Podstawowe informacje z zakresu kodeksu karnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe informacje z zakresu kodeksu karnego - strona 1 Podstawowe informacje z zakresu kodeksu karnego - strona 2 Podstawowe informacje z zakresu kodeksu karnego - strona 3

Fragment notatki:

Dokument zawiera podstawowe materiały związane z Kodeksem Karnym.

W treści notatki można spotkać się z następującymi pojęciami: przestępstwo, obrona konieczna, środki probacyjne, kary, kodeks karny, kodeks wykroczeń, czyn karalny, złagodzenie kary. Ponadto w niniejszej notatce poruszone są takie zagadnienia jak: pozbawienie praw publicznych, funkcje i zasady prawa karnego, źródła prawa karnego, wykładnia przepisów, rodzaje przestępstw i wykroczeń. Oprócz tego w dokumencie pojawiają się także takie tematy jak: podmiot i przedmiot przestępstwa, znamiona czynu zabronionego, wina, formy stadialne popełnionego przestępstwa, związek przyczynowy, formy zjawiskowe. W notatce znajduje się również szczegółowy podział przestępstw, a także znajdują się takie pojęcia jak: okoliczności wyłączające winę, zbieg przestępstw, zbieg przepisów ustawy, kumulacyjna kwalifikacja czynu, środki karne i kary zastępcze. W dalszej części notatki poruszone są też takie kwestie jak: środki zabezpieczające, przedawnienia karalności, zatarcie skazania. Notatka zawiera informacje na temat: co to jest obrona konieczna, co to jest eksces intensywny lub eksces ekstensywny, kiedy zachodzi stan wyższej konieczności.

TYP KWALIFIKOWANY PRZESTĘPSTW: Do znamion typu podstawowego ustawodawca dodaje dodatkowe znamie które powoduje że jest to zagrozone surowszą karą.
OBRONA KONIECZNA:
Polega na odpieraniu bezpośredniego bezprawnego zamachu na jakieś dobro chronione prawem przy użyciu środków koniecznych dla odparcia tego zamachu i w sposób współmierny do niebezpieczeństwa zamachu Zamach-to zachowanie się człowieka ukierunkowane na naruszenie dobra prawnego. Może on polegać na działaniu lub zaniechaniu. Musi być bezpośredni, tzn. zagrozone dobro musi być naruszone w najbliższym czasie. Zamach musi być bezprawny, co polega na naruszeniu porządku prawnego. Musi być realny- musi istnieć niebezpieczeństwo dla dobra prawnego
Przekroczenie granic obrony koniecznej-może mieć postać ekscesu intensywnego lub ekstensywnego. *intensywny- polega na tym że broniący zastosował sposób obrony niewspółmierny do zamachu, a więc taki który nie był konieczny do odparcia ataku- niezachowanie proporcji miedzy siłą, środkami i energią napaści a sposobem obrony
*ekstensywny- polega na niewspółmiernosci obrony w stosunku do zamachu. Oznacza to że akcja broniącego jest podejmowana za wcześnie (gdy niewystąpiło jeszcze niebezpieczeństwo ataku) lub za pożno(gdy niebezpieczeństwo już ustałó)
ŚRODKI PROBACYJNE:
Probacja polega na zawieszeniu orzeczenia lub wykonania kary, nałożeniu na sprawcę określonych obowiązków próby i poddania go dozorowi kuratora. Do środków tych zaliczamy: *warunkowe umorzenie postępowania *warunkowe zawieszenie wykonania kary *warunkowe przedterminowe zwolnienie
KARY W KODEKSIE KARNYM:
1.grzywna- może być wymierzona samoistnie lub też obok kary pozbawienia wolności. Można ją wymierzyć w systemie dniówkowym lub kwotowym- od 10 do 360 stawek dziennych(stawka dzienna od 10 do 2000zł)
2.ograniczenie wolności- od 1 do 12 miesięcy. W tym czasie skazany bez zgody sądu nie może zmienic stałego miejsca zamieszkania, jest zobowiązany do wykonania określonej pracy wskazanej przez sąd. Może ono się lączyć z oddaniem pod dozór kuratora lub naprawieniem szkody. Nadzwyczajne zaostrzenie- do 18 m-cy
3.pozbawienie wolności- od 1m-ca do 15 lat. Orzekając tą kare sąd może określić rodzaj i typ zakładu karnego w którym skazany ma odbyć karę. Złagodzenie kary: *kara nie przekracza 5 lat- zamiast niej

(…)

… umorzenie. ŚRODKI KARNE W KK. Pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowana określonego stanowiska , wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej, zakaz prowadzenia pojazdów, przepadek, obowiązek naprawienia szkody, nawiązka, świadczenie pieniężne, podanie wyroku do publicznej wiadomości. ŚRODKI KARNE W KW.-zakaz prowadzenia pojazdów, przepadek przedmiotów, obowiązek naprawienia szkody…
…. Jeżeli sprawca dobrowolnie odstąpi od przygotowania to nie podlega karze(czynny żal) Usiłowanie- sprawca ma zamiar popełnienia czynu zabronionego, bezpośrednio zmierza do dokonania takiego czynu, ale dokonanie nie następuje. Może być tylko umyślne. Usiłowanie może się zakończyć przerwaniem lub tez może być zaprzestane przez samego sprawcę. Jeżeli sprawca dobrowolnie odstąpi od usiłowania to nie podlega karze(czynny żal) *nieudolne- gdy dokonanie czynu od samego początku jest niemożliwe, ale sprawca sobie tego nie uświadamia
FORMY ZJAWISKOWE:
#podżeganie #pomocnictwo
#sprawstwo- *jednosprawstwo
*wielosprawstwo- sp. równoległe, kierownicze, polecające, współsprawstwo
podżegacz-ktoś kto chce aby inna osoba popełniła czyn zabroniony i ją do tego namawia. Jest karalne tylko wtedy, gdy sprawca działa umyślnie…
… obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Przestępstwo materialne(skutkowe) to czyny które ustawodawca uważa za dokonane dopiero wówczas gdy nastąpi skutek tego przestępstwa, np. zabójstwo, uszkodzenie ciała
Przestępstwo formalne (bezskutkowe) polega na samym zachowaniu i dla bytu przestępstwa nie jest konieczny skutek, np. składanie…
… za czyny
2.winy- sprawca czynu zabronionego ponosi odpowiedzialność karną tylko wtedy gdy można postawić mu zarzut
3.odpowiedzialnosci indywidualnej i osobistej- każdy odpowiada w granicach swoich umyślności lub nieumyślności
4.nullum crimen sinc lege- nie ma przestępstwa bez ustawy
5.humanitaryzmu- kary stosuje się z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, a gł. z poszanowaniem godności człowieka.
ŹRÓDŁA…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz