Podstawowe instrumenty finansowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe instrumenty finansowe - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Podstawowe instrumenty finansowe     Przez instrumenty finansowe rozumie się kontrakt, który powoduje powstanie  aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo  instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu  zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki  gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających  z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy.     Rodzaje instrumentów finansowych:  1) papiery wartościowe;  2) instrumenty niebędące papierami wartościowymi:  a)tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,  b)instrumenty rynku pieniężnego,  c)finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe  rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp procentowych, swapy  akcyjne, swapy na stopy procentowe, swapy walutowe,  d) opcje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, opcje na stopy pro- centowe, opcje walutowe, opcje na takie opcje oraz inne równoważne instrumenty  finansowe rozliczane pieniężnie,  e)prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości  oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i  limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń (pochodne instrumenty  towarowe),  f)inne instrumenty, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na  terytorium państwa członkowskiego lub są przedmiotem ubiegania  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz