Podaz pieniadza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podaz pieniadza - strona 1 Podaz pieniadza - strona 2 Podaz pieniadza - strona 3

Fragment notatki:

24.03.2012r. Podaż pieniądza Rynek pieniężny. W sferze realnej w jednym kierunku dochodzi do przepływów rzeczowych, w drugim kierunku do przepływów pieniężnych (finansowych). Pieniądz - jest to ogół środków użytkowanych bezpośrednio do regulacji zobowiązań jakie powstają na rynku dóbr i usług. Pieniądzem są środki akceptowane przez wszystkich w każdym miejscu i czasie. Pieniądzem jest to wszystko co może służyć do zapłaty, za dobra i usługi lub spłaty kredytu. Można powiedzieć, że pieniądzem jest każde dobro, które pełni funkcje pieniądza. Funkcje pieniądza: pieniądz jako środek wymiany - początkowo wymiana miała charakter towar za towar , później z chwilą wynalezienia pieniądza proces wymiany został podzielony: z jednej strony akt sprzedaży, towar wymieniany na pieniądz, a następnie drugi akt, akt kupna, pieniądz wymieniany na towar. Pieniądz stał się zatem środkiem pośredniczącym w wymianie, co przyśpiesza proces obiegu, przyspiesza proces transakcji wymiany. Przyspieszenie tego procesu wspiera efektywność gospodarowania, ułatwia proces gospodarowania, ale aby pieniądz mógł pełnić funkcję środka wymiany, musi charakteryzować się kilkoma cechami:
- pieniądz powinien być łatwy do standaryzacji, co oznacza że powinien składać się z elementów podzielnych,
- pieniądz powinien być szeroko akceptowany , pieniądz posiada zdolność do zamiany na inne potrzebne towary;
- pieniądz powinien być łatwy do przenoszenia - powinien być względnie trwały - nie powinien się psuć, te cechy pozwalają określonym dobrom pełnić funkcję środka wymiany, funkcja ta może dotyczyć pieniądz kruszcowego, papierowego i elektronicznego
2. Pieniądz jako jednostka rozrachunkowa - pozwala na pomiar wartości towarów, pozwala na wyrażenie wartości towarów w jednostkach pieniężnych, pieniądz wyraża wartość w cenie. Pieniądz w ramach tej funkcji pozwala na agregowanie wartości różnych towarów . Pieniądz może również określać relacje cen . Poziom ceny jest to stosunek ceny do innej kategorii ekonomicznej. Dla gospodarstwa domowego poziom ceny jest to stosunek ceny do dochodów gospodarstwa domowego. Poziom ceny informuje nas jaka część dochodów musi być przeznaczona na zakup danego produktu. Poziom ceny dla przedsiębiorstwa jest to relacja ceny do kosztów wytworzenia danego produktu, poziom ceny informuje zatem na ile opłacalna jest produkcja danego wyrobu? Relacje cen natomiast wyrażają stosunek ceny do wartości użytkowej danego produktu. 3. Pieniądz jako środek płatniczy - służy do uwalniania nas od zobowiązań. Np. zaciągamy kredyt i mamy określone zobowiązanie. Spłacając kredyt mamy pieniądz jako środek płatniczy uwalnia nas od zobowiązania. Zakupy na kredyt i zaciąganie kredytu - w momencie zakupu pieniądz występuje jako środek wymiany, w momencie spłacania zobowiązań pieniądz uwalnia nas od zobowiązań - występuje jako środek płatniczy.

(…)

… jest utrzymanie inflacji w ramach pasma 2,5% +/- 1 punkt procentowy. Inflacja zgodnie z celem polityki pieniężnej nie powinna być wyższa niż 3,5 i niższa niż 1,5 procent. Inflacja liczona jest wskaźnikiem cen dóbr konsumpcyjnych. Europejski bank centralny natomiast realizuje również strategię bezpośredniego celu inflacyjnego i celem inflacyjnym europejskiego banku centralnego jest dążenie do tego aby inflacja…
… i mnożnika kreacji pieniądza. W kreacji pieniądza uczestniczą: Bank Centralny, banki komercyjne i tzw. publiczność, która obejmuje przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, niemonetarne podmioty finansowe. Podaż pieniądza agregatu m1 to jest mnożnik kreacji pieniądza * baza monetarna.
M1 = m1 * B
Baza monetarna jest to agregat tzw. m0 (B=M0), obejmuje banknoty i bilon znajdujące się w obiegu oraz w kasach…
… dobrowolnych jak i obowiązkowych, stopa rezerw sektora bankowego. B = c*D+a*D = (c+a)D M1 = c*D+D = (c+1)D
D= *B
M1 = * B
m1 = m1 = mnożnik kreacji pieniądza
Podaż pieniądza zależy od mnożnika kreacji pieniądza i od bazy monetarnej (pieniądz Banku Centralnego).
Na koniec grudnia 2011 r. baza monetarna składała się z pieniądza gotówkowego będącego w obiegu i łącznych rezerw dobrowolnych banków. B = 101,8…
… środki jakimi dysponują). A zatem możemy powiedzieć, że kredyty to będą depozyty minus rezerwy obowiązkowe: K= D - R
Żeby powiązać kredyty z kreacją pieniądza: K = (C+D)-(C+R) Pierwszy człon obejmuje m1 drugi człon obejmuje bazę monetarną. K = M1 - B
K = = * B - B
K = (m1 - 1 ) * B
Kreacja kredytu zależy od bazy monetarnej, natomiast mnożnik kreacji kredytu to jest mnożnik kreacji pieniądza pomniejszony…
… kredytowym mamy popyt na kredyt. Popyt na kredyt zależy od skłonności do zaciągania kredytów i od poziomu dochodu narodowego. Krzywa popytu jest przy danym poziomie PKB, natomiast krzywa podaży jest przy danej bazie monetarnej. r Ks( 0)
KS1( 1)
C
r0 A D
r1
B KD(Y1) KD(PKB)(Y0) K0 K1 K
Jak wpłynie zmiana bazy monetarnej na sytuację na rynku kredytowym?
Mnożnik kreacji pieniądza możemy wykorzystać…
… stopach procentowych:
Stopa podstawowa (referencyjna) - określa rentowność podstawowych operacji otwartego rynku, konkretnie są to operacje 7-dniowych bonów pieniężnych. Została ustalona na poziomie 4,5 %. Określa minimalną rentowność publicznych papierów wartościowych, sprzedawanych w operacjach otwartego rynku.
Stopa lombardowa - w tej chwili określona na poziomie 6 % (4,5 = 1,5%)
Stopa depozytowa - 3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz