Płynne kursy walutowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Płynne kursy walutowe - wykład - strona 1 Płynne kursy walutowe - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Płynne kursy walutowe - utrzymanie stałej równowagi przy braku jakiejkolwiek interwencji państwowej za pośrednictwem swych rezerw dewizowych
- rezerwy są niezmienione i nie występują mechanizmy zewnętrzne mogące zmienić rozmiary krajowej podaży pieniądza
- wpływy zza granicy są równe odpływom( zrównoważony bilans płatniczy)
Kurs oparty na parytecie siły nabywczej- ścieżka zmian nominalnego kursu walutowego, która pozwala utrzymać na stałym poziome konkurencje międzynarodową w krachach, w których występują wyższa stopa inflacji niż u ich konkurentów powoduje deprecjację nominalnego kursu walutowego. Natomiast w krajach, w których inflacja jest niższa będzie następować aprecjacja kursu.
(parytet - stosunek wymienny 2 lub więcej walut, wzajemne powiązanie ich wartości)
-Kursy walutowe dostosowują się do ścieżki parytetu siły nabywczej tylko w dłuższych okresach
-może ten system w długim okresie rozwiązać problem ogromnych różnic krajowych stóp inflacji i tempa wzrostu krajowej podaży pieniądza w skali międzynarodowej
(rachunek obrotów bieżących w bilansie płatniczym- zapis płatności z tytułu przepływu dóbr i usług oraz pozostałych transakcji bieżących pomiędzy krajem z zagranicą)
Popyt i podaż waluty zależy od transakcji na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego(wymiana dóbr i usług za granicą) jak i transakcji na rachunku obrotów kapitałowych obejmujących przepływy aktywów między krajem a zagranicą
(siła nabywcza- ilość towarów i usług, jakie można nabyć za dany nominał pieniądza; wzrost ogólnego poziom cen oznacza spadek siły nabywczej)
Stopa zysku zależy od
- porównania stóp procentowych oferowanych od aktywów wyrażonych w różnych walutach
-od oczekiwanych zysków lub strat kapitałowych wynikających ze zmian kursów walutowych w okresie, w jakim aktywa te są utrzymane
-Wzrost oprocentowania lokat w funtach może doprowadzić do wzrostu kursu funta szterlinga
- kurs walutowy może się zmienić w momencie przepływu kapitałów lub, gdy pojawia się takie zagrożenie
-wzrost kursu - inwestorzy spekulacyjni mogą dojść do wniosku, ze niedługo będzie się mógł znowu obniżyć- wystraszanie części inwestorów.
- ograniczenie transakcji na rachunku obrotów kapitałowych(utrzymanie równowagi na rynku walutowym)
-Rząd chce ograniczyć podaż pieniądza i obniżyć tempo inflacji
-powolny proces dostosowań krajowych cen i płac przebiega powoli, to początkowym skutkiem zmniejszenia nominalnej podaży pieniądza jest spadek realnych zasobów pieniądza
- powoduje to wzrost stopy procentowej i wzrost kursu walutowego, aby zapobiec masowemu napływowi kapitału na rachunek obrotów kapitałowych bilansu płatniczego


(…)

… jest spadek realnych zasobów pieniądza
- powoduje to wzrost stopy procentowej i wzrost kursu walutowego, aby zapobiec masowemu napływowi kapitału na rachunek obrotów kapitałowych bilansu płatniczego
Powoduje to:
-zmniejszenie konkurencyjności gospodarki
-spadek eksportu i wzrost stopy procentowej powoduje spadek koniunktury a następnie obniżkę cen i płac
- niższa nominalna podaż pieniądza, niższe ceny i płace i wyższy nominalny kurs walutowy pozwala odbudować konkurencyjność gospodarki
Stałe a płynne kursy walutowe
Odporność na wstrząsy:
-nominalne( gdy różne kraje mają różna stopę inflacji)
- realne( gdy w gosp. Światowej pojawiają się wstrząsy np. wzrost cen ropy)
System kursów płynnych lepiej radzi sobie z różnicami w stopie inflacji. Kursy walut krajów o wysokiej inflacji musza się w dłuższym…
… procentowa będzie wysoka. Nie będzie powodów do tak dużych krótkookresowych wahań kursów walutowych,
Dwa argumenty za koordynacja:
- pozwala politykom uwzględnić koszty zewnętrzne, jakie poszczególne kraje przerzucają na siebie wzajemnie - może pozwolić rządom na uwiarygodnienie prowadzonej przez nie polityki gospodarczej
-wymiana inf. zapobiega błędom wynikającym z założeń, co do reakcji polityków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz