Podstawy geologii-pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy geologii-pytania - strona 1 Podstawy geologii-pytania - strona 2 Podstawy geologii-pytania - strona 3

Fragment notatki:

Wyjaśnij pojecie - Gondwana.
Rozwój ssaków w kenozoiku.
Produkty procesu wietrzenia.
Produkty gazowe wulkanizmu.
Opisać powstanie Ziemi na tle powstawania Układu Słonecznego.
Jak gady i płazy przystosowały się do życia na lądzie?
Opisać metamorfizm.
Jak atmosfera i hydrosfera wpływa na niszczenie skał. Czynniki i opisać je.
Etapy ewolucji organizmów przystosowanych do latania.
Naszkicuj początek i ewolucje układu słonecznego.
Sedymentacja.
Diageneza.
Osady węglowe i solne w okresach paleozoiku.
Jakie zjawiska zachodzą na stoku stożka wulkanicznego w czasie i po erupcji?
Wymień i opisz bezkręgowce kenozoiku uważane za skamieniałość przewodnią.
Osady morskie - podział i opis.
Ewolucja dinozaurów.
Erozja a erozja eoliczna.
Rozwój Pangey.
Kras i podziemne formy kresu.
Schyłek orogenezy alpejskiej.
Wyjaśnij pojęcie japetus.
Diastrofizm i przykłady.
Erozja, co powoduje erozja lodowców i lądolodów?
Różnica między wulkanem czynnym a drzemiącym.
Opisz kambr.
Opisz czwartorzęd.
Lodowce - działalność erozyjna.
Powstanie lodowców.
Produkty wulkanów.
Opisz erozję rzeczną.
Opisz kenozoik.
Budowa jądra Ziemi.
Strefa litoralna.
Flora paleozoiku.
Wiek względny - metody.
Wiek bezwzględny (schemat).
Sedymentacja morska.
Facja a flisz.
Bezkręgowce karbony i dewonu.
Wędrówka kontynentów w trzecio i czwartorzędzie.
Rozwój życia w paleozoiku.
Relacja genetyczna między wulkanizmem a aktywnością gejzerów.
Osady strefy nerytycznej.
Flora kenozoiku.
Schyłek paleozoiku i przejście do dolnego mezozoiku.
Lawy i oddzielność słupowa bazaltów.
Tworzenie się węgli.
Rozwój człowieka.
Osady w środowisku bagiennym i pustynnym.
Zlodowacenie w paleozoiku.
Gazy - efekty wulkanizmu.
Bezkręgowce jury i kredy.
Rozwój zewnętrznych sfer Ziemi w proterozoiku.
Kras i formy na powierzchni Ziemi.
Erozja lodowcowa.
Wydarzenia syluru.
Wydarzenia czwartorzędu i stref sedymentacji morskiej (?).
Budowa i rodzaje wulkanów.
Działalność lądolodów.
Nieczytelne!!
Krążenie wody w skałach.
Erozja rzek.

(…)

… główne wydarzenia jury i skamieniałości.
Czym różni się facja i flisz?
Ekspansja skorupy ziemskiej w archaiku.
Wietrzenie chemiczne - opisać.
Jakie miejsce zajmuje Ziemia we wszechświecie?
Opisać intruzje zgodne.
Opisać wewnętrzną budowę Ziemi.
Opisać przystosowania ewolucyjne organizmów żywych (?).
Pojęcie iapetus.
Opisać erozję rzeczną.
Orogeneza alpejska u schyłku trzeciorzędu i czwartorzędu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz