Podatek leśny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek leśny - omówienie - strona 1 Podatek leśny - omówienie - strona 2 Podatek leśny - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Podatek leśny obciąża Skarb Państwa i prywatnych właścicieli
Podatek ten w obecnym kształcie wprowadzono z początkiem 1992 r. Charakterystyczną cechą tego podatku jest to, że regulujące jego konstrukcję prawnopodatkowe normy zawarte są w ustawie o lasach.
Podatek leśny jest podatkiem zwyczajnym, obligatoryjnym, bezpośrednim i rzeczowym. Zasila w całości budżety gminne. W doktrynie podatkowej uznawany jest za podatek przychodowo-dochodowy.
Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które:
są właścicielami lasów,
są samoistnymi posiadaczami lasów,
posiadają - bezumownie lub na podstawie zawartej umowy bądź innego tytułu prawnego - lasy stanowiące własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu teryt.
użytkownik wieczysty
Niezależnie od ww. podatników-obowiązek podatkowy ciąży na nadleśnictwach i jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, które faktycznie władają lasami pozostającymi w Zarządzie Lasów Państwowych oraz wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy lub obszary zalesione z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zgodnie ustawą lasem jest grunt z zwartej powierzchni - co najmniej 0,10m ha - pokryty roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawiony, który:
1) przeznaczony jest do produkcji leśnej, bądź
2) stanowi rezerwat przyrody albo wchodzi w skład parku narodowego, lub
3) wpisany jest do rejestru zabytków.
Jako las traktuje się również grunty związane z gospodarką leśną, zajęte pod wykorzystane na potrzeby tej gospodarki budynki, budowle, urządzenia melioracji wodnej, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, a także tereny pod liniami energetycznymi, miejsca składowania drewna, parkingi i urządzenia tury styczne oraz szkółki leśne.
Opodatkowaniu podatkiem leśnym nie podlegają lasy, które są związane z gospodarką leśną, wyłączone decyzjami, wyłączone decyzjami administracyjnymi z gospodarki leśnej i przeznaczone na cele inne niż leśne oraz zajęte na ośrodki wypoczynkowe, działki budowlane i rekreacyjne. Warto zaznaczyć, iż lasy wyłączone z zakresu przedmiotowego podatku leśnego mogą być obciążone albo podatkiem rolnym, albo podatkiem od nieruchomości.


(…)

… w hektarach przeliczeniowych może być mniejsza lub większa od rzeczywistej powierzchni lasu.
Skala ma charakter proporcjonalny. Stawki są kwotowe i uzależnione od rodzaju lasu oraz od tego czy las jest objęty planem urządzenia bądź jego uproszczoną formą, czy tez takiego planu jeszcze nic ma.
Stawki podatku leśnego
- podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0.220 m3 drewna obliczą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz