Zakłady publiczne i fundacje -opracowanie (sem.IV)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakłady publiczne i fundacje -opracowanie (sem.IV) - strona 1 Zakłady publiczne i fundacje -opracowanie (sem.IV) - strona 2 Zakłady publiczne i fundacje -opracowanie (sem.IV) - strona 3

Fragment notatki:

ZAKŁAD PUBLICZNY (ZAKŁAD ADMINISTRACYJNY) Do zadań administracji publicznej należy : organizowanie i zaspokajania potrzeb społeczeństwa w sferze : oświaty, szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotne y g p j, opieki społecznej, usuwania nieczystości, utrzymania dróg i komunikacji itd. /np. szkoły, przedszkola, szkoły wyższe, biblioteki publiczne, domy opieki społecznej, domy poprawcze, przedsiębiorstwo usług komunalnych itp../ Są to działania świadczące , zaliczane do działań administracji publicznej. Do realizacji tych zadań organy administracji nie są przystosowane, dlatego muszą powoływać różnego rodzaju jednostki organizacyjne dysponujące odpowiednim majątkiem, bazą techniczną, przygotowaniem kadrowym. Podstawową jednostką organizacyjną administracji realizującą zadania świadczące jest zakład administracyjny zwany również zakładem publicznym albo zakładem użyteczności publicznej Zakład w administracji oznacza względnie samodzielną jednostkę organizacyjną nie będącą organem państwowym bądź organem samorządu, wyposażoną w niezbędne trwale wyodrębnione środki rzeczowe i osobowe, której podstawowym celem jest świadczenie zadań publicznych o szczególnym znaczeniu społecznym i korzystającą z władztwa zakładowego.   - Z uwagi na sposób finansowania jednostek organizacyjnych zakład może być i z zasady jest jednostką budżetową . - Oznacza to, że wydatki zakładu są pokrywane z budżetu państwa lub budżetu lokalnego i tam są odprowadzane potencjalne wpływy zakładu - Z reguły wydatki zakładów znacznie przekraczają ich ewentualne wpływy. - Z reguły kierowanie zakładem powierza się jednoosobowemu organowi, którym jest kierownik zakładu. - Obok niego występuje często organ kolegialny, np. rektor i senat, dyrektor i rada pedagogiczna. Cechą zakładów jest charakter stosunku łączącego zakład z użytkownikami korzystającymi z jego usług. Jest to stosunek administracyjnoprawny wiążący się z podporządkowaniem użytkowników poleceniom kierownika zakładu. Cechą tego stosunku jest nadrzędność organów zakładu nad użytkownikiem określana jako władztwo zakładowe . Użytkownicy zakładów publicznych Korzystanie przez użytkowników ze świadczeń zakładu może być różnie uregulowane. Najczęściej są to przepisy prawa które ustanawiają dla określonych podmiotów (dla wszystkich obywateli lub określonych ich kategorii)

(…)

… tworzącego zakład, który może zakład przekształcić lub zlikwidować.
Obecnie funkcjonują w Polsce dwie fundacje prawa publicznego.
1) Ustawą z 25 stycznia 1995 r. „O fundacji” - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ustanowiono fundację, która jest uznana za kontynuatorkę działalności fundacji
Ossolińskich ustanowionej w 1816 r.
Stała się ona z mocy prawa użytkownikiem wieczystym gruntów będących we władaniu
Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk we
Wrocławiu
Fundacja ta działa pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a statut
fundacji nadaje i sprawuje nad nią nadzór - Minister Edukacji Narodowej.

… było obowiązkowe),
4) skreślenie z listy użytkowników (np. wskutek kary dyscyplinarnej)
5) z powodu likwidacji zakładu,
6) wskutek śmierci użytkownika.
FUNDACJA
Fundacja jest instytucją realizującą zadania społeczne nie mające charakteru
działalności gospodarczej (zazwyczaj kulturalne, naukowe, socjalne), które w akcie
fundacyjnym określił założyciel (fundator), przeznaczając na tę działalność odpowiedni
majątek…
… i organizację zarządu oraz jego obowiązki, uprawnienia i inne postanowienia.
Z chwilą wpisania fundacji do rejestru (obecnie Krajowy Rejestr Sądowy) uzyskuje ona
osobowość prawną.
O wpisaniu fundacji do rejestru sąd zawiadamia właściwego ministra ze względu na zakres
jego działania oraz cele fundacji, a gdy terenem działalności fundacji ma być jedno
województwo, także właściwego wojewodę.
FUNDACJE…
… korzystania z zakładu publicznego
(np. obowiązek szkolny - na pdst. Ustawy z 1991r o systemie oświaty stanowi że nauka jest
obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia)
- orzeczenie sądu
(np. zakłady karne, zakłady leczenia odwykowego)
Z chwilą przyjęcia danej osoby do określonego zakładu publicznego staje się ona podmiotem
praw i obowiązków użytkowników danego zakładu.
Mogą one wynikać z ustaw, aktów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz