Podstawowe wiadomości o prawie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe wiadomości o prawie - omówienie - strona 1 Podstawowe wiadomości o prawie - omówienie - strona 2 Podstawowe wiadomości o prawie - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Prawo to system norm prawnych, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.
Moralność to zbiór zasad, które określają, co jest dobre, a co złe. Moralność można definiować jako sposób postępowania jednostki ludzkiej przyjęty pośród większości za normę, będącą częścią dziedzictwa kulturowego danej organizacji kulturowej, która wywołuje negatywne lub pozytywne emocje innych jednostek, nie jest lub jest sprzeczna z naturą człowieka oraz nie jest lub jest szkodliwa z punktu widzenia organizacji kulturowej danej społeczności.
Praworządność to ścisłe stosowanie prawa przez wszystkie organy państwowe oraz przestrzeganie praw przez inne podmioty. Dotyczy zarówno organów państwowych, jak i zwykłych obywateli czy osób prawnych.
Świadomość prawna to znajomość przepisów i instytucji prawnych, jak również ocena prawa przez społeczeństwo i jego zdolność do postulowania zmian prawnych pożądanych przez społeczeństwo. Świadomość prawna sama w sobie nie oznacza przestrzegania prawa przez ogół społeczeństwa.
Wykładnia prawa (interpretacja prawa) to proces zmierzający do ustalenia znaczenia przepisu prawa i ustalenia treści zawartych w nim norm prawnych (wykładnia prawa w ujęciu pragmatycznym) lub ustalone w jej toku znaczenie przepisu lub ustalone w jej toku znaczenie przepisu lub treść normy prawnej (wykładnia prawa w ujęciu pragmatycznym - rezultat wykładni prawa w ujęciu pragmatycznym).
Źródła prawa to pojęcie wieloznaczne odnoszące się do tworzenia i stosowania prawa. Zgodnie z artykułami 87, 91 i 234 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są:
Konstytucja
ratyfikowane umowy międzynarodowe
prawo stanowione przez organizację międzynarodową w trybie art. 91 ust. 3
ustawy i rozporządzenia z mocą ustawy
rozporządzenia
akty prawa miejscowego (na obszarze organów, które je ustanowiły).
Konstytucja ma zawsze pierwszeństwo przed ustawami, a te zawsze mają pierwszeństwo przez rozporządzeniami (źródła prawa krajowego).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej to najważniejszy akt prawny RP, uchwalony 2 kwietnia 1997 r., zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997, wszedł w życie 17 października 1997. Konstytucja złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, w tym 243 artykuły.
Umowa międzynarodowa jest obecnie najważniejszym instrumentem regulującym stosunki międzynarodowe i jednym z dwóch niekwestionowanych źródeł prawa międzynarodowego. Za umowę międzynarodową uważa się zgodne oświadczenie woli co najmniej dwóch podmiotów prawa międzynarodowego (państw, organizacji międzynarodowych) regulowane przez prawo międzynarodowe i wywołujące skutki w sferze prawa międzynarodowego, niezależnie od tego, czy jest ujęte w jednym czy w większej liczbie dokumentów, i bez względu na jego nazwę.


(…)

… czy w większej liczbie dokumentów, i bez względu na jego nazwę.
Ustawa - akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament.
Najważniejsze miejsce w hierarchii aktów prawotwórczych zajmuje w systemach prawa ustawowego konstytucja, czyli ustawa zasadnicza. Jest to akt normatywny parlamentu albo specjalnego organu przedstawicielskiego pochodzącego z wyboru…
… nadrzędnej pozycji Konstytucji w systemie źródeł prawa oznacza naruszenie zasady hierarchicznej budowy systemu aktów prawotwórczych. Do orzekania zgodności wszelkich aktów prawotwórczych z Konstytucją powoływane są trybunały konstytucyjne.
Ustawa to akt prawodawczy (generalnie abstrakcyjny) uchwalany w Polsce przez Sejm za zgodą Senatu. Ustawy zajmują w hierarchii źródeł prawa miejsce o jeden stopień niższe…
… się za tekst autentyczny. Tekst autentyczny jest uznawany za pierwotny i wiarygodny, a w razie sporów co do treści przepisów prawa - jest tekstem ostatecznie wiążącym.
Niektóre systemy źródeł prawa przewidują także instytucje rozporządzenia albo dekretu z mocą ustawy. Akt taki, mając równą moc ustawie, może ją zmienić albo uchylić, często Konstytucja przewiduje przedmowie granice regulacji dla aktów tego typu…
… (konstytuanty). W państwach federacyjnych obowiązują ponadto konstytucje stanowe albo republikańskie.
Konstytucja jest zbiorem norm - zasad stanowiących fundament politycznego, społecznego i gospodarczego ładu w państwie.
Obowiązuje we wszystkich rodzajach stosunków prawnych, jest bezpośrednio stosowana przez wszystkie organy władzy publicznej, a osoby fizyczne i prawne w sprawach przed organami mogą wprost…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz