karta płatnicza - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
karta płatnicza - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

. W jakich sytuacjach podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i zobowiązani do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów mogą uiszczać podatki w innej formie niż bezgotówkowej?
Art. 61 op.
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i zobowiązani do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów mogą uiszczać podatki w innej formie niż bezgotówkowej w sytuacji:
@ uiszczania opłaty skarbowej
@ pobierania podatków przez płatników/inkasentów
@ zapłaty podatków nie związanych z prowadzoną działalnością
@ zapłaty podatku w formie pomocniczej
@ kiedy są mikroprzedsiębiorcami
82. Jakie podatki i kiedy można opłacać kartą płatniczą?
Art. 61a op.
Kartą płatniczą można opłacać podatki stanowiące dochód budżetu gminy (powiatu, województwa), o ile rada gminy (powiatu, sejmik województwa) podejmą uchwałę o dopuszczeniu zapłaty podatków kartą płatniczą. Dniem płatności jest wtedy dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika, płatnika lub inkasenta lub rachunku podatnika, płatnika lub inkasenta w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
83. Zasady zaliczania wpłat w sytuacji, gdy na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów (art. 62 o.p.).
Art. 62 op.
Zasady zaliczania wpłat w ww. sytuacji:
@ dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania najwcześniej wymagalnego chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty.
@ przy wpłatach na poczet rat zaległości (rozłożona zaległość z odsetkami), rat podatku, zaległości podatkowych z odsetkami - wpłatę zalicza się do zobowiązań najwcześniej wymagalnych, chyba, że podatnik wskaże zobowiązanie, które ma być wypełnione najwcześniej
@ przy zaliczkach na podatek dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaliczki, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności; podatnik nie może wskazać innej zaliczki
Jeśli wpłata nie pokrywa kwoty zaległości to stosuje się przepisy o rozksięgowaniu. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Regulacje te odnoszą się do wpłat dokonywanych przez płatników, inkasentów, następców prawnych oraz osoby trzecie.
84. Jakie świadczenia i na jakich zasadach podlegają zaokrąglaniu (art. 63 o.p.)?
Art. 63 op.
Zaokrągleniu podlegają:
@ podstawy opodatkowania @ kwoty podatków
@ odsetki za zwłokę
@ opłaty prolongacyjne
@ oprocentowanie nadpłat ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz