Podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia - strona 1 Podstawowe pojęcia - strona 2

Fragment notatki:

PRAWO jest to zespół norm postępowania wydanych przez państwo, których wykonanie jest
gwarantowane . przymusem państwowym.
Normy prawne w przeciwieństwie do norm moralnych, wyznaniowych i zwyczajowych są zawsze
spisane i tylko za nimi stoi przymus prawny. To, że prawo jest stworzone przez państwo, oznacza że w
społeczeństwie istnieje specjalny organ, którego wypowiedzi przedkładane w odpowiedniej formie są
traktowane jako obowiązujące prawo. W Polsce tym organem jest sejm.
PRZEPIS PRAWNY jest to podstawowa jednostka redakcyjna szerszego tekstu prawnego
(ustawa, rozporządzenie) będąca zdaniem w sensie oznajmującym i najczęściej jest to poszczególny
artykuł, paragraf, ustęp.
NORMA PRAWNA jest to wynikająca z przepisów reguła postępowania wydana przez państwo
i gwarantowana przymusem państwowym. Zespół czynności, które zmierzają do ustalenia treści
normy prawnej zawartej w przepisach to tzw. WYKŁADNIA, czyli interpretacja prawa. Doktryna prawa
przyjmuje 4 metody wykładni:
 Wykładnia słowna (gramatyczna, werbalna)
Przy użyciu tej metody bierze się pod uwagę zawarte w przepisie słowa, znaki bądź struktury
gramatyczne w celu objaśnienia ich znaczeń. W wypadku wielu znaczeń określonych słów bądź
zwrotów przyjmuje się znaczenie najbardziej powszechne, a nie wyjątkowe lub archaiczne
 Wykładnia celowościowa
Polega na tym, iż bada się treść wątpliwego przepisu biorąc pod uwagę cel, dla którego przepis
wydano
 Wykładnia systematyczna
Polega na tym, ze dla analizy przepisu bierze się pod uwagę umiejscowienie przepisu w strukturze
aktu prawnego, a także systematykę aktu prawnego w zakresie podziału na rozdziały bądź inne
części
(inaczej: nie należy wyrywać zdań z kontekstu)
 Wykładnia historyczna
Polega na tym, że dla analizy tekstu prawnego bierze się pod uwagę ustawy podobne wcześniej
obowiązujące, a także uzasadnienie projektów ustaw, a nawet przebieg dyskusji poselskich nad
projektami ustaw
*W sytuacji uzyskania różnych wyników wykładni przy użyciu różnych metod pierwszeństwo ma
wykładnia słowna, chyba że naruszyłoby to inną wyraźną normę albo byłoby sprzeczne z racjonalnym
pojmowaniem prawa.
BUDOWA NORMY PRAWNEJ
1. Hipoteza wskazuje sytuację, w której norma ma zastosowanie
2. Dyspozycja stanowi o obowiązującym zachowaniu adresata normy w sytuacji określonej
hipotezą (zakaz, nakaz)
3. Sankcja jest tu wskazana reakcja państwa za niewykonanie dyspozycji w sytuacji określonej
hipotezą. Sankcje mogą być:
 Karne – pozbawienie wolności, grzywna, ograniczenie wolności bądź środki karne
(pozbawienie praw rodzicielskich, zakaz wykonywania zawodu)
 Administracyjne – stosowane przez organy administracyjne za niewykonanie decyzji
administracyjnych. Są to tzw. Grzywna w celu przymuszenia bądź wykonanie zastępcze


Pracownicze – dotyczą one w szczególności pracowników w sytuacji naruszenia przez nich
zasad stosunku do pracy (dyscypliny pracy, nie przestrzeganie BHP); rozwiązanie umowy o
pracę bądź pozbawienie premii lub części wynagrodzenia
Cywilne – w ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz