podatek akcyzowy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podatek akcyzowy - omówienie - strona 1 podatek akcyzowy - omówienie - strona 2 podatek akcyzowy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

. Podatek akcyzowy - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne.
Ustawa o podatku akcyzowym.
Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy. Akcyza stanowi dochód budżetu państwa.
Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych przepisów nie mają zastosowania do akcyzy. Czynności lub stany faktyczne, są przedmiotem opodatkowania akcyzą niezależnie od tego, czy zostały wykonane lub powstały z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.
Podatek ten reguluje ustawa z grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym. Dodatkowo jest tak, że konstrukcja podatku od wyrobów akcyzowych uregulowana jest w dyrektywach unijnych. Tzw. dyrektywa 116, „horyzontalna” z 2010 roku.
Akcyza to tzw. podatek jednofazowy. Co do zasady nie jest to podatek zwracany/odliczany. Podatek akcyzowy jest uzupełnieniem podatku VAT, obciążającym dodatkowo sprzedaż lub sprowadzanie z zagranicy artykułów luksusowych oraz paliw. Podatek ten ma charakter cenotwórczy i jest wkalkulowany w cenę sprzedaży towarów. Jest, więc podatkiem, który obciąża konsumpcje, gdyż jego ciężar ponosi ostateczny nabywca towarów objętych akcyzą. Wyroby wyprodukowane w kraju i przeznaczone do eksportu nie są opodatkowane akcyzą.
Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej.
STAWKA AKCYZOWA  jest bardzo zróżnicowana i wynosi od 25% do 95% ceny sprzedaży, a nawet więcej w przypadku artykułów monopolowych PODMIOTY  osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu. Podatnikami są również podmioty:
@ nabywające lub posiadające wyroby akcyzowe, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości @ u których powstają nadmierne ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych zharmonizowanych @ będące zleceniobiorcami usług polegających na wytwarzaniu wyrobów akcyzowych w ramach umowy o dzieło lub innej umowy
PRZEDMIOT OPODATKOWANIA  podatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają między innymi: @ produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych @ wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego @ sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju @ eksport i import wyrobów akcyzowych @ nabycie wewnątrz wspólnotowe i dostawa wewnątrz wspólnotowa @ nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości @ ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstałe w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu


(…)

członkowskie Unii Europejskiej, na terytorium którego podatek akcyzowy jest wymagalny, a także przez siły zbrojne uczestniczące w Partnerstwie dla Pokoju, Kwaterę Główną Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego oraz przez dowództwa sojusznicze, w szczególności Centrum Szkolenia Sił Połączonych, do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego personelu cywilnego lub w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn…
… akcyzowe zharmonizowane to paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe. Natomiast wyroby akcyzowe niezharmonizowane to pozostałe wyroby akcyzowe, między innymi: samochody osobowe, broń myśliwska i gazowa, kosmetyki, wyroby perfumeryjne, skóry futerkowe ze zwierząt szlachetnych, wyroby futrzarskie wyłącznie ze skór zwierząt szlachetnych (odzież, dodatki do ubiorów…
… akcyzowe, w przypadku nabycia wewnątrz wspólnotowego @ kwota należna z tytułu dostawy wyrobów akcyzowych na terytorium państwa członkowskiego, w przypadku dostawy wewnątrz wspólnotowej @ wartość celna wyrobów akcyzowych powiększona o należne cło, w przypadku importu
Podstawą opodatkowania w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie maksymalnej ceny detalicznej jest cena detaliczna wyznaczona i wydrukowana na opakowaniu jednostkowym. Podstawą opodatkowania w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w kwocie na jednostkę wyrobu i w procencie maksymalnej ceny detalicznej jest ilość wyrobów akcyzowych oraz cena detaliczna wyznaczona i wydrukowana na opakowaniu jednostkowym
OBOWIĄZEK PODATKOWY POWSTAJE   powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz