Podatek rolny i leśny - Podatek bezpośredni

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek rolny i leśny - Podatek bezpośredni - strona 1 Podatek rolny i leśny - Podatek bezpośredni - strona 2 Podatek rolny i leśny - Podatek bezpośredni - strona 3

Fragment notatki:

PODATEK ROLNY:
Jest to podatek bezpośredni, przychodowy (od przychodu szacunkowego), roczny.
Podatnik (podmiot): Forma organizacyjno-prawna podatnika jest obojętna. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym, na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
Obowiązek ciąży na następujących podmiotach:
właścicielach albo samoistnych posiadaczach gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych lub
posiadaczach gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy.
nadleśnictwach i jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (od gruntów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych oraz wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa);
dzierżawcach gruntów wydzierżawionych na podst. umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
spółdzielni produkcyjnej od gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, wniesionych do spółdzielni produkcyjnych jako wkład gruntowy.
Jeżeli gospodarstwo rolne stanowi współwłasność małżonków lub odrębną własność każdego z nich, obowiązek podatkowy ciąży łącznie na obojgu małżonkach.
Obowiązek ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem lub współposiadaczem gospodarstwa, która to gospodarstwo prowadzi w całości, a jeżeli gospodarstwo rolne prowadzą wszyscy lub niektórzy spośród współwłaścicieli (współposiadaczy) albo żaden z nich - obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (współposiadaczach).
Przedmiot podatku: Przedmiotem podatku rolnego są grunty gospodarstw rolnych (art. § 1).
Gospodarstwo rolne - ustawodawca buduje definicję gospodarstwa dwuczłonowo. W każdym z członów pojawia się jednak definicja hektara (1 ha = 100 arów = 1000 m 2 ). Za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar:
użytków rolnych, gruntów pod stawami sklasyfikowanych w operatach ewidencyjnych jako użytki rolne
gruntów pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa o:
łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny (do hektara fizycznego ustawodawca odnosi całość gospodarstwa);
powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy (do hektara przeliczeniowego natomiast tylko obszar użytków rolnych).
Ustawodawca nie formułuje definicji gospodarstwa w kontekście zwartej powierzchni, może to być obszar rozrzucony po całej Polsce.
Podstawa opodatkowania: Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych

(…)

… albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian w zakresie prowadzenia działalności związanej z gospodarką leśną oraz innych zmian powodujących obniżenie lub podwyższenie kwoty należnego podatku leśnego.
Warunki płatności:
Podatników dzielimy na dwie kategorie. Osoby fizyczne:
Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, wójt (burmistrz, prezydent) właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w 4 ratach, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym lub zaistniały zmiany związane z gospodarką leśną (podjecie lub zaprzestanie działalności w zakresie gospodarki leśnej) lub zmiany powierzchni lasu, wójt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz