Podatkowe aspekty otrzymania dotacji unijnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatkowe aspekty otrzymania dotacji unijnych - strona 1

Fragment notatki:

Podatkowe aspekty otrzymania dotacji unijnych
Uznaje się za wolne od podatku dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
a) pochodzą one od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy,
b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.
Dotacje inwestycyjne
Jeżeli pomoc przeznaczona jest na tzw. twarde projekty (o inwestycyjnym charakterze, polegające na nabyciu lub wytworzeniu we własnym zakresie środków trwałych lub na nabyciu wartości niematerialnych i prawnych), wydatki poniesione na przedsięwzięcia objęte wsparciem finansowym nie są kosztami uzyskania przychodów, a otrzymane środki pomocowe, jako zwrot tych wydatków nie będą przychodami. Z kolei odpisy amortyzacyjne od części wartości inwestycji, która została zrefundowana, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów. Zatem wszelkie dotacje na sfinansowanie inwestycji (nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) nie stanowią przychodu.
Dotacje nieinwestycyjne
W zakresie pomocy uzyskiwanej na tzw. miękkie projekty (projekty nieinwestycyjne), w zależności od stanowiska co do charakteru środków w ramach niej przekazywanych - różnić się będzie ujęcie sfinansowanych z niej wydatków. Przyjmując, iż dla ujęcia dotacji zastosowanie znajduje zwolnienie przewidziane w art. 17 ust 1 pkt 23 updop, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów niepodlegających opodatkowaniu lub wolnych od podatku.
Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że dotacje unijne nie są objęte zwolnieniem z opodatkowania.
Świadczenia otrzymywane przez beneficjentów ostatecznych
Świadczenia niepieniężne (szkolenia, zakwaterowanie, wyżywienia podczas szkoleń, usługi doradcze, praktyczna nauka zawodu, informacja zawodowa, stypendia rzeczowe)s są zwolnione z opodatkowania.
Świadczenia o charakterze pieniężnym (stypendia pieniężne, dodatki do praktyk dla studentów, dodatki stażowe, koszty opieki nad dziećmi i inne) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Można zastosować szczególne zwolnienie, np. dla:
Stypendiów dla uczniów i studentów,
Stypendiów doktoranckich,
Zwrotu kosztów podróży w przypadku osób dojeżdżających na szkolenia do wysokości pewnego limitu określonego w przepisie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz