpieczeniowe, zakres inwestycji został poszerzony o lokowanie wolnych środków w celu osiągnięcia w przyszłości przyrostu kapitału własnego.
Uważa się, że inwestycje w swej początkowej fazie są strumieniem płatności będących wydatkami z nadzieją uzyskania wpływów przewyższających te wydatki w przyszłości.
Uważa się, że inwestycje to wyrzeczenie się czegoś w chwili obecnej w zamian za przewidywane przyszłe korzyści.
Polski ustawodawca przez inwestycje rozumie aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend, czyli udziału w zyskach lub innych pożytków. Inwestycja to działalność podejmowana w oczekiwaniu wzrostu wartości, której rezultaty SA obarczone ryzykiem i będą znane w przyszłości. Rodzaje inwestycji:
Finansowe:
Akcje
Obligacje
Lokaty
Inne
Rzeczowe:
Nowe
Rozbudowa
Modernizacyjne
Odtworzeniowe
Inne
Niematerialne:
Badania i rozwój
Szkolenie kadr
Promocja i reklama
Inne
Klasyfikacja(rodzaje) inwestycji:
Finansowe:
Lokaty bankowe
Akcje, udziały
Obligacje
Udziały w funduszach inwestycyjnych
Rzeczowe lokacyjne:
Dzieła sztuki
Metale szlachetne
Przedmioty kolekcjonerskie
Nieruchomości
Rzeczowe produkcyjne:
Nieruchomości
Maszyny i urządzenia
Wartości niematerialne i prawne
Zapasy
Inne:
Inwestycje w kadry
Badania naukowe
Kolekcjonerskie
Inwestycje socjalne
Inwestycje rzeczowe są formą przedsięwzięć gospodarczych stosowanych głównie przez przedsiębiorstwa, które powiększają niefinansowe składniki majątku trwałego jednostki (maszyny, urządzenia, budynki, grunty, środki transportu). Polegają, więc one na angażowaniu środków finansowych w powiększenie zasobów rzeczowych składników majątku trwałego jednostki.


(…)

… może zostać wywołana koniecznością zaspokojenia podstawowych jak i najważniejszych potrzeb życiowych scharakteryzowanych wg hierarchii potrzeb Maslowa. Zakres rzeczowy inwestowania:
Przedsięwzięcie inwestycyjne: inwestycja składająca się z inwestycji podstawowych oraz wszelkich inwestycji towarzyszących.
Przedsięwzięcie inwestycyjne to wyodrębniony pod względem rzeczowym oraz finansowym zakres inwestowania…
…:
- po pierwsze stanowią one samodzielną, nierozerwalną, niepodzielną pod względem funkcjonalnym, technologicznym lub użytkowym całość;
- po drugie zapewniają konkretny, wymierny efekt produkcyjny lub usługowy
Dzieląc przedsięwzięcia inwestycyjne na poszczególne zadania i ustalając harmonogram ich realizacji możliwe jest:
- minimalizowanie zamrożenia środków inwestycyjnych
- skoncentrowanie mocy wytwórczych…
… niż całe zadania albo, która ma wiodące znaczenie dla prawidłowej realizacji inwestycji nazywa się etapem inwestycji. Dla poszczególnych etapów opracowujemy: projekty technologiczno-organizacyjne realizacji, harmonogramy przebiegu realizacji zadań rzeczowo-finansowych oraz dostaw i zużycia środków produkcji. Fazy przemysłowego przedsięwzięcia inwestycyjnego
Rozwój projektu inwestycyjnego od wstępnego…
… akceptacja ryzyka
Główne cele
Gromadzenie rezerw i forma zabezpieczenia
Lokowanie nadwyżek w zamiarze uzyskania przyszłych korzyści (odsetek)
Oczekiwana rentowność
Ochrona kapitału np. przed inflacją
Pomnażanie kapitału
Typowe formy
Gotówka, lokaty bankowe, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe
Papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, różne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz