Organizacje Międzynrodowe - Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje Międzynrodowe - Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju - strona 1

Fragment notatki:

Dr. Bogdan Buczkowski
Organizacje Międzynarodowe
Wykład I – Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
Został powołany jednocześnie z MFW na Monetarnej i Finansowej Konferencji w Bretton Woods, która odbyła
się w dniach 1-22 lipca 1944 roku.
Bank Światowy rozpoczął swoją działalność 25 czerwca 1946 roku.
Członkami Banku Światowego mogą być tylko kraje zrzeszone w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.
Celem Banku Światowego miało być skierowanie gospodarki światowej na właściwe tory po II wojnie światowej.
Członkostwo:
Pierwotni członkowie to państwa, które podpisały Kartę Banku na konferencji założycielskiej. W momencie
powstania Bank liczył 45 członków.
Państwo, które chce nabyć członkostwo w Banku powinno podpisać umowę i ratyfikować statut. O przyjęciu
decyduje Rada Gubernatorów. Po uzyskaniu członkostwa, kraj nowoprzyjęty musi wpłacić wyznaczony udział
członkowski.
Zawieszenie:
Jest rodzajem sankcji, którą stosuje się w przypadku niewypełnienia przez nie zobowiązań wobec Banku. Sankcja
ta jest uruchamiana z reguły automatycznie wobec państwa, które zalega ze składką członkowską za okres dwóch
lat i jest związana z pozbawieniem go prawa do głosowania. Decyzję o zawieszeniu podejmuje Rada
Gubernatorów.
Przywrócenie członkostwa
po wpłaceniu zaległych składek, jednak nie później niż po upływie jednego roku od zawieszenia. Po upływie tego
terminu państwo takie automatycznie przestaje być członkiem Banku.
Utratę członkostwa
w Banku powoduje również, utrata członkostwa w MFW. W pewnych sytuacjach Rada Gubernatorów poprzez
głosowanie, może podjąć decyzję o utrzymania w prawach członkowskich państwa, które utraciło status członka
Banku Światowego.
Prawo do wystąpienia:
na własne żądanie. Dokonuje się to poprzez wysłanie pisemnej informacji o wystąpieniu z organizacji, wcześniej
jednak musi uregulować wszystkie zobowiązania finansowe wobec Banku, jeśli takowe posiada .
Aktualny priorytetowy cel:
 wspieranie rozwoju gospodarczego
 ograniczenie ubóstwa w krajach rozwijających się
Obszary działania Banku Światowego:
 odbudowa zniszczonych przez wojnę gospodarek krajów członkowskich,
 popieranie prywatnych inwestycji zagranicznych na terytorium krajów członkowskich,
 doprowadzenie do równowagi w wymianie międzynarodowej,
 rozwój przedsiębiorstw lokalnych poprzez dostarczanie im zagranicznych źródeł finansowania.
Cele statutowe Banku:


Pomoc w odbudowie i rozwoju państw członkowskich przez ułatwienie inwestycji, łącznie z odbudową
przedsiębiorstw zniszczonych podczas wojny i przystosowaniem produkcyjnych możliwości do celów
pokojowych oraz pobudzanie postępu gospodarczego w krajach mniej rozwiniętych.
Popieranie prywatnych inwestycji zagranicznych za pomocą gwarancji albo udziałów w pożyczkach i
innych lokatach, dokonywanych przez prywatnych inwestorów. Natomiast, jeśli nie dysponuje się
kapitałem prywatnym na odpowiednich warunkach, Bank ma prawo uzupełniać prywatne środki na
inwestycje przez dofinansowanie przedsięwzięcia na dogodnych warunkach z własnego kapitału i
zgromadzonych funduszów oraz z innych własnych środków.
Dr. Bogdan Buczkowski
Organizacje Międzynarodowe
Wykład I – Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju


Popieranie długofalowego zrównoważonego wzrostu międzynarodowej wymiany i utrzymanie
równowagi bilansów płatniczych przez zachęcanie do międzynarodowych inwestycji, mających na celu
rozwijanie zasobów produkcyjnych członków, co ma spowodować podniesienie stopy życiowej

(…)

… międzynarodowe
wsparcie dla zmiany harmonogramu spłaty polskiego zadłużenia i ułatwić proces zawierania umów
oddłużających z Klubem Paryskim i Klubem Londyńskim.
 Wsparciu rozwoju sektora prywatnego
Kredyty nie cieszyły się powodzeniem. Były one drogie i w dewizach, podczas gdy polscy przedsiębiorcy
przestawiali się na rozliczenia złotowe. Kredyty inwestycyjne były długoterminowe, podczas gdy
przedsiębiorcy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz