Podstawowe zagadnienia integracji europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zagadnienia integracji europejskiej - strona 1 Podstawowe zagadnienia integracji europejskiej - strona 2 Podstawowe zagadnienia integracji europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

Ogólne problemy integracji Unii Europejskiej. Bezpośrednią inspiracją badań problemu integracji były przedsięwzięcia zmierzające do utworzenia z grupy krajów Europy Zachodniej obszaru zintegrowanego ekonomicznie i politycznie. Zainteresowania te znalazły wyraz w pracach poświęconych teorii Unii Celnej oraz teorii międzynarodowej integracji gospodarczej. Autorami byli J. Vienar, Bue, Tinbrgen, Balassa. Punktem wyjścia tych badań była ogłoszona w 1950 r. teoria Unii Celnej. J. Vienar, który wychodząc z założenia teorii dobrobytu przyjmował, że powszechny wolny handel optymalizuje alokacje zasobów produkcji i maksymalizuje dobrobyt ekonomiczny świata. Stawia pytanie "czy w warunkach stosowanych ograniczeń w handlu międzynarodowym przy utrzymaniu takich ograniczeń wobec krajów nie wchodzących w skład Unii utworzenie UC między dwom lub większą liczbą państw i zmniejszenie ograniczeń handlu stanowi najkorzystniejszą alternatywę w stosunku do powszechnej wolności handlu?". J. Vienar opowiadając się za pełną liberalizacją handlu w świecie stwierdził, ze na to pytanie nie można dać jednoznacznej odpowiedzi i to gdy częściowa liberalizacja handlu stanowi krok zmierzający do ogólnej liberalizacji w przyszłości.
Utworzenie Unii Celnej wywołuje 2 efekty:
Efekt kreacji CREATION EFFECT - stworzenie nowych strumieni handlu (możliwości dla handlu) w wyniku zniesienia ceł wewnętrznych, także stwarza możliwości rozszerzenia się specjalistycznego co może prowadzić do bardziej racjonalnego wykorzystania zasobów krajów tworzących UC.
Efekt przesunięcia DIVERSION EFFECT - powoduje zmianę kierunków handlu międzynarodowego w wyniku dyskryminacji eksportu krajów nie wchodzących w skład UC. Prowadzi to do ograniczenia eksportu krajów nie należących do Unii a także do realokacji zasobów w krajach Unii i w reszcie świata i często w kierunku zwiększającym koszty wytwarzania tj. zmniejszając efektywność wykorzystania zasobów - w wyniku efektu przesunięcia. wzrastają obrotu handlowe między krajami członkowskimi UC z zmniejszają się obroty z innymi krajami nie należącymi do Unii. Tylko łączenie występowania tych dwóch efektów uwzględnia łączny skutek realokacji zasobów oraz efekt wykorzystania w Unii i poza tym dać może pozytywną lub negatywną odpowiedź na temat funkcjonowania UC.
Teoria integracji ekonomicznej - uwzględnia się więcej czynników niż w teorii UC. Przyjmuje się, że kraje wkraczające na drogę integracji gospodarczej znoszą między sobą nie tylko cła i inne przeszkody dla handlu ale także bariery dla przepływu czynników produkcji tj. dla kapitału i pracy. Starają się koordynować politykę ekonomiczną, (fiskalną, monetarną, podatkową), politykę subsydiów, politykę rolną. W stosunku do krajów trzecich prowadzą niejednolitą politykę handlową dotyczącą ceł, ograniczeń pozataryfowych, politykę walutową. Gdy utworzono ugrupowania integracyjne sytuacja bardziej złożona niż w UC - dochodzą przypadki integracji tzw. efekty dynamiczne związane z ogólnym wpływem integracji gospodarczej na rozszerzenie integracji gospodarczej i specjalizacji wewnętrznej i międzygałęziowej, rozwój produkcji, postęp techniczny, przyciąganie kapitału i kadr technicznych do najbardziej efektywnych gałęzi wytwórczych. Łączny wpływ tych czynników przyspieszając tempo wzrostu gospodarczego może powodować wzrost popytu na import także z krajów trzecich.


(…)

… wspólnotami. W jego kompetencji znajduje się rozpatrywanie legalności zarządzeń i dyrektyw wydawanych przez RUE lub KE oraz interpretacja umów międzynarodowych. Na prośbę Sądów Narodowych. TS wydaje orzeczenie wstępne w zakresie interpretacji traktatów i prawa unijnego co zapewnia jednolitość stosowanego prawa na terytorium UE.
Działalność Wspólnot Europejskich obejmuje 3 filary :
1 - obejmuje zakres działań trzech Wspólnot wraz z nowoutworzonymi Unią Gospodarczą i Walutową od 01-01-1999
2 - wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
3 - spraw wewnętrznych i wymiar sprawiedliwości
Rozszerzenie UE. Pierwsze rozszerzenie Wspólnoty Europejskiej (WE) w 1973 r., kiedy do WE przystąpiły: Wielka Brytania, Irlandia, Dania. Wcześniej kraje te należały do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). EFTA…
…, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg.
W wyniku rozwoju koncepcji integracji konferencji członków EWWiS w Mesynie powstałą w 1955 r. koncepcja utworzenia dalszych organizacji integracyjnych Europejska Wspólnota Gospodarcza i Europejska Wspólnota Energii Atomowej. EWG i EWEA utworzone - traktat rzymski 25-03-1957 r., funkcjonuje od 01-01-1958 r. Kraje te same co w EWWiS. Funkcjonują one do dnia…
… między tymi dwom organizacjami doszło do pojawienia się koncepcji utworzenia Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG (EES ang., EWR niem.). W wyniku tych koncepcji EOG został utworzony w 1994 r. Doprowadził on do rozszerzenia zliberalizowania wymiany handlowej oraz pojawienia się ściślejszych form współpracy produkcyjnej i naukowo - technicznej między dwoma ważniejszymi ugrupowaniami integracyjnymi w Europie…
… znajdujących się w tym regionie. A ponadto w Ameryce Łacińskiej należy wyróżnić inne najsilniejsze ugrupowania integracyjne np. MERCOSUR - Wspólny Rynek Południowy, który obejmuje takie kraje jak : Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj. Obejmuje ono szeroką stopniowo redukcję ceł do całkowitego ich zniesienia i w rezultacie utworzenia na wzór UE - UC oraz przewiduje się koordynację polityki makroekonomicznej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz