Podatki - ustawy podatkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2191
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatki - ustawy podatkowe - strona 1

Fragment notatki:

Praca zawiera wiele przydatnych definicji takich jak: system podatkowy, aspekt ekonomiczny podatku, prawna budowa podatku, systematyka podatków, ustawy podatkowe, podatek akcyzowy, podatek od osób fizycznych, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, opłata targowa, podatek leśny.

SYSTEM PODATKOWY
System podatkowy - to zbiór podatków obowiązujących w danym państwie.
PODATKI NAKŁADA SEJM.
ASPEKT PRAWNY PODATKU
Cechy podatku, które odróżniają podatek od innych danin:
Przymusowość - każdy ma obowiązek płacić podatek (ten, na którego jest nałożony).
Bezzwrotność - nie podlega zwrotowi (z powrotem otrzymujemy tylko nadpłatę podatku).
Nieodpłatność - Jednostronność - transfer jednokierunkowy
Ogólność - są stosowane na podstawie ogólnych norm stanowionych - tylko ustawowo.
Forma pieniężna - podatki wnoszone są tylko w pieniądzu.
Przewłaszczenie - zmiana właściciela środków finansowych. ASPEKT EKONOMICZNY PODATKU
Każdy podatek ingeruje w dochody - a konkretnie w pierwotny podział dochodów.
REDYSTRYBUCJA - przekazywanie części dochodów i przychodów przedsiębiorstwa na ustalone cele.
PIERWOTNY DOCHÓD - dochód z działalności gospodarczej.
Właściciel (właściciel kapitału) dzieli się dochodem z państwem poprzez podatki. Dochód podlega opodatkowaniu. Redystrybuuje się dochody, ale również przychody (poprzez podatki obrotowe VAT, akcyza - które są zawarte w cenie materiału).
OSTATECZNYM ŹRÓDŁEM PODATKU JEST ZAWSZE DOCHÓD !!!
Ze względu na przedmiot opodatkowania podatki dzielimy na:
przychodowe
dochodowe
majątkowe
od wydatków.
Daniny publiczne - występują w systemie w systemie podatkowym. Są to: para podatki, opłaty publiczne, dopłaty.
DOPŁATA - przymusowe świadczenie na rzecz gminy za np.: przyłącze gazu, prądu , kanalizacji.
PARAPODATEK - np. składka ZUS.
PRAWNA BUDOWA PODATKU
Podmiot:
czynny: państwo, gmina, inny uprawniony,
bierny: podatnik, płatnik, inkasent.
Podatnik: podmiot, na którym ciąży podatek - tzw. zobowiązany.
Płatnik: oblicza, pobiera i wpłaca podatek na odpowiedni rachunek,
Inkasent (występuje tylko w opłatach lokalnych - np. Sołtys): pobiera i wpłaca podatek na odpowiedni rachunek.
Przedmiot - sytuacja faktyczna lub prawna, z którą prawo łączy konieczność zapłacenia podatku (majątek, przychód, dochód).
Podstawa opodatkowania - ilościowo lub wartościowo wyrażony przedmiot podatku.
Stawka:
procentowa,
kwotowa (ułamkowa, wielokrotnościowa)
Skala: kombinacja procentowych stawek podatkowych wraz z odpowiadającymi im podstawami opodatkowania. Informuje o tym jaką stawkę należy zastosować do danej podstawy aby obliczyć należność podatkową (jaka stawka do danej podstawy aby ustalić wysokość podatku). Rodzaje skal:
proporcjonalna: kwota podatku rośnie wprost proporcjonalnie do podstawy opodatkowania;
progresywna: rośnie bardziej niż proporcjonalnie (rośnie do pewnego mome);

(…)

… fizyczne: karta podatkowa (ryczałt ewidencjonowany), zryczałtowany podatek od osób duchownych.
Podatek rolny.
Podatek leśny.
Podatek od nieruchomości.
Podatek od gier.
Podatek od posiadania psa.
Podatek od środków transportowych.
Podatek od spadków i darowizn.
Opłata targowa.
Opłata miejscowa.
Opłata administracyjna.
Opłata skarbowa.
CHARAKTERYSTYKA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG VAT (od wartości dodanej…
… się ryczałtu i opłacać podatek na zasadach ogólnych, prowadząc np. podatkową księgę przychodów i rozchodów.
ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
Osoby fizyczne i wspólnicy w spółkach cywilnych (nie spółki a wspólnicy) mogą być opodatkowani w sposób zryczałtowany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym…
… ze źródeł wskazanych w ustawie, wyjątkowo przychodu.
Źródłem przychodu jest wszystko co przynosi podatnikowi przychody , wyszczególniono je w ustawie: np. działalność gospodarcza, praca, najem, sprzedaż, inne źródła.
Podstawa - dochód osiągnięty w roku podatkowym (z wyjątkiem dochodów zwolnionych):
-prowadzący działalność gospodarczą - na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów…
… roku podatkowego.
Roczne zeznanie składane jest po zakończeniu roku podatkowego dwukrotnie:
-zeznanie wstępne,
-zeznanie z ostatecznej wysokości dochodu po zweryfikowaniu rocznego sprawozdania finansowego.
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
-Podatek od nieruchomości, -Podatek od środków transportowych,
-Podatek od posiadania psa,
-Opłata targowa,
-Opłata miejscowa,
-Opłata administracyjna.
Są to podatki i pobiera je Urząd…
….
Samoistny posiadacz - włada rzeczą ale nie ma do niej tytułu prawnego.
Organem podatkowym I instancji jest tu wójt (burmistrz, prezydent), a organem odwoławczym jest samorządowe kolegium odwoławcze.
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Podmiot - osoby fizyczne i prawne będące właścicielami określonych środków transportowych oraz inne jednostki organizacyjne, na które są one zarejestrowane.
Przedmiot…
… organizacyjne nie mające osobowości prawnej osiągające dochody, oprócz spółek nie mających osobowości prawnej,
-podatkowe grupy kapitałowe (dwie lub więcej spółek z o.o. lub akcyjnych, które dla celów podatkowych traktowane są jak jeden podmiot).
Osobowość prawna może wynikać z przepisów prawnych lub wpisu do rejestru np. przedsiębiorstw państwowych, handlowego, spółdzielni, instytucji kultury).
Nieograniczony…
… przeliczeniowych gospodarstwa.
Hektar przeliczeniowy - hektar rzeczywisty mnożąc przez współczynnik przeliczeniowy (klasa gleby -6; okręg podatkowy - 4 - wykaz okręgów podatkowych określa Rada Ministrów).
Stawka - zmieniana corocznie przez Ministra Finansów - oparta na cenie skupu żyta.
Warunki płatności - ustalany w decyzji przez wójta (burmistrza, prezydenta):
-osoby fizyczne płacą w 4 latach
-osoby prawne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz