Podmioty stosunku prawnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty stosunku prawnego - strona 1 Podmioty stosunku prawnego - strona 2 Podmioty stosunku prawnego - strona 3

Fragment notatki:


Podmioty stosunku prawnego Podmiotami stosunku prawnego - są osoby (będące jednocześnie adresatami norm regulujących ten stosunek), które w nim występują jako uprawnione lub zobowiązane do określonego zachowania się względem innych osób, będącymi uczestnikami tego samego stosunku prawnego.
Możemy wskazać różne typy podmiotów prawa:
W prawie konstytucyjnym podmiotami stosunków prawnych może być państwo, reprezentowane przez organy władzy publicznej np. Sejm, Radę Ministrów, jednostki samorządu terytorialnego reprezentowane przez ich organy (Rada Gminy, prezydent miasta). Podmiotem prawa jest też naród jako zbiorowość wszystkich obywateli.
W prawie administracyjnym oprócz organów państwa i samorządu występują obywatele danego kraju a także cudzoziemcy, stronami są także instytucje takie jak: banki, szkoły, kościoły, przedsiębiorstwa.
W prawie karnym podstawowym podmiotem jest państwo reprezentowane przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości (prokurator, sąd) oraz są sprawcy czynów.
W prawie cywilnym podmiotami są osoby fizyczne i osoby prawne .
Osobą fizyczną jest każdy człowiek od chwili urodzenia aż do śmierci. Każda osoba fizyczna ma zdolność prawną. Zdolność prawna - możność uczestnictwa, jako podmiot, w stosunkach prawnych. Ujmując rzecz od innej strony, zdolność prawna to możność nabywania uprawnień i obowiązków względem innych osób.
Jest to zatem stan potencjalny, niezależnie od wieku, sprawności psychicznej i innych okoliczności. Dzięki zdolności prawnej nabywa się uprawnienia i obowiązki, nawet jeśli samodzielnie się ich nie wykonuje. Zdolności prawnej odebrać ani ograniczyć nie można, jest ona uważana za stan przyrodzony. Prawo cywilne, w tym prawo rodzinne a także przepisy innych ustaw i rozwinięte na ich tle orzecznictwo sądowe nadają pewne uprawnienia dziecku poczętemu, lecz jeszcze nienarodzonemu ( nasciturus ). Uprawnienia te nie składają się jednak na pełną zdolność prawną.
Osobie fizycznej przysługuje również zdolność do czynności prawnych , tj. zdolność do składania oświadczeń woli ze skutkiem prawnym w postaci nawiązania, zmiany lub wygaśnięcia stosunku prawnego. Składanie oświadczeń woli wymaga dojrzałości emocjonalnej i intelektualnej, muszą więc być spełnione warunki:
osiągnięcia pełnoletniości (w Polsce lat 18)
nieutracenia zdolności do czynności prawnych w następstwie ubezwłasnowolnienia
Za osoby niepełnoletnie i ubezwłasnowolnione czynności prawne dokonują ich przedstawiciele prawni (rodzice, opiekunowie, kuratorzy)


(…)

… nich wyróżnia się: teorie fikcji i teorie substratu.
Ogłoszenie upadłościowe podmiotu gospodarczego pociąga za sobą bardzo poważne skutki prawne. Przede wszystkim stanowi podstawę do wszczęcia postępowania upadłościowego. Sąd wyznacza osobę zarządzającą tym podmiotem - syndyka, który może podejmować od tego momentu działania związane z zarządem i likwidacją majątku upadłego. Zarząd nie może podejmować prawnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz