Transakcje SWAP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transakcje SWAP - strona 1

Fragment notatki:

12 stron notatek na temat transakcji swap. Poruszana w notatkach tematyka dotyczy między innymi: dwóch podstawowych rodzajów transakcji swap, pośredników na rynku swap, transakcji na rynku swapów, ryzyka w kontraktach swap

TRANSAKCJE SWAP
Transakcja swap - umowa, na podstawie, której dwie strony kupują i sprzedają wzajemnie serię strumieni finansowych, które charakteryzują się stałym lub zmiennym oprocentowaniem, w tej samej lub różnych walutach, których wartość jest dla stron transakcji ekwiwalentem w momencie zawarcia umowy.
Bardzo często kontrakt swap nazywa się kontraktem zamiany długów. Inne określenie mówi, że są to umowy zawierane przez dwie spółki, polegające na wymianie przyszłych płatności według wcześniej określonych zasad. Przykładem umowy swap obejmującej wymianę przepływów gotówkowych może być transakcja, w której strona A zobowiązuje się płacić stronie B corocznie przez 5 lat odsetki od l miliona funtów ustalane na podstawie stałej stopy procentowej. W zamian strona B może płacić przez ten sam okres odsetki od l miliona funtów ustalane na podstawie zmiennej stopy procentowej. Strony umowy swapowej nazywane są partnerami, natomiast przepływy gotówkowe będące przedmiotem umowy są z reguły związane z instrumentami dłużnymi lub walutami obcymi. Dwa podstawowe rodzaje transakcji swapowych:
-procentowe,
-walutowe.
W praktyce występują jeszcze formy złożone, które są kombinacją tych dwóch podstawowych rodzajów operacji swapowych.
Celem przeprowadzania operacji swapowych jest wykorzystywanie korzyści komparatywnych, które występują na rynkach finansowych w związku ze zróżnicowaną oceną tych rynków oraz niejednakowymi możliwościami dostępu do rynków stron zaangażowanych w operację.
Dla ułatwienia inwestorom dokonywania transakcji spawowych powołano specjalne instytucje. Są to pośrednicy ułatwiający kojarzenie partnerów oraz przeprowadzanie transakcji. Organizatorzy rynku swapów (pośrednicy) mogą zajmować się wyszukiwaniem obu stron transakcji lub występować jako jedna ze stron transakcji na własny rachunek. Ta druga sytuacja naraża organizatora rynku na duże ryzyko finansowe. Praktycznie po to zawiera się transakcje swapowe, aby uniknąć ryzyka, organizator takie ryzyko podejmuje. Ma to istotny wpływ na wycenę kontraktu swapowego, która musi uwzględniać
premię za ponoszone ryzyko.
Oficjalnie pierwszy swap procentowy został zawarty w 1981 roku przez koncern IBM i Bank Światowy. Rozwój tego rynku od tego momentu jest bardzo szybki i dzisiaj praktycznie w kontraktach swapowych jest zaangażowane najwięcej kapitału ze wszystkich instrumentów pochodnych.


(…)

…. Ryzyko rynkowe - wynika z prawdopodobieństwa takiej zmiany stóp procentowych lub kursów wymiany, że kontrakt swap będzie miał dla dealera wartość ujemną. Przed takim ryzykiem można się zabezpieczyć na przykład zajmując przeciwną pozycję w takim samym kontrakcie.
Główne grupy ryzyka wyróżniane na rynku kapitałowym są następujące:
1. ryzyko niedotrzymania warunków (default risk) - wynika ono z faktu, że każdy instrument finansowy, w który się inwestuje jest umową zawartą między co najmniej dwoma stronami i zawsze istnieje możliwość niedotrzymania warunków umowy przez jedną ze stron. Szczególnym przypadkiem tego rodzaju ryzyka jest omówione wcześniej ryzyko kredytowe;
2. ryzyko rynkowe (market risk) - wynika z faktu, że dochód uzyskiwany z instrumentów finansowych zależy od parametrów, które ustala rynek…
… w zamian w tych samych terminach odsetki naliczane od tej samej kwoty według stopy LIBOR + 0,5%. W wyniku takiej umowy dojdzie do wzajemnego transferu kosztów odsetkowych i ryzyka rynkowego związanego z każdą pożyczką. Strony kontraktu zawierane taki kontrakt zamierzają osiągnąć obniżenie kosztu zaciąganych przez nich pożyczek. Schemat takiego prostego kuponowego swapu procentowego przedstawiamy…
… (jedna marka jest warta 0,4 dolara), oprocentowanie dolara jest równe 10%, a marki niemieckiej 8%. Jeden z inwestorów A posiada 10 milionów marek i chce wymienić je na dolary. W zamian za marki drugi inwestor B zapłaci pierwszemu 4 miliony dolarów. Inwestorzy zawierają kontrakt swapowy o czasie trwania siedem lat, w którym zobowiązują się do corocznego uiszczania opłat związanych z oprocentowaniem walut…
… zająć miejsce spółki B. Oczywiście dodatkowy kontrahent musiałby otrzymać od dealera kwotę równą w przybliżeniu wartości niedotrzymanego kontraktu ze spółką B.
Wynika z tego, że dealer swapowy jest narażony na ryzyko kredytowe praktycznie tylko wtedy jeżeli kontrakt swapowy ma dla niego wartość dodatnią. W sytuacji gdy kontrakt dla strony B ma wartość ujemną i w tym samym czasie spółka ze względu…
… pozwalają uniknąć wielu ograniczeń rynku opcji i kontraktów terminowych. Przede wszystkim swapy są dopasowane do indywidualnych potrzeb obu stron kontraktu. Partnerzy kontraktu mogą ustalić dowolną kwotę, którą chcą wymienić w ramach kontraktu i nie są tu ograniczeni żadnymi stałymi warunkami jakie są charakterystyczne dla instrumentów notowanych na giełdzie. Również ustalenie terminu wygaśnięcia kontraktu…
… i kontraktów terminowych), co sprawia, że strony kontraktu muszą mieć do siebie wzajemne zaufanie.
Oczywiście rynek swapów rozwijając się dynamicznie wykształca rozwiązania pozwalające łagodzić wymienione ograniczenia.
Wśród uczestników tego rynku w zasadzie wyróżnia się firmy oraz instytucje (najczęściej finansowe). Podmioty te, znane na rynku, albo same angażują się w transakcje, albo w nich pośredniczą…
…. Najczęściej banki są skłonne udzielać oprocentowania według zmiennej stopy procentowej, natomiast kredytobiorca woli płacić odsetki według z góry ustalonej stopy procentowej. Zatem w ramach kontraktu swap bank przejmuje zobowiązanie odsetkowe od spłacającego kredyt, otrzymując od niego oprocentowanie według z góry ustalonej stopy.
Swap walutowy (currency swaps)
Istota swap'u walutowego polega…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz