Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej  - strona 1 Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej  - strona 2 Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej  - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 14. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej Należy do tzw. stron szczególnych procesu karnego skarbowego, czyli stron występujących tylko w szczególnych trybach procesu. Podmiot ten występuje wyłącznie w sprawach o przestępstwa skarbowe. Art. 63 par. 40 KKS - jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej, którą organ prowadzący w sprawie o przestępstwo skarbowe wezwał do udziału w postępowaniu tym charakterze. Zatem decyzja organu polegająca na wezwaniu konkretnej osoby powoduje pojawienie się szczególnej strony procesowej - podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej. Nie każdy podmiot może być wezwany do udziału w tym charakterze. Kodeks precyzuje warunki bycia podmiotem pociągniętym posiłkowo do odpowiedzialności. Jest to osoba niebędąca sprawcą przestępstwa, ale musi tę osobę wezwaną wiązać pewne zależności. Np. osoba wezwaną może być zastępcą, która odniosła lub mogła odnieść z popełnionego przestępstwa jakakolwiek korzyść majątkową. Przykład: sprawcą przestępstwa skarbowego jest księgowy, który wadliwie prowadzi księgi podatkowe, w związku z czym należności płacone do państwa przez firmę w której był zatrudniony ulegają znacznemu zaniżeniu. Sprawcą zatem jest księgowy, lecz istnieje tu możliwość nielegalnego wzbogacenia się przez spółkę, stąd może być ona pociągnięta do odpowiedzialności posiłkowej. Odpowiedzialność posiłkowa nie oznacza odpowiedzialności za przestępstwo. Jest ona tylko odpowiedzialnością osobistą, majątkową za grzywnę wymierzoną sprawcy przestępstwa. Obejmuje ona również możliwość ściągnięcia od podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo równowartości pieniężnej przepadku przedmiotu. Wynika to z treści art. 24 par. 2 KKS.
Nie można pociągnąć do odpowiedzialności posiłkowej tej osoby, która ponosi odpowiedzialność karną za konkretne przestępstwo, w związku z którą orzeczono karę grzywny.
Odpowiedzialność posiłkową można nałożyć na kilka podmiotów. Wówczas jest ona odpowiedzialnością solidarną. W sensie prawnym odpowiedzialność solidarna oznacza, że można żądać spełnienia świadczenia przez dane podmioty, które między sobą ustalają zakres odpowiedzialności każdego z nich. Pociągnięcie do odpowiedzialności posiłkowej nie wyklucza możliwości orzeczenia w stosunku do osoby trzeciej zwrotu uzyskanej przez nią korzyści z cudzego przestępstwa. Jest to przejaw wzmożonej ochrony interesu publicznego. Zgodnie z art. 24 par. 5 KKS na podmiot odpowiedzialny posiłkowo można nałożyć obowiązek zwrotu na rzecz skarbu państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innego uprawnionego podmiotu korzyści które zostały uzyskane z przestępstwa skarbowego. Procedura wymaga niezwykłej precyzji w formułowaniu elementów konstrukcji danej instytucji procesowej. Należy odróżnić pociągnięcie do odpowiedzialności posiłkowej od nałożenia odpowiedzialności posiłkowej.

(…)

… uszczuplonej lub narażonej; wskazanie przepisów; wskazanie właściwego sądu. Wniosek przypomina akt oskarżenia.
Istnieją okoliczności, które powodują nadzwyczajne obostrzenie kary. Jeżeli zachodzą wobec niej przesłanki, wówczas niedopuszczalne jest zastosowanie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Uzasadnienie wniosku może ograniczyć się do wskazania dowodów, i stwierdzenia że w danej sprawie…
… odpowiedzialności posiłkowej. Pociągnięcie do odpowiedzialności posiłkowej oznacza postawienie określonego podmiotu w roli określonej strony procesowej. Przybiera ono postać postanowienia, które w postępowaniu przygotowawczym wydaje organ prowadzący postępowanie przygotowawcze, a po wniesieniu aktu oskarżenia - sąd. To postanowienie nie jest zaskarżalne. Jeżeli postanowienie zostało wydane w postanowieniu przygotowawczym i nie zostało uchylone do chwili wniesienia aktu oskarżenia, wówczas organ wnoszący akt oskarżenia powinien dołączyć do takiego postanowienia wniosek nałożenie odpowiedzialności posiłkowej. Zatem, pociągnięcie do odpowiedzialności to wezwanie do udziału w roli odpowiedzialnego posiłkowo.
Jeżeli w trakcie postępowania przygotowawczego okaże się, że miedzy osobą wezwaną w charakterze osoby…
… w terminie. W postępowaniu egzekucyjnym musi być ustalone, że nie możliwe jest ściągnięcie ze skazanego prawomocnym wyrokiem. Odpowiedzialności posiłkowej nie stosuje się wobec państwowych jednostek budżetowych. Interwenient
Szczególna strona procesu karnego skarbowego, występuje zarówno w sprawach o przestępstwa jak i wykroczenia skarbowe. Interwenientem jest podmiot, który nie będąc podejrzanym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz