Podstawowe klasyfikacje - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe klasyfikacje - omówienie - strona 1 Podstawowe klasyfikacje - omówienie - strona 2 Podstawowe klasyfikacje - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Dr. Bogdan Buczkowski
Organizacje Międzynarodowe
Wykład IV – Organizacje międzynarodowe – pojęcie, istota, podstawowe klasyfikacje
Organizacje międzynarodowe są jedną z form zinstytucjonalizowanych z i wielostronnej współpracy rządów lub
innych podmiotów. Działa w społeczności i dla społeczności. Jest procesem współpracy suwerennych państw o
względnie stałym składzie członkowskim opartym na podstawie prawnej, którą jest statut.
1. Dlaczego zaczęły powstawać OM?
Motywy tworzenia OM:
 Ekonomiczne
 rozwój techniki
 kształtowanie się rynku światowego
 zacieśnienie współpracy międzynarodowej
 wzrost współzależności
 Polityczne
 przekonanie o potrzebie i korzyściach współpracy w danej dziedzinie
 uświadomienie sobie przez rządu zgodności interesów w danej dziedzinie
 zdolno do osiągnięcia porozumienia
Gdy rządy były przekonane o możliwości zorganizowania tej współpracy to zwołały KONFERENCJĘ
ZAŁOŻYCIELSKĄ OM. Państwa zwołujące konferencje i państwa członkowskie były traktowane na niej, jako
pierwotni członkowie.
Przykład Polski w ONZ:
Polska jest pierwotnym założycielem, choć fizycznie nie brała udziału przy podpisywaniu karty na konferencji
założycielskiej, bo uznano nasz wkład w walce z nazizmem.
Państwa zwołujące konferencje przygotowują projekt statutu przyszłej organizacji. Na konferencji założycielskiej
omawia się kwestie tego projektu. Tego typu akty przyjmowane są większością 2/3 głosów. Optymalną sytuacją
jest jednomyślność. Gdy uzyskane jest 2/3 głosów mamy podstawę prawną do funkcjonowania OM. Następnym
krokiem jest zwołanie pierwszej sesji - zebrania plenarnego. Czynią to CI, którzy są powołani do komisji
przygotowawczej, która przygotowuje projekt budżetu, który jest tematem obrad przy pierwszym zebraniu.
Komisja przygotowawcza działa do momentu zwołania pierwszego zebrania.
Państwa inicjujące powstanie OM powołują sekretariat. Podstawą prawną OM jest statut.
OM w porównaniu z KM:
 Stała podstawa prawna (statut)
 Względnie stały skład członkowski
 Stałe organy o określonych kompetencjach i uprawnieniach do podejmowania decyzji
Główne parametry strukturalne przy podejmowaniu decyzji:
 Skład organów
 Znaczenie decyzji
 Procedura głosowania
Funkcjonalne podejście do OM:
 Punktem wyjściowym jest ustalenie rodzaju i zakresu rzeczywistych potrzeb współpracy MN
 Dokonanie konfrontacji funkcji organizacji dla sprawdzenia, w jakim stopniu one je zaspokajają
 Konieczność przeprowadzenia badań, które odpowiadają na pytania, czy dane urządzenie strukturalne
organizacji stwarzają właściwe ramy i należyte parametry strukturalne, które sprzyjać będą prawidłowemu
realizowaniu potrzeb funkcji.
Władze OM
Zdolność wywierania wpływu na postępowanie państw członkowskich, w sposób uważany przez organizację za
pożądany, czyli inaczej mówiąc przez władzę należy rozumieć siłę oddziaływania organizacji na swoje środowisko.
Z formalnego punktu widzenia stopień OM wzrasta, gdy:
Dr. Bogdan Buczkowski
Organizacje Międzynarodowe
Wykład IV – Organizacje międzynarodowe – pojęcie, istota, podstawowe klasyfikacje

Znaczenie pewnych decyzji wznosi się od życzeń i zaleceń do obowiązujących norm lub rozstrzygnięć, a
sformułowanie ich treści staje się bardziej precyzyjne i imperatywne.
Procedura podejmowania decyzji to zwykła większość głosów.
Główny ciężar odpowiedzialności za działalność organizacji przechodzi z organów plenarnych na organy o
ograniczonym członkostwie.
Większe k

(…)

…, zobowiązującą się do wprowadzenia do swojego systemu
prawnego prawa utworzonego przez organizację).
4. Kryterium przedmiotowe – kompetencje:


Organizacja o kompetencjach ogólnych
Organizacje o kompetencjach specjalnych o charakterze:
- Militarno – politycznym
- Społeczny
- Kulturalnym
- Ekonomicznym
- Finansowym
5. Kryterium integracyjne:


Strefa wolnego handlu (CEFTA, NAFTA, EFTA; występuje tu: brak ceł i ograniczeń ilościowych w obrotach
handlowych)
Unia celna = strefa wolnego handlu + wspólna wewnętrzna taryfa celna + ujednolicona polityka handlowa
wobec krajów trzecich; brak ceł między sobą, ale istnieją cła wobec krajów trzecich)
Dr. Bogdan Buczkowski
Organizacje Międzynarodowe
Wykład IV – Organizacje międzynarodowe – pojęcie, istota, podstawowe klasyfikacjeWspólny rynek (elementy unii celnej + elementy unii gospodarczej (swoboda przepływu usług, towarów,
kapitału i siły roboczej)
Unia walutowa (w jej ramach obok wspólnego rynku jest koordynacja albo unifikacja polityki walutowej
prowadzonej przez kraje wchodzące w ugrupowanie integracyjne)
Tworzenie wspólnych rezerw walutowych
Wprowadzenie jednolitej waluty międzynarodowej
Unia gospodarcza (obejmuje wszystkie elementy wspólnego rynku + pełna koordynacja lub unifikacja
różnych dziedzin polityki gospodarczej (rolnictwa, transportu, itp.)
W praktyce unia gospodarcza jest wcześniejszym etapem, dopiero później unia walutowa.
Unia polityczna (stanowi najwyższą formę ugrupowania integracyjnego. Oznacza pełną koordynację i
unifikację podstawowych dziedzin polityki wewnętrznej, zagranicznej, ewentualnie wojskowej –UE i WE.)
PODZIAŁ ORGANIZACJI O CHARAKTERZE FINANSOWYM
1. Kryterium zasięgu kompetencji organizacji:
 Charakterze światowym np. MFW, BŚ
 Zasięgu regionalnym np. Azjatycki Bank Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny
 Subregionalne np. Zachodnioafrykańskie, Bank Rozwoju
2. Kryterium specyfiki działania:
 Międzynarodowe banki rozwoju np. Bank Światowy
 Organizacje rozliczeniowe np. Bank Rozrachunków Międzynarodowych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz