Podejścia organizatorskie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2394
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podejścia organizatorskie - strona 1 Podejścia organizatorskie - strona 2 Podejścia organizatorskie - strona 3

Fragment notatki:


Podej ś cia organizatorskie PODEJŚCIE OPISOWO-ULEPSZAJĄCE: materiał empiryczny zgromadzony w toku obserwacji zostaje poddany krytycznej analizie i ocenie w celu znalezienie możliwości usprawnień (np. analiza elementarna Taylora);
Istotna jest tutaj rejestracja stanu faktycznego; formy rejestracji informacji to: opis słowny (wady to niejednoznaczność relacji i mała przejrzystość), graficzne (schematy strukturalne, wykresy kompetencyjne, wykresy rozmieszczenia przestrzennego obiektów, technika kartowania, schematy blokowe, wykresy sieciowe);
Punktem wyjścia jest tutaj stan istniejący danej organizacji; zmieniając ten stan tworzy się projekt odpowiadający wymaganiom w określonej przyszłości;
Inaczej podejście indukcyjne lub diagnostyczne;
Cztery podstawowe etapy to:
podział badanego procesu na jak najmniejsze elementy
obserwacja i pomiar
analiza rozczłonkowanego procesu pod kątem wyeliminowania czynności zbędnych
uporządkowanie procesu i ustalenie czasu trwania czynności
źródła niedomagań: człowiek, zasady, którymi się posługuje, system informacyjny, stosowana technika i organizacja pracy, istniejący system kierowania;
Całościowe postępowanie empiryczne:
Faza wstępna - wybór przedmiotu badań, określenie zakresu i celu badań;
Faza podstawowa - na którą składają się etapy:
Rejestracja stanu dotychczasowego (do ważnych źródeł informacji należą: proces, człowiek, dokumentacja techniczna, organizacyjna i ekonomiczna, oraz wyrób. Ważnym źródłem są też wiedza i doświadczenie a nawet intuicja)
Krytyczna analiza stanu faktycznego (celem jest tutaj uzasadnienie lub zakwestionowanie istniejących rozwiązań, poddanie obiektywnej, rzeczowej i systematycznej ocenie, stanu aktualnego)
projektowania wariantów rozwiązań (pięć podstawowych sposobów doskonalenia organizacji to: eliminacja, zmiana, łączenie, dzielenie, upraszczanie);
wyboru wariantu optymalnego (należy uwzględnić kryterium: celowości, realności, ekonomiczności, bezpieczeństwa i higieny pracy, psychofizjologiczne, ekologiczne);
Faza końcowa - na którą składają się etapy:
przygotowanie warunków do wdrożenia i wprowadzenia nowego rozwiązania (w procesie wdrażania nowych rozwiązań nie należy lekceważyć oporów i trudności)
kontrola realizacji i analizy efektów (wdrażanie zmian jest korzystne jedynie wtedy, gdy suma szeroko pojętych efektów przekracza w końcowym rachunku wysokość poniesionych nakładów)
Podejście diagnostyczne - Projektowanie organizatorskie metodą diagnostyczną polega najogólniej na badaniu stanu wyjściowego, (dotychczasowego) A, postulatywnym zarysowaniu stanu pożądanego B oraz na poszukiwaniu sposobów i dróg prowadzących od A do B. Metoda diagnostyczna opiera się na przekonaniu, że organizację dotychczas funkcjonującego systemu można usprawnić tylko poprzez identyfikację, diagnozę i ocenę stanu istniejącego, wykryciu wszelkich nieprawidłowości oraz zaprojektowaniu i wdrożeniu niezbędnych usprawnień. Metoda diagnostyczna znajduje zastosowanie głównie w usprawnianiu organizacji już istniejących. Głównym mankamentem tej metody jest budowa i projektowanie organizacji jedynie na przeszłości i teraźniejszości;


(…)

… do modelu zmienne urealniające jego funkcjonowanie w rzeczywistości poszukujemy rozwiązania realnego. System realny jest więc kompromisem pomiędzy tym co jest absolutnie najlepsze a tym co możliwe.
Trójkąt kosztów Nadlera: graficzne odzwierciedlenie tego podejścia
Jego podstawę stanowię koszty funkcjonowania systemu rzeczywistego, wierzchołek zaś koszty zerowe systemu idealnego
Badania operacyjne:
budowa matematycznych modeli optymalizacyjnych pozwalających wyznaczyć optymalne (wzorcowe) rozwiązania organizacyjne,
umożliwienie rozwiązywania zagadnień organizacyjnych w całości przez ujęcie wielu zmiennych i parametrów w jednym kompleksowym modelu.
Zasady ukształtowane w toku stosowania badań operacyjnych:
Zasada podejścia systemowego: logiczne rozwijanie badania i przechodzenie od jednego podsystemu do drugiego…
… jak w podejściu funkcjonalno-wzorcującym, jednak jest ono zawsze poprzedzone dokładnym badaniem stanu istniejącego.
Podejście to znajduje przede wszystkim odzwierciedlenie w nowoczesnych metodach i koncepcjach doskonalenia organizacji, jak: benchmarking, reengineering, lean management itd.
KOSZT JEDNOSTKOWY
SYSTEM IDEALNY TEORETYCZNY
SYSTEM IDEALNY PERSPEKTYWICZNY
SYSTEM IDEALNY REALIZOWALNY TECHNOLOGICZNIE…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz