Podatki stanowiące dochód budżetu państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatki stanowiące dochód budżetu państwa - strona 1 Podatki stanowiące dochód budżetu państwa - strona 2

Fragment notatki:

Podatki stanowiące dochód budżetu państwa .   1. dochodowy od osób fizycznych 2. dochodowy od osób prawnych 3. od towarów i usług 4. akcyzowy 5. rolny 6. leśny 7. od gier 8. od spadków i darowizn 9. od nieruchomości 10. od posiadania psów 11. środków transportu 12. od czynności cywilnoprawnych 35. 1. podmioty podatku - z jednej strony są związki publicznoprawne uprawnione z tytułu podatku ( państwo, JST) reprezentowane przez właściwe organy, a z drugiej- podatnicy i inne podmioty, na które prawo podatkowe nakłada obowiązki lub ewentualnie przyznaje pewne uprawnienia. Organy podatkowe- państwowe organy podatkowe oraz samorządowe organy podatkowe. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która podlega na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która obowiązana jest do obliczenia i pobrania podatku od podatnik, a następnie wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która obowiązana jest do pobrania podatku od podatnika, a następnie wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. 2. przedmiot podatku - jest to od czego podatek jest płacony. Będą to zazwyczaj określone sytuacje faktyczne lub prawne, z zaistnieniem których przepisy prawa wiążą obowiązek zapłaty podatku przez podmioty, które w takich sytuacjach się znalazły. 3. podstawa opodatkowania - to ilościowo lub wartościowo ujęty przedmiot podatku. Ujecie ilościowe to wyrażenie w jednostkach miary: wagi, powierzchni, objętości itp. Ujęcie wartościowe to wyrażenie przedmiotu opodatkowania w jednostkach pieniężnych. Podstawa obliczenia podatku to wartość, do której stosujemy właściwe stawki podatkowe dla obliczenia wysokości świadczenia podatkowego. 4. stawki podatkowe - stawka kwotowa to ilość jednostek pieniężnych, jaką zapłacić należy od jednostki podstawy obliczenia podatku. Stawka procentowa to wyrażona w procentach relacja pomiędzy wielkością świadczenia podatkowego a wielkością podstawy obliczenia podatku. Stawka procentowa stała- gdy jedna i ta sama stawka znajduje zastosowanie do obliczenia wysokości świadczenia podatkowego niezależnie od tego, jaka będzie wielkość podstawy obliczenia podatku. Skala podatkowa to zbiór uporządkowanych- rosnąco lub malejąco- stawek podatkowych. Skala podatkowa progresywna- rosnącym wielkościom podstawy obliczenia podatku odpowiadają coraz wyższe procentowe stawki podatkowe.

(…)

… wymierzony nie wcześniej niż 1 dnia kolejnego roku kalendarzowego, a więc 2 stycznia.
Przedawnienie prawa organu podatkowego do wydania decyzji (regulacja w Ordynacji podatkowej) wynosi 3 lata od końca roku, w który powstał obowiązek podatkowy, jeżeli nie złożenie w terminie deklaracji to 5 lat. Nie wymierzone żadne odsetki w ty wypadku.
Termin płatności- określony w ustawie, w 4 równych ratach…
… obowiązkowi podatkowemu. Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która obowiązana jest do obliczenia i pobrania podatku od podatnik, a następnie wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która obowiązana jest do pobrania podatku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz