PINOP 2- zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PINOP 2- zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

- przychody uzyskiwane na podstawie umowy o pracę (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, nadgodziny, świadczenia otrzymywane w naturze)
- z tytułu renty, emerytury - przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej ( sprzedane usługi, towary, wyroby gotowe, umorzone zobowiązania, różnice kursowe itp.), - przychody z działalności wykonywanej osobiście (przychody z działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej) - z pozostałych źródeł (przychody z kapitałów pieniężnych, działów specjalnych produkcji rolnej, praw majątkowych , nieruchomości lub ich części)
Przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym  pieniądze  i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych  nieodpłatnych świadczeń . W przypadku pozarolniczej działalności gospodarczej przychodem są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Na przedsiębiorcach ciąży obowiązek podatkowy od kwot należnych z tytułu prowadzonej działalności, bez uzyskania rzeczywistego przychodu. W przypadku nieruchomości odstąpionych bezpłatnie do używania innym osobom - przychodem jest tzw. wartość czynszowa, a więc równowartość czynszu, jaki podatnik otrzymałby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości. Przychodem natomiast z zamiany rzeczy i  praw majątkowych  jest zamieniana rzecz lub prawo majątkowe o wyższej wartości, pomniejszona o  koszty  zamiany.
Zwolnienia podmiotowe związane są głównie z tzw. immunitetem podatkowym przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych wynikającym przede wszystkim z postanowień prawa międzynarodowego publicznego.
Zwolnienia przedmiotowe można podzielić na następujące grupy:
o charakterze socjalnym (np. świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz zasiłki porodowe wypłacone na podstawie odrębnych przepisów,  stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie);
o charakterze  odszkodowawczym  i z tytułu  ubezpieczeń gospodarczych  (np. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin);
niektóre przychody związane z pracą (np. wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy  bonów , talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych);
niektóre przychody związane ze sprzedażą (np. przychody uzyskane z zamiany  budynku  mieszkalnego);


(…)

… przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny);
związane z dietami (np. podróż służbowa pracownika);
niektóre przychody z kapitałów i praw majątkowych;
zwolnienia niektórych dochodów osiąganych za granicą (np. dochody pochodzące od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy).
Skala podatkowa: dochód do 85528- podatek wynosi 18…
… obowiązują następujące ulgi pośrednie: - ulga z tytułu darowizny Osoba fizyczna może przekazywać darowizny na cele realizowane przez organizacje pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa. Max wysokość darowizny to 6% dochodu. - ulga z tytułu wydatków rehabilitacyjnych Prawo do korzystania z tej ulgi mają osoby fizyczne, które są osobami niepełnosprawnymi lub mają na utrzymaniu osobę…
… fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą był do końca 2003 r. opodatkowany według progresywnej skali podatkowej. Od początku 2004 r. wprowadzono możliwość wyboru:
Opodatkowania na zasadach ogólnych i zachowania prawa do ulg nabytych i obecnie obowiązujących (czyli tak jak dotychczas)
Opodatkowania według skali proporcjonalnej ze stawką 19%
Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie 19…
… do ustawowej kwoty obniżki podatku (w 2008 r. 586,85 zł a w 2009 556,02 zł)
Zrezygnować z ulgi na dzieci
Podatek ten był bardzo opłacalny dla podatników których dochody wielokrotnie przekraczały wysokość I progu podatkowego, i dla osób które niekorzystających z ulg obowiązkowych i nabytych praw do ulg. Wiele osób zdecydowała się przejść na samozatrudnienie, czyli zarejestrowanie pozarolniczej działalności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz