Mikroekonomia - definicje i twierdzenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - definicje i twierdzenia - strona 1

Fragment notatki:

doc. Przedmiot prowadzony jest na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Notatka w formie tabeli zawiera definicje, twierdzenia i pojęcia z mikroekonomii m.in. takie, jak: amortyzacja, analiza kosztów, cena bieżąca, cena przeciętna, cena równowagi, ceny maksymalne, dane empiryczne, dobra normalne, dobra pierwszej potrzeby, dobra rzadkie, dochód realny, efekt substytucyjny, elastyczność podaży, elastyczność popytu, funkcja produkcji, gospodarka mieszana, konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, koszt alternatywny, koszt kapitału, koszty przeciętne, koszty stałe, krańcowe dobro, linia budżetowa, nachylenie linii budżetowej.

Ponadto notatka wyjaśnia m.in. czym jest: odstraszanie strategiczne, oligopol, prawo Gossena, popyt względnie elastyczny, przychód, rynek, stopy procentowe, teoria podaży, użyteczność krańcowa, wskaźnik cen, wzrost popytu, zasób, zysk nadzwyczajny.

Notatka pozwoli na uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z mikroekonomii. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu.


(AF)-linia budżetowa
(DD)- Gałęziowa krzywa popytu.
(DD)-krzywa popytu
(LAC)- krzywa długookresowych kosztów przeciętnych.
(LMC)- krzywa długookresowych kosztów krańcowych.
(LTC)- krzywa długookresowych kosztów całkowitych.
(MC)-koszt krańcowy
(MR)-utarg krańcowy
(MU)-użyteczność krańcowa
(P)-cena
(Q)-ilość
(SAFC)- krótkookresowe przeciętne koszty stałe.
(SATC)- krótkookresowe przeciętne koszty całkowite.
(SAVC)- krótkookresowe przeciętne koszty zmienne.
(SFC)- krótkookresowe koszty stałe.
(SMC)- krótkookresowe koszty krańcowe.
(SS)-krzywa podaży
(STC)- krótkookresowe koszty całkowite.
(SVC)-krótkookresowe koszty zmienne.
(U)-krzywa obojętności
(WCD)-wskażnik cen detalicznych.
Aktywami nazywamy posiadany przez przedsiębiorstwo majątek- gotówka w banku, zapasy magazynowe, wartość fabryki, Amortyzacja jest to utrata wartości dobra kapitałowego w ciągu roku,będąca rezultatem wykorzystania tego dobra w procesie produkcji.
Analiza kosztów i korzyści jest procedurą ułatwiającą podejmowania długofalowych decyzji ( budowa fabryki, podjęcie studiów)
Analiza mikroekonomiczna zajmuje się szczegółowym badaniem indywidualnych decyzji dotyczących pojedynczych towarów.
Celem działania przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku.
Cena bieżąca- z bieżącego roku
Cena minimalna to cena urzędowa to cena urzędowa wyższa od ceny czyszczącej rynek P>Po
Cena przeciętna- (dobra w koszyku) ważona
Cena równowagi jest to cena równoważąca rynek . Oznacza to, że przy tej cenie rozmiary zapotrzebowania są równe ilości oferowanej.
Cena rynkowa - wartość towaru w wyrażeniach pieniężnych (musi być popyt i podaż)
Cena składnika aktywów to suma za którą dany zasób może być bezpośrednio nabyty.
Cena stała- wartość realna
Ceny bieżące- wartość nominalna
Ceny maksymalne to ceny urzędowe mniejsze jak czyszczące P<Po (cena energii, czynsze)
Ceny realne (relatywne) są miernikiem rzadkości (ograniczoności). Informują one, czy cena danego dobra rośnie szybciej niż przeciętny poziom cen wszystkich dóbr.
Cykl koniunkturalny polega na wahaniach rozmiarów produkcji społecznej, czyli PKB, którym towarzyszą zmiany poziomu bezrobocia oraz stopy inflacji.
Czynnik powodujący spadek popytu ( przesunięcie krzywej popytu w lewo) zmniejsza zarówno cenę równowagi ,jak i ilość dobra.
Czynnik powodujący wzrost popytu przesuwa krzywą popytu w prawo podnosząc cenę równowagi oraz ilość dobra w punkcie równowagi.
Czynnik zwiększający podaż przesuwa krzywą podaży w prawo,zwiekszając ilość dob

(…)

… za optymalne rozwiązanie.
Gusta konsumenta ujawniają malejącą krańcową stopę substytucji, gdy przy stałej sumie użyteczności dodatkowej jednostki jednego dobra można pozyskiwać kosztem coraz mniejszej ilości drugiego dobra.
Gusta konsumenta ujawniają malejącą krańcową stopę substytucji, gdy przy stałej sumie użyteczności dodatkowej jednostki jednego dobra można pozyskiwać kosztem coraz mniejszych ilości…
… porozumienie (zmowę) prawnie dozwoloną.
Każdego nabywcę lub sprzedawcę, który jest w stanie istotnie wpływać na cenę rynkową, określa się mianem posiadacza siły rynkowej lub siły monopolowej.
Każdy konsument wybierze taki punkt C, w którym jego krańcowa stopa substytucji zrówna się z nachyleniem linii budżetowej. Kiedy koszty krańcowe są niższe od kosztów przeciętnych, koszty przeciętne spadają. Kiedy koszty…
… jest równa zeru.
Koszty to wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem produkcji i sprzedaży.
Koszty zmienne to koszty, które się zmieniają wraz ze zmianami wolumenu produkcji.(praca w nadgodzinach, wynajmowanie pracowników sezonowych)
Koszty zmienne to koszty, które zmieniają się wraz ze wzrostem rozmiaru produkcji np.. czynsze, płace.
Krańcowa stopa substytucji filmów a posiłkami jest to liczba filmów, z których musi zrezygnować konsument, jeżeli chce zwiększyć o jednostkę liczbę posiłków, nie zmieniając łącznej użyteczności.
Krańcowa stopa substytucji filmów a posiłkami jest to liczba filmów, z których musi zrezygnować konsument, jeżeli chce zwiększyć o jednostkę liczbę posiłków, nie zmieniając łącznej użyteczności.
Krańcowa stopa substytucji MRS - coraz mniej rezygnujemy z jednego dobra na rzecz drugiego. W wzdłuż…
… jest więcej, wówczas czysty efekt substytucyjny wzrostu ceny spowoduje także zmniejszenie popytu na dobra komplementarne względem dobra , które podrożało.
Gospodarka mieszana- państwo i sektor prywatny współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Państwo kontroluje znaczną część produkcji za pomocą podatków, płatności transferowych oraz dostarczania dóbr i usług publicznych (obrona, bezpieczeństwo…
…, że przedsiębiorstwo osiąga zysk normalny. Jego zysk księgowy pokrywa wówczas koszt alternatywny kapitału i czas właściciela. Kolejne przyrosty dochodu sprawiają, że linia budżetowa przesuwa się równolegle w górę.
Konkurencja doskonała - przedsiębiorstwo napotyka poziomą krzywą popytu przy danej cenie rynkowej. Jest biorcą cen.
Konkurencja monopolistyczna - Konkurencja niedoskonała - producent nie może sprzedać…
… rozmyślnie stworzona przez działające już w gałęzi firmy.
Negatywny aspekt gospodarowania- nie robimy pewnych rzeczy
Niższa płaca przesuwa krzywą podaży gałęzi na prawo i obniża cenę równowagi.
Nominalna stopa procentowa wyznacza faktyczną sumę jaką otrzymamy w postaci odsetek pożyczając na rok.
Nowa ekonomia przemysłu to; teoria gier, wiążące zobowiązanie, wiarygodność i odstraszanie.
Odstraszanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz