Podstawy audytu wewnętrznego- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 770
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy audytu wewnętrznego- wykład 4 - strona 1 Podstawy audytu wewnętrznego- wykład 4 - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 4
Kontrola zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych
1. Kontrola zarządcza
Kontrola w znaczeniu funkcjonalnym - oznacza badanie lub przegląd polegający na ustaleniu stanu faktycznego, porównaniu go ze stanem wymaganym / pożądanym oraz dokonanie jego oceny.
Kontrola w znaczeniu zarządczym - jest to przyjęty system zarządzania (procedury, instrukcje, zasady, mechanizmy) służący do uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostaną osiągnięte. 2. Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogól działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
3. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
skuteczności i efektywności działania,
wiarygodności sprawozdań,
ochrony zasobów,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
efektywności i skuteczności przepływu informacji,
zarządzania ryzykiem.
4. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych powinna funkcjonować na dwóch poziomach:
Podstawowym poziomem funkcjonowania kontroli zarządczej w całym sektorze finansów publicznych jest jednostka sektora finansów publicznych (I poziom kontroli zarządczej). Za funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce odpowiedzialny jest jej kierownik.
W ramach administracji rządowej i samorządowej powinna funkcjonować kontrola zarządcza odpowiednio na poziomie działu administracji rządowej, a także jednostki samorządu terytorialnego (II poziom kontroli zarządczej).
Za funkcjonowanie kontroli zarządczej na tym poziomie odpowiada odpowiednio minister kierujący danym działem administracji rządowej oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa w przypadku samorządu terytorialnego.
5. Realizacja kontroli zarządczej w JSFP
Kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za realizację kontroli zarządczej.
Kierownik jednostki może powierzyć określone obowiązki w zakresie kontroli zarządczej pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym jednostki.
6. Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:


(…)

… jeden z poniższych warunków:
ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, zawodowe, uzupełniające ekonomiczne magisterskie lub podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę księgowości,
ukończyła średnią szkołę ekonomiczną i co najmniej 6 lat praktyki w księgowości,
jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego…
… rachunkowości jednostki,
wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
dokonywania wstępnej kontroli:
zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
7. Głównym księgowym może być osoba, która:
ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz