podstawy ekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 686
Wyświetleń: 11312
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy ekonomii - strona 1 podstawy ekonomii - strona 2 podstawy ekonomii - strona 3

Fragment notatki:

Tematy opracowania są następujące. Pojęcie i przedmiot ekonomii: ekonomia jako nauka społeczna, relacje z innymi dziedzinami nauki. Ekonomia i jej podstawowe problemy: rodzaje dóbr, podejmowanie decyzji w warunkach ograniczoności zasobów i nieograniczonych potrzebach, efektywność produkcji, możliwości produkcyjne, prawo malejących przychodów, rosnące koszty względne. Rola państwa w gospodarce i rozwiązywanie przez nie podstawowych problemów ekonomicznych: zawodność rynku, funkcje państwa. Podstawowe problemy podaży i popytu: popyt, podaż, cena. Teoria popytu i podaży - jej zastosowanie oraz elastyczność popytu i podaży: elastyczność popytu i podaży, zastosowanie analizy podaży i popytu. Teoria użyteczności: prawo malejącej użyteczności krańcowej, efekt substytucyjny i dochodowy, nadwyżka konsumenta i producenta. Rodzaje przedsiębiorstw. Koszty: całkowite, przeciętne, krańcowe, zmienne i stałe. Podaż w warunkach konkurencji. Konkurencja niedoskonała- problem monopolu: Źródła i rodzaje konkurencji niedoskonałej, równowaga monopolu maksymalizującego zysk, monopol: koszty społeczne i regulacja, Przypadki niedoskonałej konkurencji. Makroekonomia: globalna podaż i popyt, miary produktu narodowego, konsumpcja, inwestycje, oszczędności, model mnożnikowy Keynesa, polityka fiskalna, cykle koniunkturalne, bezrobocie, inflacja, polityka pieniężna, kreacja pieniądza, funkcje pieniądza, monetaryzm.

Pojęcie i przedmiot ekonomii
Ekonomię rozumianą zarówno jako nauka ścisła oraz jako sztuka ludzkość studiuje dla wielu różnych przyczyn, by zrozumieć problemy stojące przed obywatelami oraz przed rodziną. Inną przyczyną jest pomoc rządom zarówno krajów nierozwiniętych, jak i rozwiniętych w stymulowaniu wzrostu i polepszenia życia przy unikaniu przy tym inflacji i depresji itp.
Definicja, która jest współcześnie wiodącą określa ekonomię w ten sposób: jest to nauka o tym, jak decydujemy o wykorzystaniu rzadkich i mających alternatywne zastosowanie zasobów wytwórczych dla wytwarzania różnego rodzaju towarów.
Ekonomia, której zakres pokrywa się w pewnej części z zakresem nauk społecznych czy behawioralnych -psychologii, historii, socjologii - posługuje się dedukcyjnymi metodami logiki i geometrii oraz indukcyjnymi metodami wnioskowania statycznego. Z powodu niemożności przeprowadzenia kontrolowanych eksperymentów ekonomista staje w obliczu podstawowych problemów metodologicznych, które musi rozwiązać: musi się wystrzegać błędu logicznego post hoc ergo propter hoc oraz logicznego „błędu złożenia”; musi być świadom nieuniknionej subiektywności zarówno obserwacji, jak i teorii. Więc najpewniejszą drogą do poprawnego myślenia jest naukowa metoda analizy: hipoteza, skonfrontowanie jej z materiałem dowodowym i synteza.
Charakterystycznym jest to, iż w życiu pełno jest przypadkowych zachowań i niepewnych zależności. Prawo wielkich liczb często pozwala nam dostrzec prawidłowości rządzące zachowaniami zbiorowości w tym, co z pozoru wygląda na chaotyczne działanie jednostek.
Ekonomia i jej podstawowe problemy.
Faktem jest, że każda gospodarka musi w taki czy inny sposób rozwiązywać trzy fundamentalne problemy ekonomiczne, co, a więc jakie rodzaje i ilości dóbr i usług należy produkować? Jak należy wykorzystywać zasoby gospodarcze i naturalne w produkcji tych dóbr? I, wreszcie, dla kogo mają być wytwarzane dobra, tj. jaki powinien być podział konsumpcji pomiędzy poszczególne jednostki oraz klasy? Rozwiązanie tych problemów jest różne i zależne od tego w jakiej społeczn

(…)

… zasobów, ograniczoności techniki i technologii, wysokość stopy życiowej jest ograniczona. Dobra ekonomiczne to dobra rzadkie nie zaś wolne. Społeczeństwo musi dokonywać wyboru dóbr, ponieważ nie jest możliwe zaspokojenie wszystkich potrzeb i pragnień
Przy danych zasobach i danej technologii, wybory produkcyjne stojące przed danym krajem można przedstawić za pomocą krawędzi możliwości produkcyjnych…
… wyznaczającym wielkość produkcji przedsiębiorstwa w danej gałęzi nadal gwałtownie maleją. Niewiele jest współcześnie gałęzi bliskich takim warunkom - być może dotyczy to tylko lokalnych usług użyteczności publicznej, takich jak woda czy elektryczność.
W warunkach monopolu naturalnego państwo dysponuje kilkoma strategiami. Trzy rzadko dziś stosowane to opodatkowanie, kontrola cen, nacjonalizacja. Głównymi…
…. naturalna wiąże się ściśle z procesem inflacji.
Inflacja
Nierealistyczną rzeczą jest oczekiwać, że wzrost wydatków na konsumpcję i inwestycje będzie wywierać wpływ tylko na zatrudnienie i produkcje. W miarę jak krzywe globalnej podaży t globalnego popytu przesuwają się wraz ze zmianami produktu należy oczekiwać zmian poziomu cen. Co więcej, w okresie stagflacji ceny mogą rosnąć na długo przedtem, zanim…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz