Doradztwo finansowo-podatkowe - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doradztwo finansowo-podatkowe - wykład - strona 1 Doradztwo finansowo-podatkowe - wykład - strona 2 Doradztwo finansowo-podatkowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:


Doradztwo finansowo-podatkowe - dr Maria Jankowska Literatura: Ordynacja podatkowa
Ustawa o doradztwie podatkowym
26.10.2011 Powstawanie zobowiązań podatkowych w Polsce (art. 21 OP)
MOMENT POWSTANIA Zaistnienie zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania
- obowiązek samoobliczenia podatku
- termin płatności podany w akcie prawnym
- odsetki za zwłokę naliczane są od pierwszego dnia po upływie terminu płatności
- w przypadku gdy podatnik, zdaniem organu podatkowego, wadliwie rozliczy podatek to dokonuje jego korekty w drodze decyzji określającej (deklaratoryjnej)
- odsetki za zwłokę zawsze będą liczone od następnego dnia po upływie terminu płatności
Doręczenie decyzji organu podatkowego , ustalającej wysokość tego zobowiązania
- decyzja ustalająca to inaczej decyzja (konstytutywna)
- termin płatności to 14 dni od dnia jej doręczenia
- odsetki liczone są od 15 dnia od jej doręczenia PODATKI Podatek VAT - do Urzędu Skarbowego (US)
- budżet państwa (BP)
Karta podatkowa
- do US
- Budżet Urzędu Miasta/Gminy (B UM/G)
Podatek akcyzowy
- do Urzędu Celnego (UC)
- BP
Rolny
- do UM/G
- B UM/G
Podatek dochodowy od osób prawnych
- do US
- BP*
Leśny
- do UM/G
- B UM/G
Podatek dochodowy od osób fizycznych
- do US
- BP**
Od nieruchomości (w tym także od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
- do UM/G
- B UM/G
Zryczałtowany podatek dochodowy
- do US
- BP**
Od środków transportu
- do Urzędu Miasta/Gminy (gdzie pojazd jest zarejestrowany) (UM/G)
- B UM/G
Od spadków i darowizn
- do US
- B UM/G
Podatek od czynności cywilnoprawnych
- do US
- B UM/G
Podatek od gier
- do UC
- BP
Rolny
- do UM/G
- B UM/G
Leśny
- do UM/G
- B UM/G
Od nieruchomości (od pozostałych podmiotów)
- do UM/G
- B UM/G
Cło nie jest podatkiem! Natomiast cła i podatki to daniny publiczne.
US - Urząd Skarbowy
UC - Urząd Celny
UG -Urząd Gminy
UM - Urząd Miasta BP - budżet państwa
BT - Budżet terenowy (samorządówka)


(…)

… oraz do podziału zysku czy pokrycia straty
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych (tzn. niezryczałtowany jak karta podatkowa czy zryczałtowany podatek dochodowy) są obowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPR). Jej prowadzenie określił rozporządzeniem minister finansów. W PKPR ewidencjonuje się jedynie PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PDOF…
… jak stosować się należy do wyjaśnień ustawowych zawartych w ustawach.
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  4)   księgach podatkowych - rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci;
Art. 123. § 1. Organy podatkowe…
… nie przekroczyły powyższego pułapu, a chcą prowadzić księgi rachunkowe mogą to uczynić, pod warunkiem, że zawiadomią o tym fakcie przed rokiem obrotowym, od którego będą prowadzone księgi właściwego, dla celów podatku dochodowego, urzędu skarbowego.
Spółki akcyjne
Ustawa Kodeks Spółek Handlowych
Spółdzielnie
Ustawa Prawo Spółdzielcze
Fundacje
Ustawa o fundacjach (wg niej jest Prawo o Fundacjach)
Stowarzyszenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz