PINOP 11 - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PINOP 11 - zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

W gospodarce rynkowej dochodzi do podziału ciężaru opodatkowania podatkami pośrednimi między sprzedawców i nabywców. Podział ten jest uzależniony od elastyczności cenowej podaży i popytu. Gdy popyt jest sztywny a podaż doskonale elastyczna (np. chleb), wówczas cały ciężar podatków pośrednich ponoszą nabywcy. W odwrotnej sytuacji, cały ciężar podatków pośrednich ponoszą sprzedawcy. Pozycja podatnika w zakresie sprzedawanych przez siebie towarów i usług znakomicie ułatwia mu przerzucanie wszystkich podatków pośrednich do przodu na odbiorców (także monopole w skali lokalnej występują w gospodarce komunalnej). Możliwości przerzucenia podatków pośrednich są uzależnione także od elastyczności samego podatnika i elastyczności jego dostawców i odbiorców. Dana jednostka gospodarcza jest elastyczna, gdy charakteryzuje się przewagą kosztów zmiennych nad stałymi. W takiej jednostce łatwo jest przerzucić co najmniej w części wszystkie podatki pośrednie na nieelastycznych kontrahentów. właściwą  - nie założona z góry przez ustawodawcę niewłaściwą  - założona z góry przez ustawodawcę - gdy podatnik zobowiązany na mocy prawa do zapłacenia podatku z własnego dochodu lub majątku przenosi jego ciężar na inny podmiot. Staje się możliwe dzięki temu, że podatnik pozostaje z podmiotem, na który przenosi swój ciężar podatku, bądź w pewnym stosunku prawnym, bądź w pewnym stosunku zależności ekonomicznej. Może to być umowa kupna, najmu, dzierżawy, pracy, pożyczki. Pod wpływem podatku zmienia się poziom ceny, wysokość czynszu, poziom płacy, wysokość procentu. Bariery prawne  - przybierają postać reglamentowania, a tym samym ustalania poziomu cen i płac. W sytuacji ustalania cen i płac w sposób sztywny (tzw. sztywna reglamentacja) przerzucalność podatku jest bardzo utrudniona. Wiąże się, bowiem z ryzykiem naruszenia prawa w przypadku pobrania ceny wyższej od ustalonej na towar sprzedawany czy niższej na surowiec skupiony, lub wypłacenia płacy niższej niż zagwarantowana przez odpowiednie przepisy. Gdy reglamentacja cen i płac przybiera postać „elastyczną”, co dzieje się przy ustalaniu minimum płac, minimum cen skupu i maksimum cen na towary gotowe, przerzucalność jest oczywiście możliwa, chociaż w znacznym stopniu  utrudniona. Bariery ekonomiczne   nie są związane z żadnymi formalnymi ograniczeniami   prawnymi, lecz wynikają z warunków rynkowych podaży i popytu na towary gotowe, surowce czy też pracę.
W sytuacji niezaspokojonego popytu na towary gotowe, zwłaszcza na towary pierwszej potrzeby, które charakteryzują się tzw. sztywnym popytem, możliwe jest przerzucenie ekonomicznego ciężaru podatku na nabywcę. Bowiem przy zbyt małej podaży i niezaspokojonym popycie towar może być sprzedany także za cenę wyższą. Natomiast w przypadku zrównania podaży z popytem, a zwłaszcza przy podaży wyższej od popytu i istnieniu przy tym konkurencji, przerzucalność podatku kosztem nabywcy towaru staje się niemożliwa.


(…)

… zawiadomić naczelnika urzędu celnego, który dokonał jego rejestracji.
Ogólnie organami podatkowymi w zakresie akcyzy stosownie do ich właściwości są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej. W praktyce czynności podlegające akcyzie mogą być wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych. W takiej sytuacji jeśli podatnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, organ podatkowy ustala się ze względu na adres siedziby podatnika, a w przypadku osób fizycznych organ podatkowy określa się uwzględniając miejsce zamieszkania. W przypadku importu wyrobów akcyzowych organem podatkowym dla podatników jest naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, którzy na podstawie przepisów prawa celnego są upoważnieni do wymiaru należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego. Warto dodać, że jeśli nie można ustalić właściwości miejscowej, organem podatkowym jest naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie i Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.
Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
produkcja wyrobów akcyzowych
wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego
import wyrobów akcyzowych
wyprowadzenie ze składu podatkowego…
… jest import wyrobów tytoniowych lub napojów alkoholowych przywożonych w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat. Należy dodać, że w ustawie określono szczegółowo liczbę sztuk danego tytoniu oraz liczbę litrów napojów alkoholowych zwolnionych z akcyzy. Zwolniona jest z akcyzy energia elektryczna wytwarzana z odnawialnych źródeł energii. Zwolnieniem przedmiotowym na zasadzie wzajemności…
…. Podatnikami akcyzy są także te podmioty, u których powstały ubytki wyrobów akcyzowych, również gdy nie są właścicielami tych wyrobów akcyzowych.
Rejestr podatników akcyzy prowadzi właściwy naczelnik urzędu celnego. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych są zobowiązani złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przed dniem wykonania pierwszej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz