Podmioty polityki bezpieczeństwa RP- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty polityki bezpieczeństwa RP- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Podmioty polityki bezpieczeństwa RP
PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, określa:
organizację i tryb przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, warunki funkcjonowania organów władzy publicznej na stanowiskach kierowania
PODMIOTY SYSTEMU KIEROWANIA PODMIOTY SYSTEMU KIEROWANIA BN - zgodnie z Rozporządzeniem w skład systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym wchodzą:
organy władzy publicznej
kierownicy jednostek organizacyjnych
organy dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP
Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych
ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW SYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM
Granice kompetencji określone w odrębnych przepisach z wykorzystaniem obsługujących ich urzędów oraz niezbędnej infrastruktury
CELE SYSTEMU KIEROWANIA:
Monitorowanie źródeł, rodzajów, kierunków i skali zagrożeń
Zapobieganie powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa narodowego na terytorium RP oraz poza jej granicami
Zapobieganie powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa narodowego a także ich usuwania
Kierowanie obroną państwa
ZADANIA SYSTEMU KIEROWANIA
Przygotowanie systemu kierowania w celu zapewnienia organom wykonywanie zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
Zadania te obejmują:
przygotowanie organów i obsługujących ich urzędów do funkcjonowania w systemie kierowania:
prowadzenie polityki kadrowej w zakresie obsady stanowisk służbowych zapewniających przygotowanie oraz sprawne funkcjonowanie systemu kierowania;
udział w szkoleniu obronnym prowadzonym na podstawie odrębnych przepisów.
wykonywanie planów operacyjnych i programów obronnych;
przygotowanie infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie systemu kierowania:
wytypowanie istniejących lub budowie nowych obiektów wykonywanie planów ich przystosowania i wyposażenia, umożliwiających ich wykorzystanie w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i w czasie wojny
GŁÓWNE ORGANY SYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM W POLSCE:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
Prezes Rady Ministrów;
ministrowie, centralne organy administracji rządowej
wojewodowie
kierownicy urzędów centralnych nie wchodzących w skład administracji rządowej;


(…)

… miejscowych sił i środków na potrzeby obronności państwa i obszaru województwa w tym ochrony ludności, oraz dóbr materialnych i kultury przed środkami rażenia, jak również niesienia pomocy poszkodowanym
Kontroluje i ocenia wykonywanie zadań obronnych przez organy, podmioty, jednostki organizacyjne, organizacje
Organizuje edukację społeczeństwa dotyczącą przygotowania obronnego oraz prowadzi szkolenia…
…: Prezydent, Rada Ministrów
Najwyższy decydent państwowy w sferze bezpieczeństwa narodowego ma strukturę dwuczłonową Dla zapewnienia współpracy w obszarze działania władzy wykonawczej Konstytucja ustanawia specjalny organ w postaci Rady Gabinetowej - nie posiadającej jednak żadnych kompetencji władczych
CZAS POKOJU
Sprecyzowanie kompetencji RM i Prezydenta w zakresie bezpieczeństwa narodowego
Kompetencje…
… w tych sprawach
Organizacje szkolenia obronnego w państwie, podmioty objęte tym szkoleniem, zadania w zakresie planowania i realizacji szkolenia obronnego oraz właściwość organów w tych sprawach
Zakres i sposób prowadzenia przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego kontroli realizacji zadań obronnych wykonywanych przez jednostki organizacyjne i przedsiębiorców
RADA GABINETOWA
Brak…
… ale również projekty rozporządzeń wykonawczych dotyczących służb specjalnych, ocenia akty normatywne w zakresie ich działalności
Formą działań kontrolnych parlamentu jest również wyrażanie zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej a także wprowadzanie stanu wyjątkowego, wojennego, lub przedłużanie okresu stanu klęski żywiołowej i stanu wyjątkowego
WOJEWODOWIE
Ogólna zasada: kierowanie sprawami obronności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz