Płatnik składek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Płatnik składek - strona 1 Płatnik składek - strona 2 Płatnik składek - strona 3

Fragment notatki:

PŁATNIK SKŁADEK To podmiot , który wykonuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych obok ZUS-u, OFE, zakładów emerytalnych ( ten podmiot zostanie określony w przyszłości w wyniku reformy emerytalnej; zapisano to wyraźnie w Art. Ustawy o systemie ale sprawa nie jest jeszcze do końca jasna).
Płatnik składek to każdy podmiot zatrudniający każdą osobę fizyczną na podstawie stosunku prawnego( np. stosunku pracy , stosunku członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej) albo też pozostający z osobą fizyczną w innym stosunku, z którego wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne( np. stosunek służby zastępczej, urlop wychowawczy, pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego.
Pojęcie płatnika składek wzorowane jest na Ordynacji Podatkowej ( płatnik podatku) ale Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza własną definicję tego pojęcia. Definicja płatnika składek przyjęta przez ustawodawcę ubezpieczenia społecznego jest definicją wyliczającą zawartą w art. 4 pkt.2 litera a-z Ustawy o systemie: Płatnikiem składek jest: a) pracodawca - w stosunku do pracowników i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład, b) jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz wynagrodzenia przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie - w stosunku do osób pobierających świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu, osób pobierających zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia oraz osób pobierających wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, c) podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do osób, które ją wykonują, na podstawie skierowania do pracy, lub podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłek wypłaca ten podmiot, d) ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne, e) Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelaria Senatu w stosunku do senatorów, f) duchowny niebędący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub klasztoru w stosunku do członków swych zakonów lub, za zgodą Zakładu, inna zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna w stosunku do duchownych objętych tą zgodą,

(…)

… lub przygotowania zawodowego - którymi są:
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, wojewódzkich wyjątkiem wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,
- Ochotnicze Hufce Pracy,
- agencje zatrudnienia,
- instytucje szkoleniowe,
- instytucje dialogu społecznego,
- instytucje partnerstwa lokalnego,
- organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałania bezrobociu,
- jednostki naukowe,
- organizacje pracodawców,
- związki zawodowe,
- ośrodki doradztwa rolniczego,
- ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego
- korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz