Podmioty administracji publicznej - Władztwo organizacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty administracji publicznej - Władztwo organizacyjne - strona 1 Podmioty administracji publicznej - Władztwo organizacyjne - strona 2 Podmioty administracji publicznej - Władztwo organizacyjne - strona 3

Fragment notatki:

PODMIOTY ADMINISTRACJI Podmioty administracji Państwo jest pierwotnym podmiotem administracji, który dysponuje własnym, pierwotnym władztwem. Państwo realizuje należące do niego zadania w części przez własne organy oraz samodzielne podmioty administracji.
Gdy podmioty są usamodzielnione nie tylko pod względem organizacyjnym ale też prawnym to są one osobami prawnymi prawa publicznego.
Do osób prawnych prawa publicznego zalicza się korporacje, zakłady i fundacje. Samodzielność umożliwia im wykonywanie administracji na własną odpowiedzialność. Podmioty te związane są jednak z państwem, gdyż swoje istnienie i zadania wywodzą od państwa. W swej działalności związane są ustawami i podlegają nadzorowi państwowemu. W przeciwieństwie do państwa nazywane są pochodnymi podmiotami.
W doktrynie niemieckiej wyróżnia się także podmioty niemające osobowości prawnej, ale mimo tego powołane są do realizacji zadań administracyjnych. Mają własną strukturę, uprawnienia i obowiązki np. wydział uniwersytecki
W pewnym zakresie państwo rezygnuje z wykonywania swoich zadań przez swoje organy i organizacje publicznoprawne, powierzając wykonywanie zadań osobom prywatnym i przyznaje im uprawnienia władcze. Są one upoważnione i działają samodzielnie oraz na własną odpowiedzialność.
Administracje można wykonywać w formach prawa cywilnego, które tworzy osoby prawne prawa prywatnego, mogą to być przede wszystkim spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykorzystuje je się przede wszystkim do realizacji zadań komunalnych. Prawnie podmioty te sa samodzielne. Działają w formach właściwych dla prawa prywatnego. (tym się różnią od podmiotów upoważnionych)
Władztwo organizacyjne Uprawnienie do tworzenia, zmiany i znoszenia podmiotów administracji. Utworzenie następuje przez wydanie aktu prawnego kreującego dany podmiot, w którym określa się jego zadania, kompetencje, nazwę. Takie władztwo przysługuje organom państwa w zakresie władzy ustawodawczej i wykonawczej. Tworzenie i znoszenie podmiotów powinno następować w drodze ustawy lub na podstawie upoważnień ustawowych (chyba że chodzi o wewnętrzne podziały czynności w ramach organów).
Samorząd Określenie to służy oznaczeniu pewnego sposobu administrowania, chodzi tu o administrację sprawowaną samodzielnie obok administracji rządowej przez związki publicznoprawne. Administracja rządowa kierowana jest przez rząd, ma obowiązek wykonywać jego polecenia służbowe i inne akty rządowe, administracja samorządowa podlega jedynie nadzorowi. Samorząd istnieje wyłącznie na podstawie ustaw czyli można przyjąć że istnieje z woli państwa, które w drodze ustawowej decydują o powstaniu, organizacji i zakresie działania poszczególnych rodzajów samorządu

(…)

… publicznej. Zlecenie funkcji może nastąpić w drodze ustawowej. Zlecenie nie zmienia charakteru organizacji. Realizuje ona zadania własne oraz zadania zlecone. Np. Ochotnicza straż pożarna, PCK.

… publiczne i korzysta z władztwa zakładowego. Władztwo zakładowe jest częścią władztwa państwowego. Istotą jest to, że organy zakładu mają uprawnienia do jednostronnego kształtowania stosunków prawnych z użytkownikami zakładu, jak również osobami, które znajdują się na terenie zakładu. Zakładem jest np. szkoła, szpital, zakład opieki zdrowotnej, biblioteki publiczne, domy kultury. W zakładzie proces…
…. obowiązek szkolny. Z niektórych świadczeń mogą korzystać wszyscy obywatele, z innych oznaczone ich kategorie. Obowiązek może wynikać także z orzeczenia sądu np. zakłady leczenia odwykowego. Obywatele korzystają ze świadczeń na zasadzie równości i sprawiedliwego rozdziału zagwarantowanych w Konstytucji. Z chwilą przyjęcia danej osoby w poczet użytkowników staje się ona podmiotem praw i obowiązków, które przysługują lub obciążają użytkowników zakładu. Prawo do korzystania ze świadczeń zakładowych realizowane jest tylko przez pewien krótszy lub dłuższy czas, a więc przejściowo. Prawo do świadczenia może wygasnąć wskutek: osiągnięcia przez użytkownika celu dla którego stał się użytkownikiem, rezygnację z korzystania ze świadczenia, zwolnienie z zakładu, skreślenie z listy użytkowników w wyniku kary
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz