Podmiotowe przkształcenia stosunku pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmiotowe przkształcenia stosunku pracy  - strona 1 Podmiotowe przkształcenia stosunku pracy  - strona 2

Fragment notatki:

PODMIOTOWE PRZEKSZTAŁCENIA STOSUNKU PRACY 1.przejście zakładu pracy na innego pracodawcę-przejęcie jednostki organizacyjnej, w której są zatrudniani pracownicy przez inny podmiot
2.obecna konstrukcja przejścia zakładu pracy lub jego części podobna jest do tej, którą posługiwał się kz w art. 476§1mówiący, iż w razie przejścia przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego lub innego zakładu pracy na inną osobę , nabywca występuje z mocy samego prawa w stosunki, wynikające z umów o pracę. Zasadnicza różnica polega na tym, że obowiązująca regulacja wyróżnia przypadek przejścia na innego pracodawcę „ części zakładu pracy” np. poszczególne warsztaty, magazyny, biura
3. art.23 1 §3- obowiązek powiadomienia o przejściu zakładu pracy lub jego części-„ pracodawca zobowiązany jest powiadomić pracowników o przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i wynikających z tego skutkach dla przejmowanych pracowników w zakresie ich stosunków pracy, w terminie poprzedzającym dokonanie tych zmian”. Nieuzasadnione opóźnienie realizacji tego obowiązku może być jednak potraktowane jako przejaw naruszenia ogólnego obowiązku pracodawcy dbałości o interesy pracownika.Za niewykonanie tego obowiązku nie przewidziano żadnej sankcji, wobec tego pracownikowi służy jedynie roszczenie odszkodowawcze.
4. art23 1 §4 - termin wypowiedzenia stosunku pracy przez pracownika „ W terminie jednego m-ca od zawiadomienia przewidzianego w §3, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem”
5. art.23 1 §5 -z dniem przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę pracodawca zobowiązany jest zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom, którzy świadczyli dotychczas pracę na innej podstawie , niż umowa o pracę oraz wskazać termin, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek gaśnie, z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków lub od dnia , do którego mógł złożyć takie oświadczenie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz