Płynność finansowa przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Płynność finansowa przedsiębiorstwa - strona 1 Płynność finansowa przedsiębiorstwa - strona 2 Płynność finansowa przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:


ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA. Metodologia nauki zarządzania "Zarządzanie rozwojem firmy zajmuje się kształtowaniem szeroko rozumianego postępu gospodarczego we wszystkich dziedzinach biznesu. Prace nad rozwojem koncentrują się na problemach restrukturyzacji oraz innwowacji, co stanowi problem zarządzania startegicznego i taktycznego. Oddziela się je od działalności operacyjnej, która obejmuje codzienne funkcje administracyjne i produkcyjne." Zarządzanie płynnością finansową posiada charakter działań taktycznych. Jest nauką z zakresu rachunkowości zarządczej. Rolę rachunkowości zarządczej w procesie zarządzania firmą można przedstawić jako zespół regulujący poszczególne wielkości ekonomiczne.
"Przedmiot działania jak i cele rachunkowości zarządzczej prowadzą do stosowania różnorodnych koncepcji ekonomicznych i cybernetycznych przy rozwiązywaniu poznawczych i decyzyjnych problemów tej dziedziny wiedzy." Problem zarządzania wiąże się z koniecznością podejmowania decyzji łączy w sobie elementy nauki i sztuki, trafność podjętej decyzji jej skuteczność zależna jest od posiadanej wiedzy jak i od predyspozycji osobistych osoby podejmującej decyzję.
Proces decyzyjny jest obecnie przedmiotem badań naukowych, główny nacisk skierowany jest na określenie roli informacji w podejmowaniu decyzji.
Struktura problemu decyzyjnego
"Istotą problemu decyzyjnego jest przeprowadzenie (transformacja) systemu ze stanu istniejącego w stan zamierzony (postulowany). Zatem w skład poblemu decyzyjnego wchodzą następujące elementy.
- zdefiniowanie problemy, czyli określenie zamierzonego stanu systemu, jest to wskazanie celów (postulowanie),
- określenie zbioru możliwych rozwiązań, czyli wskazanie dróg prowadzących do osiągnięcia celu,
- dokonanie postulowanej zmiany wybranym sposobem przy zastosowaniu konkretnych środków realizacji (optymalizacja)." Szczególną rolę w procesie naprawczym (osiągnięcie celów postulowanych) odgrywają systemy sterowania i regulacji. Oba te systemy są metodami (środkami) rachunkowości zarządczej w zarządzaniu płynnością finansową.
" Sterowanie jest to oddziaływanie systemu sterującego prowadzące do określonych zmian w systemie sterowanym. System sterowany i system sterujący połączone są sprzężeniem i wspólnie tworzą obwód sterowniczy." Regulacja jest szczególnym przypadkiem sterowania, żądany stan systemu sterowanego uzyskuje się poprzez stabilizację jednej lub kilku wielkości charakteryzujących system sterujący.
Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa wiąże się z procesami regulacji określonych wielkości ekonomicznych do poziomu oczekiwanego przez sterującego.

(…)

zasada ostrożnej wyceny, w myśl której przedsiębiorstwo nie musi ujawniać bieżącej ich wartości, o ile historyczna cena nabycia jest od niej niższa,
- do obliczeń wartości wskaźników wykorzystuje się wartości aktywów i pasywów według stanu na dzień sporządzania sprawozdania finansowego i dlatego rachunkiem obejmowane są jedynie historyczne wielkości aktywów i pasywów, co nie pozwala na uwzględnienie…
….
------------------------------------------
Papiery wartościowe do obrotu + środki pieniężne
Wskaźnik środków pieniężnych = -------------------------------------------------------------
Pasywa bieżące
Wskaźnik środków pieniężnych (wskaźnik gotówki) określa jaka część zobowiązań może być uregulowana natychmiast - bez zwłoki. Wskaźnik ten jest wykorzystywany w warunkach zatorów płatniczych. Wiele przedsiębiorstw ukazuje wysoki stopień płynności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz